Komercjalizacja nauki

ASAP - Advanced Sustainable Agricultural Production

Celem projektu ASAPAdvanced Sustainable Agricultural Production, jest zaprojektowanie i zbudowanie Serwisu dostarczającego szeroką gamę produktów dla sektora rolniczego na podstawie danych satelitarnych. Takie rozwiązanie pozwala znacznie oszczędzić czas i koszt opracowania produktów w stosunku do metod tradycyjnych, a ponadto pozwala na uzyskanie wyników w formacie mapowym obsługiwanym przez maszyny rolnicze. Serwis ASAP będzie narzędziem w pełni kompleksowym, dostarczającym produkty oraz fachowe wsparcie w zakresie produkcji roślinnej, od zasiewów aż po zbiory.

czytaj więcej >

Prognoza plonów

W Centrum Teledetekcji opracowano modele dla prognozowania wysokości plonów upraw rolniczych. Na podstawie zdjęć satelitarnych NOAA.AVHRR możemy monitorować wzrost roślin i rozpoznawać obszary zagrożone dużą redukcją plonów. Wyniki publikujemy co dekadę w sezonie wegetacyjnym.

Główny Urząd Statystyczny w każdym roku dokonuje oszacowania plonów upraw. Stosowana metoda wizualnej oceny stanu upraw podczas wstępnego i końcowego szacunku wielkości plonów jest w dużej mierze subiektywna. Dodatkowo, proces terenowego zbierania danych i ich przetwarzania jest praco- i czasochłonny. Stąd też Centrum Teledetekcji IGiK podjął prace badawcze, aby określić przydatność metod teledetekcyjnych do określania warunków wzrostu roślin uprawnych i szacowania plonów. Celem tych prac jest utworzenie systemu prognozowania plonów.

czytaj więcej >

Susza rolnicza

Metody teledetekcyjne dostarczają informacji pozwalających na określenie niekorzystnych warunków wzrostu roślin wywołanych suszą. Przetwarzane informacje dla całego kraju pochodzą z danych z satelity NOAA/AVHRR odbieranych w IGiK, jak również z danych uzyskanych z NOAA/NESDIS z obliczonymi wskaźnikami TCI i VCI. Informacje te są również porównywane z danymi z IMGW oraz GUS.

czytaj więcej >

Wymarzanie upraw ozimych

W Centrum Teledetekcji są prowadzone obserwacje obszarów, gdzie nastąpiło wymarzanie upraw ozimych. W tym celu wykorzystuje się obrazy satelitarne zarejestrowane przez satelity NOAA, Terra oraz WorldView-2.

Dane Terra.MODIS są wykorzystywane do obserwacji pokrywy śnieżnej i temperatury powierzchni. Dane, rejestrowane z rozdzielczością terenową 250 m, stanowią materiał do rozpoznania obszarów upraw ozimych zagrożonych wymarzaniem.

czytaj więcej >

POLWET - Teledetekcyjny system monitorowania obszarów bagiennych objętych Konwencją Ramsarską w Polsce

Projekt POLWET ma na celu zbudowanie Serwisu wspierającego monitorowanie i konserwację obszarów mokradeł objętych Konwencją Ramsar w Polsce oraz dzięki temu sprawniejsze zarządzanie tymi obszarami, z wykorzystaniem danych satelitarnych, w tym najnowszych misji Sentinel, należących do Programu Obserwacji Ziemi COPERNICUS.

czytaj więcej >

LPVP - Land Products Validation and Characterisation in support to Proba-V, S-2 and S-3 missions

Celem projektu jest opracowanie modeli wyznaczania zmiennych biofizycznych na podstawie zobrazowań satelitarnych z obecnych i przyszłych misji satelitów Europejskiej Agencji Kosmicznej (Proba-V, Sentinel-2 i Sentinel-3). Działania podjęte w ramach projektu mają przyczynić się także do opracowania metod walidacji produktów pochodzących z sensorów optycznych umieszczonych na satelitach Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Wygenerowane produkty w przyszłości będą mogły z powodzeniem być stosowane do różnego rodzaju zastosowań tj. prognozowania plonów, monitorowania suszy rolniczej, szacowania skutków suszy. Darmowe, szybkie i zdalne pozyskiwanie danych satelitarnych pozwoli na prowadzenie stałych obserwacji oraz analiz we wszystkich fazach rozwoju roślinności na dowolnym obszarze. Obliczanie wskaźników roślinności takich jak NDVI, EVI, SAVI czy GEMI umożliwi precyzyjne dostosowywanie zabiegów agrotechnicznych do potrzeb danego fragmentu pola.

czytaj więcej >

Biomasa leśna. Lesistość rzeczywista kraju

Centrum Teledetekcji IGIK w ramach projektów realizowanych w konsorcjum międzynarodowym (GLOBBIOMASS – finansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną ESA) i krajowych (RemBioFor – finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – NCBR i Lasy Państwowe – partner biznesowy) prowadzi badania dotyczące określania biomasy w lasach na podstawie zobrazowań radarowych oraz innych danych teledetekcyjnych.

Dodatkowo w Centrum Teledetekcji w ramach projektu Lesistość rzeczywista kraju opracowana został na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych mapa rzeczywistej powierzchni lasów w Polsce według krajowej definicji lasu oraz według ustaleń Protokołu z Kioto.

czytaj więcej >

GyroScan

GyroScan: Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca, w aspekcie rolnictwa precyzyjnego

Zasadniczym celem projektu jest opracowanie teledetekcyjnej, kompleksowej metody DSS - Decision Support System określania potrzeb zabiegów nawadniania, nawożenia oraz chemicznego zwalczania w kontekście wymagań i celów rolnictwa precyzyjnego. Równolegle metoda teledetekcyjna będzie zastosowana do: 1) oceny stanu zdegradowania łąk (miarą degradacji będzie stopień bioróżnorodności roślinności występującej na badanej łące), 2) oceny intensywności wymiany dwutlenku węgla i metanu pomiędzy powierzchnią czynną a atmosferą.

czytaj więcej >

DefSAR

DefSAR to projekt badawczo-rozwojowy, mający na celu stworzenie dla Aglomeracji Warszawskiej zintegrowanego systemu monitoringu deformacji podłoża gruntowego wykorzystującego metodę satelitarnej interferometrii radarowej trwałych reflektorów (PSInSAR) zintegrowanej z metodami niwelacji precyzyjnej oraz pomiarami z permanentnych stacji GPS (GNSS).

Informacja pozyskana w wyniku działania proponowanego systemu monitoringu może być użyteczna zarówno dla administracji publicznej, jak również podmiotów prywatnych realizujących duże inwestycje budowlane i świadczące usługi ubezpieczeniowe.

czytaj więcej >

FARM SCANNER - Przejmij kontrolę nad swoimi uprawami

FARM SCANNER to projekt mający na celu uruchomienie aplikacji mobilnej, która na podstawie danych satelitarnych będzie wspierać zarządców pól w ich codziennej pracy a przez to pozwalać im na dokładniejsze monitorowanie upraw, przy jednoczesnej oszczędności czasu i kosztów.

czytaj więcej >

Serwis SERENE

Serwis SERENE w formie map (prezentacja graficzna) i raportów (grafy, wykresy, tabele, diagramy) przedstawia liczne informacje i dane dotyczące takich elementów jak: lokalizacja i zasięg przestrzenny plantacji upraw energetycznych, obszary o potencjale do wykorzystania pod uprawy roślin energetycznych, potencjalna wysokość plonów, produkcji energetycznej oraz zysku.

Ponadto serwis oferuje aktualną, pozyskiwaną ze zdjęć satelitarnych, informację dotyczącą oceny kondycji upraw oraz prognozy plonów biomasy dla wybranych obszarów testowych, z ambicją by dostarczać tego typu produkt w skali całego kraju na zasadach komercyjnych.

czytaj więcej >