Dr hab. inż. Agata Hościło, prof. IGiK

Dr hab. inż. Agata Hościło – kierownik Centrum Geomatyki Stosowanej w IGIK. W dn. 29 maja 2020 uzyskała stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie Nauki o Ziemi i Środowisku.

Jest absolwentką Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: Geoekologia i Teledetekcja Środowiska) oraz Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej (specjalizacja: Kataster i Systemy Informacji Przestrzennej). Z Instytutem Geodezji i Kartografii związana jest od listopada 1999 r. W 2005 r. otrzymała stypendium doktoranckie na Wydziale Geografii na Uniwersytecie w Leicester (Wielka Brytania), gdzie w 2009 r. obroniła pracę doktorską pt.: „Fire regime, vegetation dynamics and land cover changes in tropical peatland, Indonesia”. Następnie w latach 2009-2011 odbyła staż podoktorski na Wydziale Geografii na Uniwersytecie w Leicester, gdzie prowadziła badania nad wskaźnikami wrażliwości powierzchni lądu na zmiany spowodowane zmianami klimatu i działalnością człowieka w Afryce (w ramach Europejskiego projektu FP7 Geoland2, WP Monitorowanie Zasobów Naturalnych dla Afryki (NARMA). W październiku 2011 r. podjęła ponownie pracę w Instytucie Geodezji i Kartografii, w Centrum Teledetekcji na stanowisku adiunkta. Od 2014 r. do czerwca 2020 r. była kierownikiem Laboratorium Teledetekcyjnych Badań Zagrożeń Środowiska w Centrum Teledetekcji IGIK. W 2013 r. została laureatką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w programie POMOST. Od 2012 r. kierowała kilkoma projektami badawczymi finansowanych przez: Europejską Agencję Środowiska, Europejską Agencję Kosmiczną (PECS FIRE, SAT4EST, GOBBIOMASS)), Japońską Agencję Kosmiczną, Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych (Lesistość rzeczywista), Fundację na rzecz Nauki Polskiej (POMOST), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (współpraca z Białorusią) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Polnor-InCoNaDa). Jest autorem oraz współautorem licznych publikacji naukowych szeroko cytowanych w kraju i za granicą.

ORCID:   https://orcid.org/0000-0003-3304-2445

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Agata_Hoscilo

Zainteresowana: monitorowanie kondycji i zmian środowiska przyrodniczego spowodowanych procesami klimatycznymi i działalnością człowieka z wykorzystaniem nowoczesnych technik teledetekcyjnych, wykrywanie i analiza zmian pokrycia terenu, ocena skutków klęsk żywiołowych, integracja danych przestrzennych, upowszechnianie nauki. Posiada specjalistyczną wiedzę na temat ekologii torfowisk, obiegu węgla oraz pożarów torfowisk występujących w strefie umiarkowanej i tropikalnej. Agata Hościło pracowała w międzynarodowych zespołach wykonując badania w skali lokalnej, krajowej i kontynentalnej w Europie, Azji i Afryce. Posiada bogate doświadczenie w badaniu dynamiki pożarów w różnych ekosystemach: torfowiska biebrzańskie, lasy tropikalne (Indonezja i Demokratyczna Republika Kongo) oraz sawanna (Afryka).

E-mail: agata.hoscilo@igik.edu.pl

Tel: +48 022 329-19-76, +48 609 227 772


Osiągnięcia i pełnione funkcje:

Reprezentuje jedno z Krajowych Centrów Referencyjnych Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (EIONET) ds. pokrycia terenu (NRC for Land Cover)

Reprezentant Polski w Komitecie Zarządzającym Akcji COST ES1104: Arid Lands Restoration and Combat of Desertification: Setting Up a Drylands and Desert Restoration Hub

Członek IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers, GeoScience and Remote Sensing Society

Ekspert Sekcji Teledetekcji Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych przy Prezydium PAN

Członek Zespołu Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych ds. Programu Obserwacji Ziemi COPERNICUS

Członek Rady Naukowej IGiK

Laureatka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - program POMOST 2012


Realizowane projekty:

NCN OPUS21 pt.: „Ocena wpływu warunków meteorologicznych na stan zdrowotny lasów i zaburzenia w lasach w skali regionalnej i krajowej w oparciu o integrację danych naziemnych z danymi z satelitarnych systemów obserwacji Ziemi”

USeEO - Custom EO Tools for Resilience Management in Poland (2021 - 2023) Opracowanie i walidacja zestawu produktów informacyjnych opartych o dane satelitarne dostosowanych do konkretnych potrzeb różnych interesariuszy działających w sektorze bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz zweryfikowanie faktycznej użyteczności i korzyści wynikających ze stosowania tych produktów.

Fundusze Norweskie POLNOR - InCoNaDa (2020-2023) Rozpowszechnienie wykorzystania informacji o pokryciu terenu i użytkowaniu ziemi pochodzących z integracji usług Copernicus Land Monitoring Service (CLMS), danych programu Copernicus oraz krajowych baz danych.

EO4GEO (2012-2021) - Sector Skills Alliance aiming at supporting the use of Copernicus data and services and to bridge the skills gap between supply and demand of education and training in the EO/GI sector

„Identyfikacja lasów na gruntach porolnych w oparciu o dostępne dane satelitarne" (2018-2020) – finansowanie: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych (DGLP) (kierownik projektu)

Copernicus serwis lądowy dla Polski (2017-2021) – umowa ramowa związana z serwisem lądowym programu Copernicus - opracowanie baz pokrycia tereny CLC2018, weryfikacja warstw szczegółowych HRL, weryfikacja produktów lokalnych Urban Atlas, Riparian Zones i Natura 2000 oraz uszczegółowienie produktu Urban Atlas2012; finansowanie: Europejska Agencja Środowiska (kierownik projektu)

Współpraca z Białorusią (2017-2019) - Teledetekcja satelitarna jako narzędzie wspomagające monitorowanie torfowisk objętych konwencją Ramsar na przykładzie Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie” - projekt realizowany w ramach polsko-biaołoruwskiego konkursu na wymiane osobową na lata 2017-2018; finansowanie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (kierownik projektu)

ESA SAT4EST (2017-2019) Earth observation based service supporting local administration in non-state forest management (kierownik zadania oraz koordynator projektu w IGIK)

ESA DUE GlobBiomass (2015-2017) zadanie opracowanie mapy rozkładu przestrzennego biomasy leśnej dla Polski dla okresu 2005, 2010 i 2015 (kierownik zadania, koordynator projektu po stronie Polski)

RemBioFor (2015-2017) Teledetekcyjne określenie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach

Inwentaryzacja rzeczywistej lesistości kraju z wykorzystaniem istniejących danych fotogrametrycznych, teledetekcyjnych oraz innych dostępnych danych przestrzennych – kierownik projektu – projekt realizowany na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

ESA PECS: Application of remotely sensed data to the management of fires events in Poland – projekt finansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) (kierownik projektu)

A novel approach to estimate fire intensity and carbon emissions over a decade of fires in Poland – project finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej – program POMOST (2013-2015) (kierownik projektu)

IncoNet CA Adapting to climate change: food security in Central Asia. Remote tools for assessing and fighting soil salinity in the Aral Sea Basin

CORINE Land Cover 2012 dla Polski – zadania: budowa bazy danych CORINE Land Cover 2012 dla Polski oraz weryfikacja i poprawa warstw wysokorozdzielczych, projekt CLC2012 był realizowany w latach 2012-2014 w ramach europejskiego programu Copernicus GIO Land Monitoring (kierownik projektu)


Ostatnie publikacje:

 • Hościło A., Lewandowska A., Wiśniewska E., 2021, Ewidencja z satelity, Głos Lasu, Nr 4 (601), str. 38-40.
 • Waśniewski A., Hościło A., Zagajewski B., Moukétou-Tarazewicz D., 2020, Assessment of Sentinel-2 Satellite Images and Random Forest Classifier for Rainforest Mapping in Gabon, Forests 2020, Vol. 11 (9), pp. 941-958. doi: 10.3390/f11090941 ARTYKUŁ
 • Hościło A., Lewandowska A., Ziółkowski D., Stereńczak K., Lisańczuk M., 2020, Wykorzystanie danych radarowych w szacowaniu wielkości biomasy drzewnej w Polsce, [W:] monografii: Zimowa Szkoła Leśna Sesja XI - Zastosowanie geomatyki w leśnictwie, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, pp. 337-452. ISBN 978-83-62830-81-7. ARTYKUŁ
 • Mirończuk A., Leszczyńska A., Hościło A., 2020, Program Copernicus źródłem informacji o dominującym typie drzewostanu w Polsce – ocena dokładności krajowej warstwy wysokorozdzielczej, Sylwan, Vol. 164 (2), pp. 151-160. doi: 10.26202/sylwan.2019084 ARTYKUŁ
 • Hościło A., Lewandowska A., 2019, Mapping Forest Type and Tree Species on a Regional Scale Using Multi-Temporal Sentinel-2 Data, Remote Sensing, Vol. 11 (8), 929. doi:10.3390/rs11080929 ARTYKUŁ
 • Rodríguez-Veiga P., Quegan S., Carreiras J., Persson H.J., Fransson J.E.S., Hoscilo A., Ziolkowski D., Sterenczak K., Lohberger S., Stängel M., Berninger A., Siegert F., Avitabile V., Herold M., Mermoz S., Bouvet A., Le Toan T., Carvalhais N., Santoro M., Cartus O., Rauste Y., Mathieu R., Asner G.P., Thiel C., Pathe C., Schmullius C., Seifert F.M., Tansey K., Balzter H., 2019, Forest biomass retrieval approaches from earth observation in different biomes, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, Vol. 77, pp. 53-68. doi:10.1016/j.jag.2018.12.008 ARTYKUŁ
 • Hoscilo A., Lewandowska, A., Konieczny A., Mroczek, K., Kulik S., 2018, EO based service for forest management [in:] The Ever Growing Use of Copernicus across Europe’s Regions. A selection of 99 user stories by local and regional authorities, European Comission, European Space Agency and NEREUS - the Network of European Regions Using Space Technologies, pp. 88-89. ARTYKUŁ
 • Hościło A., Lewandowska A., Konieczny A., Mroczek K., Kulik S., 2018, Satelitarne wsparcie dla starostów zarządzających lasami niepaństwowymi, Las Polski, 17/2018. ARTYKUŁ
 • Hościło A., Lewandowska A., 2018, Zastosowanie danych z satelity Sentinel−2 do szacowania rozmiaru szkód spowodowanych w lasach huraganowym wiatrem w sierpniu 2017 roku, Sylwan, Vol. 162 (8), pp. 619-627. ARTYKUŁ
 • Hoscilo A., Lewandowska A., Ziółkowski D., Stereńczak K., Lisańczuk M., Schmullius C., Pathe C., 2018, Forest Aboveground Biomass Estimation Using a Combination of Sentinel-1 and Sentinel-2 Data, Proceedings of 2018 IEEE International Geoscience & Remote Sensing Symposium (IGARSS), 22 - 27 July 2018, Valencia, Spain. doi:10.1109/IGARSS.2018.8517965 ARTYKUŁ
 • Hościło A., Mirończuk A., 2016, Europejski Program Obserwacji Ziemi Copernicus źródłem danych do ocen oddziaływania na środowisko. Rozdział w monografii: GIS i dane przestrzenne w ocenach oddziaływania na środowisko - podręcznik dobrych praktyk, M. Nowak - red., Wydawnictwo Naukowe UAM 2016, ISBN 978-83-232-3128-8.
 • Hościło A., Mirończuk A., Lewandowska A., 2016, Określenie rzeczywistej powierzchni lasów w Polsce na podstawie dostępnych danych przestrzennych, Sylwan 160 (8): 627:634. ARTYKUŁ
 • Hościło A., Ziółkowski D., 2016, Las z satelity Sentinel, Głos Lasu, Nr 708 (549), str. 35-37. ARTYKUŁ
 • Page S.E., Hoscilo A., 2016, Fire in Borneo Peatlands, Chapter in The Wetland Book, Structure and Function, Management and Methods, pp. 1-7. Springer Netherlands; doi:10.1007/978-94-007-6172-8_11-2. ARTYKUŁ
 • Gutry-Korycka M., Mirończuk, A., Hościło, A., 2015, Chapter 1: Land Cover Change in the Middle River Vistula Catchment, In: Stochastic Flood Forecasting System, GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences 2015, pp 3-16. ARTYKUŁ
 • Golenia, M., Zagajewski B., Ochtyra, A. Hościło, A., 2015,  Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do aktualizacji map pokrycia terenu Corine/ Semiautomatic land cover mapping according to the 2nd level of the CORINE Land Cover legend, Przegląd Kartograficzny, v47, 2015, no 4, DOI: 10.1515/pcr-2015-001.
 • Hoscilo A. Tomaszewska, M., 2015, CORINE Land Cover 2012 – 4th CLC inventory completed in Poland, Geoinformation Issue, vol. , no 1 (6), pp. 49-58. ARTYKUŁ
 • Hoscilo A., Balzter H., Bartholomé E., Boschetti M., Brivio P.A., Brink A., Clerici M., Pekel J.F., 2014, A conceptual model for assessing rainfall and vegetation trends in sub-Saharan Africa from satellite data, International Journal of Climatology, DOI: 10.1002/joc.4231. ARTYKUŁ
 • Hoscilo A., Turlej K., Napiorkowska M., 2014, Can remotely sensed data be used to support monitoring of fires in Poland?, Proc. 34th EARSeL Symposium, 16-20 June 2014, Warsaw, Poland.
 • Hoscilo A., Ciolkosz A., Ziolkowski D., Napiorkowska M., Debowska A., Gruziel M., 2014, GIO Land Monitoring component in Poland, Proceedings of 34th EARSeL Symposium, 16-20 June 2014, Warsaw, Poland.
 • Ziolkowski D., Bochenek Z., Hoscilo A. 2013, The relationship between backscattering coefficient and products of interferometric processing of TerraSAR-X stripmap images in forests of different type and ages, 5th TerraSAR-X / 4th TanDEM-X Science Team Meeting, 10-14 June 2013, German Aerospace Center (DLR).
 • Hoscilo, A., Tansey, K.J. and Page, S.E., 2013, Post-fire vegetation response as a proxy to quantify the magnitude of burn severity in tropical peatland, International Journal of Remote Sensing, 34, 2, pp. 412-433.
   
 • Page, S., Rieley, J., Hoscilo, A., Spessa, A. and Weber, U., 2013, Chapter 7: Current fire regimes, impacts and the likely changes - IV: Tropical Southeast Asia. In: Goldammer, J.G. (ed) Vegetation Fires and Global Change. Challenges for Concerted International Action. A White Paper directed to the United Nations and International Organizations. Kessel Publishing House, Remagen-Oberwinter, Germany. pp. 89-99.
   
 • Boschetti, M., Nutini F., Brivio, P.A., Bartholome, E., Stroppiana, D., Hoscilo, A., 2013, Identification of environmental anomaly hot spots in West Africa from time series of NDVI and Rainfall, International Journal of Remote Sensing, 34(13): 4769-4790.
   
 • Hoscilo A., Balzter H., Bartholome E., Boschetti M., Brivio P.A., Brink A., Clerici M., Pekel J-F., 2012, A space – based solution for monitoring land conditions in sub-saharan Africa, The Growing Use of GMES across Europe's Regions, European Environment Agency (EEA), 22nd October, 2012, pp. 38-40.
   
 • Hoscilo A., Page S.E., Tansey K.J., Rieley J.O., 2011, Effects of repeated fires on land cover change in peatland in southern Central Kalimantan, Indonesia, from 1973-2005. International Journal on Wildland Fires, 20, 579-588.
   

Więcej publikacji DOWNLOAD