Mgr Aneta Lewandowska

Mgr Aneta Lewandowska - ukończyła studia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja Teledetekcja i Geoekologia), oraz podyplomowe studia Geodezji Numerycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

Swoją karierę zawodową rozpoczęła w instytucji zajmującej się wdrażaniem i obsługą danych teledetekcyjnych w systemach GIS i analizami przestrzennymi. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w branży kartograficznej. Jako kartograf-redaktor zajmowała się opracowywaniem redakcyjnym map papierowych i cyfrowych, planów i atlasów oraz wizualizacją rzeźby terenu i analizami widoczności. Dysponuje również doświadczeniem w pracy z bazami danych EMUiA, EGiB, BDOT i BDL.

W IGIK pracuje od września 2014 r. Uczestniczyła w pracach Laboratorium Teledetekcyjnych Badań Zagrożeń Środowiska oraz Laboratorium Badań Radarowych CT. Wykorzystuje posiadane doświadczenie w zakresie analizy i przetwarzania danych przestrzennych w systemach GIS. Zwiększyła kompetencje zawodowe o umiejętności i wiedzę w zakresie przetwarzania obrazów radarowych oraz danych lidarowych.

Obecnie do jej obowiązków należy pozyskiwanie, przetwarzanie, integracja i analiza danych pochodzących z różnych źródeł. Główne obszary aktywności zawodowej koncentrują się wokół zagadnień związanych z rozpoznawaniem i analizą skutków zagrożeń, min. pożarów i huraganów, analizą zmian pokrycia terenu i badaniem zmian zachodzących w lasach, również w ujęciu historycznym.

E-mail: aneta.lewandowska@igik.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0409-2136


Udział w projektach:

NCN Opus “Ocena wpływu warunków meteorologicznych na stan zdrowotny lasów i zaburzenia w lasach w skali regionalnej i krajowej w oparciu o integrację danych naziemnych z danymi z satelitarnych systemów obserwacji Ziemi”. 

Identyfikacja lasów na gruntach porolnych w skali kraju na podstawie archiwalnych i współczesnych danych satelitarnych oraz wykrywanie osłabionych drzewostanów na podstawie satelitarnych wskaźników spektralnych

USeEO - Custom EO Tools for Resilience Management in Poland (2021 - 2023) Opracowanie i walidacja zestawu produktów informacyjnych opartych o dane satelitarne dostosowanych do konkretnych potrzeb różnych interesariuszy działających w sektorze bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz zweryfikowanie faktycznej użyteczności i korzyści wynikających ze stosowania tych produktów.

Fundusze Norweskie POLNOR - InCoNaDa (2020-2023) Rozpowszechnienie wykorzystania informacji o pokryciu terenu i użytkowaniu ziemi pochodzących z integracji usług Copernicus Land Monitoring Service (CLMS), danych programu Copernicus oraz krajowych baz danych.

Identyfikacja lasów na gruntach porolnych w oparciu o dostępne dane satelitarne (2018-2020) – finansowanie: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych (DGLP)

ESA Sat4est (2017-2019) Earth observation based service supporting local administration in non-state forest management

CORINE Land Cover 2018 (2017-2018)

ESA DUE GlobBiomass

RemBioFor


Ostatnie publikacje / prezentacje / postery:

Hościło A., Lewandowska A., Wiśniewska E., 2021, Ewidencja z satelity, Głos Lasu, Nr 4 (601), str. 38-40.

Hościło A., Lewandowska A., Ziółkowski D., Stereńczak K., Lisańczuk M., 2020, Wykorzystanie danych radarowych w szacowaniu wielkości biomasy drzewnej w Polsce, [W:] monografii: Zimowa Szkoła Leśna Sesja XI - Zastosowanie geomatyki w leśnictwie, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, pp. 337-452. ISBN 978-83-62830-81-7. ARTYKUŁ

Hościło A., Lewandowska A., 2019, Mapping Forest Type and Tree Species on a Regional Scale Using Multi-Temporal Sentinel-2 Data, Remote Sensing, Vol. 11 (8), 929. doi:10.3390/rs11080929 ARTYKUŁ

Hoscilo A., Lewandowska A., Kaluski M., 2019, SAT4EST – Sentinel-based service supporting local administration in forest management, Living Planet Symposium, 13-17 May 2019, Milan, Italy.

Hoscilo A., Lewandowska, A., Konieczny A., Mroczek, K., Kulik S., 2018,  EO based service for forest management [in:] The Ever Growing Use of Copernicus across Europe’s Regions. A selection of 99 user stories by local and regional authorities, European Comission, European Space Agency and NEREUS - the Network of European Regions Using Space Technologies, pp. 88-89. ARTYKUŁ

Hościło A., Lewandowska A., Konieczny A., Mroczek K., Kulik S., 2018, Satelitarne wsparcie dla starostów zarządzających lasami niepaństwowymi, Las Polski, 17/2018. ARTYKUŁ

Hościło A., Lewandowska A., 2018, Zastosowanie danych z satelity Sentinel−2 do szacowania rozmiaru szkód spowodowanych w lasach huraganowym wiatrem w sierpniu 2017 roku, Sylwan, Vol. 162 (8), pp. 619-627. ARTYKUŁ

Hoscilo A., Lewandowska A., Ziółkowski D., Stereńczak K., Lisańczuk M., Schmullius C., Pathe C., 2018, Forest Aboveground Biomass Estimation Using a Combination of Sentinel-1 and Sentinel-2 Data, Proceedings of 2018 IEEE International Geoscience & Remote Sensing Symposium (IGARSS), 22 - 27 July 2018, Valencia, Spain. doi:10.1109/IGARSS.2018.8517965 ARTYKUŁ

Hościło A., Lewandowska A., Kałuski M., Konieczny A., Mroczek K., Kulik S., 2018, SAT4EST - system wspierający lokalną administrację w zarządzaniu lasami niepaństwowymi, IX konferencja Geomatyka w Lasach Państwowych, 11 - 13 wrzesień 2018, Rogów.

Hościło A., Lewandowska A., Mirończuk A., 2018, Wielkoobszarowa analiza zasięgu zniszczeń w lasach na podstawie zdjęć satelitarnych Sentinel-2, IX konferencja Geomatyka w Lasach Państwowych, 11 - 13 wrzesień 2018, Rogów. POSTER

Hościło A., Mirończuk A., Lewandowska A., 2016, Określenie rzeczywistej powierzchni lasów w Polsce na podstawie dostępnych danych przestrzennych, Sylwan 160 (8): 627:634. ARTYKUŁ

Hoscilo A., Ziolkowski D., Lewandowska A., Sterenczak K., Bochenek Z., Bartold M., 2016, Synergistic use of SAR and optical datasets for forest biomass retrieval and characterization of forests in temperate zone - a national case study Poland., Proceedings of the 7th ForestSAT 2016 Symposium, 14 - 18 November 2016, Santiago, Chile. ABSTRAKT - POSTER

Hościło A., Ziółkowski D., Lewandowska A., Stereńczak K., 2016, Szacowanie biomasy leśnej w skali kraju na podstawie synergii danych radarowych i optycznych, XXII Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji "Zdalne techniki badania środowiska – historia, współczesność, nowe trendy", 22-23 września 2016, Warszawa. PREZENTACJA

Hoscilo A., Ziolkowski D., Lewandowska A., Sterenczak K., 2016, The first forest biomass map over Poland derived from a synergy of optical and SAR data, 3rd EARSeL Workshop SIG on Forestry, 15-16 September, Krakow. POSTER

Hoscilo A., Lewandowska A., 2016, Application of remotely sensed data to the management of fire events in Poland, Living Planet Symposium, 9-13 May 2016, Prague. POSTER

Mirończuk A., 2019, High Resolution Layers (HRL) - uszczegółowiona informacja o wybranych formach pokrycia terenu, Seminarium - Usługi Copernicus koordynowane przez Europejską Agencję Środowiska źródłem informacji o pokryciu terenu, 27 luty 2019, Warszawa.

Mironczuk A., Hoscilo A., Lewandowska A., 2019, Monitoring of forest damage in the Tatra Mountains using a time series of Sentinel-2 data, Living Planet Symposium, 13-17 May 2019, Milan, Italy.

Ziolkowski D., Lewandowska A., Hoscilo A., Sterenczak K., 2019, Improvement of estimating biophysical parameters of Polish temperate forests using polarimetric analysis of ALOS-2 data, Living Planet Symposium, 13-17 May 2019, Milan, Italy.

Ziolkowski D., Hoscilo A., Lewandowska A., Sterenczak K., 2016, The potential of multitemporal and polarimetric features derived from Sentinel-1 data for forest parameters retrieval, Proceedings of the 7th ForestSAT 2016 Symposium, 14 - 18 November 2016, Santiago, Chile.

Hoscilo A., Lewandowska A., 2015, Remotely detected fire events: potential and challenges of validatin against national ground data, Proceedings of 2015 IEEE International Geoscience & Remote Sensing Symposium (IGARSS), 26-31 July 2015 Milan Italy, pp. 2159-2162. doi:10.1109/IGARSS.2015.7326231. ARTYKUŁ