Biomasa leśna. Lesistość rzeczywista kraju

Centrum Teledetekcji IGIK w ramach projektów realizowanych w konsorcjum międzynarodowym (GLOBBIOMASS – finansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną ESA) i krajowych (RemBioFor – finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – NCBR i Lasy Państwowe – partner biznesowy) prowadzi badania dotyczące określania biomasy w lasach na podstawie zobrazowań radarowych oraz innych danych teledetekcyjnych.

Projekty te oprócz wysokich walorów naukowych mają również swój aspekt wdrożeniowy. Wielkość biomasy, która może być uzyskiwana na podstawie obrazów radarowych, może być wykorzystywana między innymi do precyzyjniejszego szacowania ilości węgla zgromadzonego w lasach w skali kraju. Dodatkowo dane o biomasie leśnej mogą posłużyć do przygotowywania raportów o pochłanianiu i emisji CO2 przez lasy przygotowywane przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE).

Wielkość biomasy jest również jednym z bardzo ważnych parametrów wejściowych stosowanych we wszelkiego rodzaju modelach klimatycznych. Opracowanie dokładniejszych metod obliczania biomasy lasów, przyczynia się również zatem, do zwiększenia dokładności obecnie istniejących modeli klimatycznych i zwiększa naszą więdzę odnośnie możliwych przyszłych zmian klimatu na Ziemi.

Dodatkowo w Centrum Teledetekcji w ramach projektu Lesistość rzeczywista kraju opracowana został na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych mapa rzeczywistej powierzchni lasów w Polsce według krajowej definicji lasu oraz według ustaleń Protokołu z Kioto. Mapy zostały opracowane na podstawie dostępnych danych przestrzennych. Uzyskane wyniki potwierdziły rozbieżności między oficjalną powierzchnią lasów raportowaną przez Główny Urząd Statystyczny a rzeczywistą powierzchnią lasów (Hościło in in. 2016). Aktualnie Centrum Teledetekcji prowadzi prace nad automatycznym kartowaniem lasów z wykorzystaniem zobrazowań z satelity Sentinel-2, w wyniku których będzie możliwe cykliczne określanie rzeczywistej lesistości oraz zmian w skali kraju.

Precyzyjne określenie powierzchni lasów jest niezbędne ze względu na międzynarodowe zobowiązania w ramach Konwencji Klimatycznej i Protokołu z Kioto do określenia zawartości węgla i możliwości sekwestracji CO2. Wiedza na temat rzeczywistej lesistości jest też istotna z punktu widzenia poprawności raportowania danych na potrzeby krajowych i międzynarodowych statystyk.

Hościło A., Mirończuk A., Lewandowska A., 2016, Określenie rzeczywistej powierzchni lasów w Polsce na podstawie dostępnych danych przestrzennych, Sylwan 160 (8): 627:634. ARTYKUŁ