DefSAR

DefSAR to projekt badawczo-rozwojowy, mający na celu stworzenie dla Aglomeracji Warszawskiej zintegrowanego systemu monitoringu deformacji podłoża gruntowego wykorzystującego metodę satelitarnej interferometrii radarowej trwałych reflektorów (PSInSAR) zintegrowanej z metodami niwelacji precyzyjnej oraz pomiarami z permanentnych stacji GPS (GNSS).

W skład Konsorcjum realizującego projekt wchodzi:
1. Instytut Geodezji i Kartografii (Lider projektu)
2. Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S. A.
3. Instytut Techniki Budowlanej

Badania skupiają się zarówno na wielkoobszarowych ruchach całej Niecki Warszawskiej, jak również na lokalnych deformacjach spowodowanych inwestycjami na dużą skalę na przykład budową drugiej linii metra.

Występowanie ruchów regionalnych może powodować większą podatność obszarów na deformacje lokalne wywołane:
• rozbudową i eksploatacją poszczególnych obiektów infrastruktury budowlanej, np. obiektów kubaturowych i wysokościowców,
• podziemnymi pracami konstrukcyjnymi (np. drążenie tuneli pod budowę metra),
• występowaniem lokalnie gruntu bardziej podatnego na osiadanie pod stosunkowo niewielkim obciążeniem.

Deformacje lokalne mogą stanowić zagrożenie dla istniejącej już zabudowy, oraz nowych inwestycji, powodując powstawanie strat materialnych, przyczyniając się m.in. do niszczenia zabytków, mogą także stanowić zagrożenie dla życia ludności. W ramach prowadzonych badań wykryto szereg lokalnych deformacji znajdujących się m. in. w strefie oddziaływania takich obiektów jak: Stadion Narodowy, Centrum Handlowe Arkadia, czy II linia metra.

System dobrze radzi sobie także z detekcją deformacji wielkoobszarowych o różnej genezie takich jak:
• obciążenie terenu w wyniku jego zabudowy,
• obniżanie poziomu wód gruntowych
• powstawanie lejów depresyjnych towarzyszących głębokim wykopom wykonywanym np. w eksploatacji wód artezyjskich.

Wyniki badań, zostały potwierdzone przez system założonej walidacji w postaci pomiarów na permanentnych stacjach GNSS oraz za pomocą niwelacji precyzyjnej. Celem konsorcjum jest prowadzenie dalszej działalności w zakresie monitoringu obszarów wyżej wymienionymi metodami na zasadach komercyjnych zarówno na terenie aglomeracji Warszawskiej, jak również w innych miejscach wskazanych przez zamawiających.

W najbliższej przyszłości, będą realizowane w Warszawie i okolicach duże inwestycje infrastrukturalne, takie jak budowa:
• kolejnych odcinków II linii metra,
• Południowej Obwodnicy Warszawy, której częścią jest tunel biegnący pod Ursynowem,
• dróg ekspresowych S7 i S8,
• kilku wysokich budynków w Warszawie.

Wpływ wszystkich tych inwestycji na istniejącą już infrastrukturę może być monitorowany za pomocą interferometrii radarowej trwałych reflektorów. Konsorcjum posiada możliwości monitorowania tych obiektów za pomocą metod interferometrycznych. Również w innych rejonach Polski istnieje szereg obszarów, dla których możliwe i wskazane jest założenie monitoringu bazującego na Interferometrii radarowej trwałych reflektorów. Są to obszary znajdujące się w strefie oddziaływania różnego typu inwestycji budowalnych, działających i już nieczynnych kopalni, osuwisk. Informacja pozyskana w wyniku działania proponowanego systemu monitoringu może być użyteczna zarówno dla administracji publicznej, jak również podmiotów prywatnych realizujących duże inwestycje budowlane i świadczące usługi ubezpieczeniowe.