LPVP - Land Products Validation and Characterisation in support to Proba-V, S-2 and S-3 missions

Celem projektu jest opracowanie modeli wyznaczania zmiennych biofizycznych na podstawie zobrazowań satelitarnych z obecnych i przyszłych misji satelitów Europejskiej Agencji Kosmicznej (Proba-V, Sentinel-2 i Sentinel-3). Działania podjęte w ramach projektu mają przyczynić się także do opracowania metod walidacji produktów pochodzących z sensorów optycznych umieszczonych na satelitach Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Produkty zostaną zwalidowane z pomiarami naziemnymi pozyskanymi w czasie rejestracji przez satelity ESA. Pomiary będą prowadzone na obszarach podmokłych oraz obszarach rolniczych w Polsce. Podczas badań zebrane zostaną następujące parametry:
• odbicie spektralne (350-2500 nm)
• LAI,
• fAPAR,
• temperatura radiacyjna,
• wilgotność gleby,
• bilans węgla,
• ilość mokrej i suchej biomasy,
• wysokość roślin,
• typ roślinności oraz okres fenologiczny.

Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie od wielu lat prowadzi badania terenowe na obszarach rolniczych w Wielkopolsce i obszarach podmokłych na Biebrzy. Selekcja pól testowych podyktowana będzie wielkością pola oraz zróżnicowanym rodzajem roślinności/zbóż uprawianych. Ponadto Centrum Teledetekcji dysponuje specjalistycznym sprzętem pomiarowym umożliwiającym zebranie niezbędnych danych.

Zsychronizowanie pomiarów naziemnych z przelotami satelitów pozwoli na precyzyjne porównanie parametrów roślinnych. Późniejsza analiza posłuży do opracowania i rozwijania algorytmów służących wyznaczaniu parametrów biofizycznych na podstawie wysoko- i średniorozdzielczych sensorów. Projekt będzie również aktywnie wspierał platformę ESA’s Sensor Performances.

Wygenerowane produkty w przyszłości będą mogły z powodzeniem być stosowane do różnego rodzaju zastosowań tj. prognozowania plonów, monitorowania suszy rolniczej, szacowania skutków suszy. Darmowe, szybkie i zdalne pozyskiwanie danych satelitarnych pozwoli na prowadzenie stałych obserwacji oraz analiz we wszystkich fazach rozwoju roślinności na dowolnym obszarze. Obliczanie wskaźników roślinności takich jak NDVI, EVI, SAVI czy GEMI umożliwi precyzyjne dostosowywanie zabiegów agrotechnicznych do potrzeb danego fragmentu pola.

Więcej o projekcie ESA LPVP
http://www.igik.edu.pl/pl/teledetekcja-esa-lpvp