Prognoza plonów

W Centrum Teledetekcji opracowano modele dla prognozowania wysokości plonów upraw rolniczych. Na podstawie zdjęć satelitarnych NOAA.AVHRR możemy monitorować wzrost roślin i rozpoznawać obszary zagrożone dużą redukcją plonów. Wyniki publikujemy co dekadę w sezonie wegetacyjnym.

Główny Urząd Statystyczny w każdym roku dokonuje oszacowania plonów upraw. Stosowana metoda wizualnej oceny stanu upraw podczas wstępnego i końcowego szacunku wielkości plonów jest w dużej mierze subiektywna. Dodatkowo, proces terenowego zbierania danych i ich przetwarzania jest praco- i czasochłonny. Stąd też Centrum Teledetekcji IGiK podjął prace badawcze, aby określić przydatność metod teledetekcyjnych do określania warunków wzrostu roślin uprawnych i szacowania plonów. Celem tych prac jest utworzenie systemu prognozowania plonów.


Obrazy satelitarne (NOAA/AVHRR, SPOT-VEGETATION) zostały wykorzystane jako źródło informacji o warunkach rozwoju roślin i wielkości plonów zbóż. Dla każdej dekady roku dla obszarów rolniczych Polski wyznaczono wskaźniki roślinności: Vegetation Condition Index (VCI), Accumulated Vegetation Condition Index (AVCI) - oparte na wskaźniku NDVI oraz Temperature Condition Index (TCI) - oparty na temperaturze powierzchni.

Te wskaźniki były w sposób ciągły korelowane z wielkością plonów zbóż; w efekcie określono okresy krytyczne dla rozwoju zbóż istotne dla badanej korelacji. Informacja o wielkości wskaźników była wprowadzana do modeli prognozowania plonów zbóż i pszenicy ozimej. Baza danych wskaźników i otrzymane statystyczne modele zostały wykorzystane do utworzenia wskaźników prognozowania (PTVCI, VCIAVG i VTCIAVG), stosowanych następne do prognozy plonów w każdej dekadzie roku. Opracowana metoda została wykorzystana w sposób operacyjny do prognozowania plonów.

Wyniki prac badawczych są przedstawione na wykresach ilustrujących proces prognozowania plonów w latach 1999 - 2004 dla zbóż i dla pszenicy ozimej. Zostało także przedstawione porównanie roku „dobrego” dla rolnictwa (2004) z rokiem w którym wystąpiła susza (2006) - patrz tutaj.

Po lewej: system prognozowania plonów opracowany w Centrum Teledetekcji IGiK.

Odbiorcą danych dostarczanych w cyklu dekadowym w postaci map rastorwych i map uśrednionych w granicach województw jest Departament Rolnictwa Głównego Urzędu Statystycznego

Więcej o prognozie plonów:
http://www.igik.edu.pl/pl/teledetekcja-prognozowanie-plonow