Powodzie

Lokalne podtopienia widoczne okiem satelitów

Codzienna rejestracja zdjęć satelitarnych NOAA.AVHRR oraz Terra.MODIS pozwala na obserwacje lokalnych podtopień w Polsce. Prezentowane obrazy pokazują podniesione stany wód w rzekach na Mazowszu, Podlasiu i Lubelszczyźnie w kwietniu 2013 roku. Na podstawie wieloczasowych i niskorozdzielczych zdjęć satelitarnych można sprawnie i skutecznie lokalizować obszary podtopień. W załączonych materiałach zaznaczono miejsca wylewu Biebrzy, Bugu, Wieprzu. W drugiej połowie kwietnia odbył sie pierwszy w tym roku wyjazd terenowy nad Biebrzę. Zebrane zdjęcia pokazują skalę podtopień na terenie Doliny Biebrzy.
Czytaj więcej >

Powódź widoczna na zdjęciach radarowych

Prace związane z klasyfikacją powodzi wykonano w ramach projektu ESA C1P.7847
Application of microwave images for the area flooded in May and June 2010 in Poland.
Celem projektu było oszacowanie powierzchni zalanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w Polsce w maju i czerwcu 2010 r. W projekcie wykorzystano zdjęcia mikrofalowe zarejestrowane dla wybranych obszarów przez różne satelity. Należały do nich zdjęcia satelitarne ALOS.PALSAR, ENVISAT.ASAR i ERS-2.SAR. Zdjęcia te użyto do wykonania map zasięgu powodzi.
Czytaj więcej >

Powódź w dolinach Wisły i Odry

W Zakładzie Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii po raz kolejny wykorzystano metody teledetekcji satelitarnej do opracowania map zasięgu powodzi. Załączone mapy przedstawiają sytuację w dolinie Wisły i Sanu w dniu 6 czerwca oraz w dolinie Odry 9 czerwca 2010r. Zasięg fali powodziowej został nałożony na mapę przedstawiającą użytkowanie ziemi w gminach położonych wzdłuż obu rzek.
Czytaj więcej >