Deklaracja dostępności

Dodano: 30 stycznia 2023

Deklaracja dostępności strony internetowej www.igik.edu.pl

Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.igik.edu.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2004

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-01-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Treści niedostępne

  • niektóre elementy mają nieodpowiedni kontrast,
  • focus jest niewidoczny,
  • może brakować tekstów alternatywnych do obrazów,
  • struktura nagłówków wymaga ujednolicenia,
  • wiele treści na stronie, w tym ilustracje i multimedia, nie zawiera dostępnych cyfrowo treści alternatywnych,
  • elementy interfejsu użytkownika, w tym przyciski nawigacji głównej, posiadają dostępne teksty alternatywne w języku innym niż język strony,
  • w serwisie obecne są treści, które są wyróżnione tylko kolorem.

Strona jest w trakcie modyfikacji, które mają uczynić ją bardziej dostępną. Prace są prowadzone i sukcesywnie dostępność będzie ulegała poprawie. Do końca 2024 roku strona będzie spełniała wytyczne WCAG 2.1 na poziomie AA.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Krystyna Michałowska, adres: igik@igik.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 329-19-00. Tą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Instytut Geodezji i Kartografii, ul. Zygmunta Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa.

Do siedziby Instytutu prowadzi wejście zlokalizowane od północnej strony budynku, wprost z parkingu firmowego, na który wjazd jest ograniczony automatycznym szlabanem. Na parterze znajduje się recepcja z pracownikiem ochrony obecnym na stanowisku w godzinach pracy Instytutu oraz innych firm mających swoją siedzibę w tej części budynku. Instytut ma swoją siedzibę na I i II piętrze budynku, który nie jest wyposażony w windy. Na pierwsze piętro prowadzi klatka schodowa z trzema biegami schodów, na drugie piętro prowadzą kolejne dwa biegi schodów. Klatki schodowe nie są przystosowane do wjazdu osób na wózkach inwalidzkich. Korytarze płaskie bez uskoków i progów, drzwi do pomieszczeń numerowane i oznaczone nazwą komórki organizacyjnej oraz stanowiskami pracy. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach Instytutu nie ma pętli indukcyjnej. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Infrastruktura budynku jest oznaczona piktogramami.