Geodezja i geodynamika

EPOS-PL

Projekt EPOS-PL jest realizowany przez konsorcjum w składzie Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Geodezji i Kartografii, Instytut Geofizyki PAN, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Polską Grupę Górniczą. Liderem konsorcjum jest Instytut Geofizyki PAN.

W ramach niniejszego projektu powstanie infrastruktura badawcza EPOS-PL – wielowarstwowa, multidiscyplinarna i interoperacyjna infrastruktura badawcza, gdzie zbierane i gromadzone będą dane z rozproszonych sieci pomiarowych, a następnie opracowywane, standaryzowane i integrowane w postaci baz danych wraz z metadanymi. Dostęp do nich zapewniony będzie poprzez stronę web wraz z odpowiednimi serwisami/aplikacjami analitycznymi oraz dedykowanymi wizualizacjami.
Projekt EPOS-System Obserwacji Płyty Europejskiej jest elementem szerszego przedsięwzięcia. Budowana w ramach projektu infrastruktura EPOS-PL jest ściśle związana z europejskim programem rozwoju infrastruktury badawczej, tzw. „twardej Ziemi”, a EPOS będzie stanowić jego integralną część.

Instytut Geodezji i Kartografii jest odpowiedzialny, przede wszystkim, za budowę Centrum Infrastruktury Badawczej Obserwacji Grawimetrycznych (CIBOG). Dodatkowo IGiK będzie brał udział w budowie Centrum Infrastruktury Badawczej Obserwacji Magnetycznych (CIBOM) oraz realizacji poligonów Multidisciplinary Upper Silesian Episodes (MUSE) na terenie górniczym i pogórniczym. W ramach zadania związanego z budową CIBOG IGiK stworzy pierwszą w Polsce jednolitą bazę danych obserwacji grawimetrycznych uwzględniając m.in. obserwacje pływowe oraz pomiary absolutne przyspieszenia siły ciężkości wykonywane na terenie kraju zarówno w ramach projektu EPOS, jak i w ramach innych programów. Obserwacje grawimetryczne będą pozyskiwane, porządkowane i udostępniane poprzez dedykowany portal internetowy.
W projekcie EPOS-PL IGiK będzie również służył wsparciem z zakresu grawimetrii geodezyjnej dla pozostałych konsorcjantów. W ramach projektu przewidziane jest uzupełnienie infrastruktury pomiarowej IGiK w Obserwatorium Geodezyjno-Geofizycznym Borowa Góra o najnowocześniejszy zestaw GNSS.

Za realizację zadań IGiK w projekcie będą odpowiadali pracownicy Centrum Geodezji i Geodynamiki, a przede wszystkim: prof. dr hab. inż. Jan Kryński (koordynacja wszystkich zadań IGiK), dr hab. inż. Elżbieta Welker (CIBOM), mgr inż. Przemysław Dykowski (CIBOG, MUSE), dr Marcin Sękowski (CIBOG, MUSE). Bardzo ważną rolę w realizacji projektu będą stanowili pracownicy Działu Koordynacji Projektów IGiK.

EPOS- SYSTEM OBSERWACJI PŁYTY EUROPEJSKIEJ, POIR.04.02.00-14-A0003/16
Priorytet IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO Działanie 4.2: ROZWÓJ NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ SEKTORA NAUKI
Wartość projektu: 62 558 323,87 PLN; Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 47 399 281,47 PLN
PROJEKT EPOS- SYSTEM OBSERWACJI PŁYTY EUROPEJSKIEJ JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020