High Resolution Layers HRL

Warstwy wysokorozdzielcze - HRL


Ogólnoeuropejskie warstwy wysokorozdzielcze (High Resolution Layers - HRL) powstałe w ramach programu Copernicus GIO Land Monitoring dostarczają informacji o charakterystycznych formach pokrycia terenu, a także są komplementarne z bazami CORINE Land Cover. Warstwy wysokorozdzielcze powstały w wyniku automatycznej klasyfikacji zdjęć satelitarnych zarejestrowanych w okresie 2011-2012. Warstwy te zostały przygotowane dla 39 państw (EU27, 5 EEA MS i 7 państw współpracujących).

Przygotowanych zostało 5 warstw wysokorozdzielczych w rozdzielczości przestrzennej 20 x 20 m obrazujących:

  • tereny nieprzepuszczalne (Imperviousness)
  • tereny zadrzewione (zwarcie i typy lasów) (Tree Cover Density, Forest Type)
  • trwałe użytki zielone (Permanent grassland)
  • obszary podmokłe (Wetlands)
  • zbiorniki wodne (Water bodies)

Instytut Geodezji i Kartografii, który pełni rolę jednego z krajowych centrów referencyjnych EIONET ds. pokrycia terenu (NRC Land Cover) był odpowiedzialny za weryfikację, ocenę jakości i poprawę pięciu warstw wysokorozdzielczych w rozdzielczości 20x20 m dla Polski. Każda z pięciu warstw podlegała następnie weryfikacji i integracji przez Europejską Agencję Środowiska (EEA). Ocena dokładności każdej z warstw w rozdzielczości przestrzennej 100x100 m jest aktualnie prowadzona przez EEA.

Więcej informacji o poszczególnych warstwach wysokorozdzielczych:

http://land.copernicus.eu/pan-european/high-resolution-layers/view

Udostępnianie:

Instytut Geodezji i Kartografii jest odpowiedzialny za udostępnianie warstw wysokorozdzielczych dla Polski. Aktualnie udostępniane są dwie warstwy: obszary nieprzepuszczalne i tereny zadrzewione (zwarcie i typy lasów) w rozdzielczości przestrzennej 20x20 m. Warstwy te zostały poddane weryfikacji i integracji przez EEA, ale nie podlegały ocenie dokładności na poziomie EEA.

Warstwy trwałych użytków zielonych i obszarów podmokłych nie osiągnęły oczekiwanej dokładności 85% stąd nie są udostępniane.
Warstwa zbiorników wodnych jest w trakcie integracji do produktu ogólnoeuropejskiego.

Lista aktualnie udostępnianych produktów HRL dla Polski:

Nieprzepuszczalność / Imperviousness
Stopień nieprzepuszczalności 2012
(20m, 100m)
Stopień nieprzepuszczalności 1-100%
0: tereny przepuszczalne
1-100: stopień nieprzepuszczalności
254: piksele niesklasyfikowane (brak danych satelitarnych, chmury, cienie chmur, śnieg)
(pl_imd_ntl_z01_020m_full01_100_fin01.tif)
Tereny Zadrzewione
Zwarcie drzew / Tree Cover Density
(20m, 100m)
Stopień zwarcia koron 1-100%
0: brak drzew
1-100: stopień zwarcia koron
254: piksele niesklasyfikowane
(pl_tcd_ntl_z01_020m_fin02.tif)
Typy lasów / Forest type
(20m)
Drzewa liściaste i iglaste, minimalna powierzchnia 0.5 ha, zwartości koron >10% (wg. definicji FAO)
0: brak drzew
1: liściaste
2: iglaste
254: piksele niesklasyfikowane
(pl_fty_ntl_z01_020m_fin02.tif)

Warstwa dodatkowa wywierająca zadrzewienia na gruntach zagospodarowanych rolniczo np.: sady, plantacje drzew owocowych oraz na gruntach przeznaczonych na cele mieszkaniowe, rekreacyjne i in.
0: brak drzew
3: drzewa na gruntach zagospodarowanych rolniczo (maska z CLC2012 – klasa sady)
4: drzewa na gruntach przeznaczonych na cele mieszkaniowe (maska z HR Imperviousness)
5. drzewa na gruntach przeznaczonych na cele rekreacyjne (tereny zielone w miastach)
254: piksele niesklasyfikowane
(pl_fad_ntl_z01_020m_fin02.tif)

Obszary nieprzepuszczalne (HR Imperviousness)
Zakres:
• osiedla mieszkaniowe
• obszary komunikacyjne (lotniska, porty, stacje kolejowe, parkingi)
• tereny przemysłowe i handlowe
• parki rozrywki (bez terenów zielonych)
• place budowy z widocznymi aktualnie pracami budowlanymi
• pojedyncze domy (gospodarstwa)
• inne powierzchnie nieprzepuszczalne bez przyległych im terenów zielonych, np.: ogródki działkowe, cmentarze, tereny sportowe i kempingi (z widoczną infrastrukturą),
• drogi i koleje związane z innymi obszarami nieprzepuszczalnymi
• umocnione brzegi zbiorników wodnych
Wyłączenia:
• kopalnie, kamieniołomy, miejsca wydobycia torfu
• wysypiska śmieci
• place budowy bez widocznych aktualnych prac budowlanych
• zielone tereny sportowe
• odkryta gleba, tereny kamieniste, obszary słabo pokryte roślinnością
• piasek, piaskownie, żwirownie
• lodowce, śnieg, woda

Tereny zadrzewione – zwarcie (HR Tree Density)
Zakres:
• skupiska drzewa liściastych i iglastych
• sady, gaje oliwne, plantacje owocowe, obszary rolno-leśne, szkółki leśne, lasy w fazie regeneracji oraz w stanie zmian
• zadrzewione parki i ogrody
• skupiska drzew na obszarach miejskich
• elementy infrastruktury leśnej, infrastruktura wewnątrz lasu (drogi leśne, pasy przeciwpożarowe itp.) o szerokości poniżej 20 m
• obszary szkód wewnątrz lasów (obszary lasów częściowo spalonych, wiatrołomy, tereny uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki)
Wyłączenia:
• otwarte tereny w lasach (m.in.: drogi, polany, zręby zupełne, tereny leśne które uległy poważnym uszkodzeniom – np. całkowitemu spaleniu) – gdy pokrycie leśne nie jest widoczne w rozdzielczości 20 m
• zakrzaczenia
• kosówka

Typy lasów (Forest type):
• typy lasów – powierzchnie HRL Tree Cover Density powyżej 0,5 ha w podziale na lasy liściaste i iglaste
• drzewa liściaste w przeważającym stopniu użytkowane do celów rolniczych (wydzielone z klasy ‘sady’ CLC)
• drzewa na terenach miejskich – liściaste i iglaste (wydzielone za pomocą HRL Imperviousness i CLC)

Trwałe użytki zielone (HR Permanent grassland)
Zakres:
• pastwiska i łąki wykorzystywane do wypasu lub produkcji siana
• uprawne i pół-naturalne użytki na obszarze lasów oraz tereny lasów w stanie zmian pokryte roślinnością
• murawy i pastwiska naturalne
• obszary trawiaste z niskim (10%) udziałem rozproszonych drzew i krzewów
• łąki alpejskie z niskim udziałem skał i piargów
Wyłączenia:
• parki, zieleń miejska terenów mieszkalnych i przemysłowych
• powierzchnie trawiaste na terenach sportowych oraz rekreacyjnych
• zręby zupełne, młode lasy
• obszary zakrzaczone
• powierzchnie pokryte wyłącznie przez mchy i porosty
• torfowiska w stanie naturalnym i eksploatowane

Zbiorniki wodne (Water bodies)
Zakres:
• stałe jeziora
• stawy
• rzeki
• kanały stale wypełnione wodą
• wody przybrzeżne: laguny, estuaria
Wyłączenia:
• morza i oceany
• tereny czasowo zalewane
• zbiorniki retencyjne
• osadniki


Ryc. Stopień nieprzepuszczalności – Poznań, stan na 2012