Warstwy wysokorozdzielcze HRL

Warstwy wysokorozdzielcze - HRL


Ogólnoeuropejskie warstwy wysokorozdzielcze (High Resolution Layers - HRL) powstałe w ramach programu Copernicus GIO Land Monitoring dostarczają informacji o charakterystycznych formach pokrycia terenu, a także są komplementarne z  bazami CORINE Land Cover. Warstwy wysokorozdzielcze powstały w wyniku automatycznej  klasyfikacji zdjęć satelitarnych zarejestrowanych w okresie 2011-2012. Warstwy te zostały przygotowane dla 39 państw (EU27, 5 EEA MS i 7 państw współpracujących).

Przygotowanych zostało 5 warstw wysokorozdzielczych w rozdzielczości przestrzennej 20 x 20 m obrazujących:

Instytut Geodezji i Kartografii, który pełni rolę jednego z krajowych centrów referencyjnych EIONET ds. pokrycia terenu (NRC Land Cover) był odpowiedzialny za weryfikację, ocenę jakości i poprawę pięciu warstw wysokorozdzielczych w rozdzielczości 20x20 m dla Polski. Każda z pięciu warstw podlegała następnie weryfikacji i integracji przez Europejską Agencję Środowiska (EEA). Ocena dokładności każdej z warstw w rozdzielczości przestrzennej 100x100 m jest aktualnie prowadzona przez EEA.

Więcej informacji o poszczególnych warstwach wysokorozdzielczych:

http://land.copernicus.eu/pan-european/high-resolution-layers/view

Dostępne do przeglądania warstwy HRL w zakładce Mapy są warstwami WMS udostępnianymi na stronie http://land.copernicus.eu/pan-european/high-resolution-layers.

Obszary nieprzepuszczalne (HR Imperviousness)
Zakres:
• osiedla mieszkaniowe
• obszary komunikacyjne (lotniska, porty, stacje kolejowe, parkingi)
• tereny przemysłowe i handlowe
• parki rozrywki (bez terenów zielonych)
• place budowy z widocznymi aktualnie pracami budowlanymi
• pojedyncze domy (gospodarstwa)
• inne powierzchnie nieprzepuszczalne bez przyległych im terenów zielonych, np.: ogródki działkowe, cmentarze, tereny sportowe i  kempingi (z widoczną infrastrukturą),
• drogi i koleje związane z innymi obszarami nieprzepuszczalnymi
• umocnione brzegi zbiorników wodnych
Wyłączenia:
• kopalnie, kamieniołomy, miejsca wydobycia torfu
• wysypiska śmieci
• place budowy bez widocznych aktualnych prac budowlanych
• zielone tereny sportowe
• odkryta gleba, tereny kamieniste, obszary słabo pokryte roślinnością
• piasek, piaskownie, żwirownie
• lodowce, śnieg, woda

Tereny zadrzewione – zwarcie (HR Tree Density)
Zakres:
• skupiska drzewa liściastych i iglastych
• sady, gaje oliwne, plantacje owocowe, obszary rolno-leśne, szkółki leśne, lasy w fazie regeneracji oraz w stanie zmian
• zadrzewione parki i ogrody
• skupiska drzew na obszarach miejskich
• elementy infrastruktury leśnej, infrastruktura wewnątrz lasu (drogi leśne, pasy przeciwpożarowe itp.) o szerokości poniżej 20 m
• obszary szkód wewnątrz lasów (obszary lasów częściowo spalonych, wiatrołomy, tereny uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki)
Wyłączenia:
• otwarte tereny w lasach (m.in.: drogi, polany, zręby zupełne, tereny leśne które uległy poważnym uszkodzeniom – np. całkowitemu spaleniu) – gdy pokrycie leśne nie jest widoczne w rozdzielczości 20 m
• zakrzaczenia
• kosówka

Typy lasów (Forest type):
• typy lasów – powierzchnie HRL Tree Cover Density powyżej 0,5 ha w podziale na lasy liściaste i iglaste
• drzewa liściaste w przeważającym stopniu użytkowane do celów rolniczych (wydzielone z klasy ‘sady’ CLC)
• drzewa na terenach miejskich – liściaste i iglaste (wydzielone za pomocą HRL Imperviousness i CLC)

Trwałe użytki zielone (HR Permanent grassland)
Zakres:
• pastwiska i łąki wykorzystywane do wypasu lub produkcji siana
• uprawne i pół-naturalne użytki na obszarze lasów oraz tereny lasów w stanie zmian pokryte roślinnością
• murawy i pastwiska naturalne
• obszary trawiaste z niskim (10%) udziałem rozproszonych drzew i krzewów
• łąki alpejskie z niskim udziałem skał i piargów
Wyłączenia:
• parki, zieleń miejska terenów mieszkalnych i przemysłowych
• powierzchnie trawiaste na terenach sportowych  oraz rekreacyjnych
• zręby zupełne, młode lasy
• obszary zakrzaczone
• powierzchnie pokryte wyłącznie przez mchy i porosty
• torfowiska w stanie naturalnym i eksploatowane

Obszary podmokłe (HR Wetlands)
Zakres:
• mokradła związane ze stałymi zbiornikami wodnymi
• mokradła nie związane ze stałymi zbiornikami wodnymi
• mokradła z pokrywą roślinnością (makrofity) lub bez pokrywy roślinnej
• torfowiska (o odpowiedzi spektralnej wskazującej na częściową obecność wód powierzchniowych)
• solniska, saliny (przybrzeżne i śródlądowe), osuchy
Wyłączenia:
• tereny czasowo zalewane
• czasowe powierzchnie wodne powstałe w wyniku roztopów śniegu lub ulewnych deszczów
• stałe powierzchnie wodne (rzeki, jeziora, laguny, estuaria)
• stawy rybne
• pola ryżowe

Zbiorniki wodne (HR Water bodies)
Zakres:
• stałe jeziora
• stawy
• rzeki
• kanały stale wypełnione wodą
• wody przybrzeżne: laguny, estuaria
Wyłączenia:
• morza i oceany
• tereny czasowo zalewane
• zbiorniki retencyjne
• osadniki