HRL 2015

Warstwy wysokorozdzielcze - HRL

Przygotowanych zostalo 5 warstw wysokorozdzielczych w rozdzielczosci przestrzennej 20 x 20 m obrazujacych:

Lp. Warstwa Produkty Zobrazowania źródłowe
1

Tereny nieprzepuszczalne (Imperviousness)

 • Stopień nieprzepuszczalności (Imperviousness density - IMD)
 • Zmiana gęstości nieprzepuszczalności (Imperviousnes density change – IMC)
 • Klasyfikowana zmiana gęstości nieprzepuszczalności (Imperviousness density change classified – IMCC)
 • Multi-temporal HR
 • VHR do kalibracji
2

Tereny zadrzewione / zwarcie i typy lasów (Tree Cover Density / Forest Type)

 • Gęstość pokrycia drzew (Tree Cover Density – TCD)
 • Dominujący typ liścia (Dominant Leaf Type – DLT)
 • Rodzaj lasu ( Forest type – FTY)
 • Zmiana gęstości pokrywy drzewa (Tree Cover density change – TCDC)
 • Zmiana typu liści (Leaf Type change – DLTC) – produkt eksperymentalny
 • Multi-temporal HR
 • VHR do kalibracji
3

Tereny pokryte roślinnością trawiastą (Grassland)

 • Użytki zielone (Grassland – GRA)
 • Indeks Prawdopodobieństwa Wegetacji Użytków Zielonych (Grassland Vegetation Probability Index - GRAVPI) - Produkt ekspercki
 • Wskaźnik orki (Ploughing Indicator - PLOW) - Produkt ekspercki
 •  Multi-temporal HR
 • VHR do kalibracji + SAR (S1)

4

Zbiorniki wodne i obszary podmokłe (Water and Wetness)
 • Wilgotność i woda (WAW) w 4 klasach:
  • Wody stałe (Permanent water)
  • Wody okresowe (Temporary water)
  • Trwale wilgotne obszary (Permanently wet)
  • Okresowo wilgotne obszary (Temporary wet)
 • Indeks prawdopodobieństwa wody i wilgotności (Water & Wetness Probability In-dex -WWPI)
 • Multi-temporal HR
 • VHR do kalibracji + SAR 
5

Zakrzaczenia (Small Woody Features

 • Zakrzaczenia (Small woody features SWF) - vector, raster 5m i 100m – jeszcze niedostępny
 • VHR IMAGE 2015 

Instytut Geodezji i Kartografii, który pełni rolę jednego z krajowych centrów referencyjnych EIONET ds. pokrycia terenu (NRC Land Cover) był odpowiedzialny za weryfikację, ocenę jakości i poprawę czterech warstw wysokorozdzielczych w rozdzielczości 20x20 m dla Polski. Każda z czterech warstw podlegała następnie weryfikacji i integracji przez Europejską Agencję Środowiska (EEA). Ocena dokładności każdej z warstw w rozdzielczości przestrzennej 100x100 m jest aktualnie prowadzona przez EEA.

Więcej informacji o poszczególnych warstwach wysokorozdzielczych: http://land.copernicus.eu/pan-european/high-resolution-layers/view

Dostępne do przeglądania warstwy HRL w zakładce Mapy są warstwami WMS udostępnianymi na stronie: http://land.copernicus.eu/pan-european/high-resolution-layers

Obszary nieprzepuszczalne (HR Imperviousness)
Zakres:
• osiedla mieszkaniowe
• obszary komunikacyjne (lotniska, porty, stacje kolejowe, parkingi)
• tereny przemysłowe i handlowe
• parki rozrywki (bez terenów zielonych)
• place budowy z widocznymi aktualnie pracami budowlanymi
• pojedyncze domy (gospodarstwa)
• inne powierzchnie nieprzepuszczalne bez przyległych im terenów zielonych, np.: ogródki działkowe, cmentarze, tereny sportowe i  kempingi (z widoczną infrastrukturą),
• drogi i koleje związane z innymi obszarami nieprzepuszczalnymi
• umocnione brzegi zbiorników wodnych
• szklarnie
• panele słoneczne
• tereny trwale pokryte plastikiem

Wyłączenia:
• kopalnie, kamieniolomy, miejsca wydobycia torfu
• wysypiska śmieci
• place budowy bez widocznych aktualnych prac budowlanych
• zielone tereny sportowe
• odkryta gleba, tereny kamieniste, obszary słabo pokryte roślinnoscią
• piasek, piaskownie, żwirownie
• lodowce, śnieg, woda
• tereny tymczasowo pokryte plastikiem
• koleje niezwiązane z innymi zabudowanymi obszarami
• naturalne, sztuczne i uprawiane tereny roślinne
• niezarośnięte lub słabo zarośnięte obszary
• niezalesione pola uprawne, grunty orne
• winnice, sady
• zielone dachy

Tereny zadrzewione (Forest)
Zakres:
• skupiska drzewa lisciastych i iglastych
• sady, gaje oliwne, plantacje owocowe, obszary rolno-leśne, szkółki leśne, lasy w fazie regeneracji oraz w stanie zmian
• zadrzewione parki i ogrody
• skupiska drzew na obszarach miejskich
• elementy infrastruktury leśnej, infrastruktura wewnątrz lasu (drogi leśne, pasy przeciwpożarowe itp.) o szerokosci poniżej 20 m
• obszary szkód wewnatrz lasów (obszary lasów czesciowo spalonych, wiatrołomy, tereny uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki)

Wyłączenia:
• otwarte tereny w lasach (m.in.: drogi, polany, zręby zupełne, tereny leśne które ulegly powaznym uszkodzeniom – np. calkowitemu spaleniu) – gdy pokrycie lesne nie jest widoczne w rozdzielczosci 20 m
• zakrzaczenia
• kosówka

Trwale uzytki zielone (Grassland)
Zakres:
• uprawne łąki
• półnaturalne użytki zielone
• naturalna roślinność trawiasta

Zbiorniki wodne i obszary podmokłe (Water and Wetness)

Wody stałe (Permanent water- tereny pokryte wodą ≥80% wszystkich obserwacji):

Zakres:
• stałe jeziora śródlądowe (naturalne)
• sztuczne stawy (stałe stawy rybne, zbiornik retencyjny)
• naturalne stawy (trwałe, otwarte, śródlądowe powierzchnie wodne lub przybrzeżne tereny podmokłe)
• rzeki
• kanały stale wypełnione wodą
• wody przybrzeżne: laguny, estuaria
• obszary z płynnymi ściekami (stałe)
• powierzchnie wodne z roślinnością

Wody okresowe (Temporary water – tereny o zmiennej wilgotności 20% - 80% wszystkich obserwacji):

Zakres:
• tymczasowe powierzchnie wodne związane z trwałymi jednolitymi częściami wód (np. oscylującymi obszarami brzegowymi zbiorników)
• okresowe jeziora naturalne (na przykład stepowe) i okresowe sztuczne jeziora (np. stawy rybne)
• przerywane rzeki i czasowo zalane brzegi rzek
• obszary powodziowe
• okresowo zalewane pola rolnicze, np. pola ryżowe
• delty rzek
• okresowo zalewane obszary (z powodu topniejącego śniegu, powodzi lub deszczu)

Trwale wilgotne obszary (Permanently wet areas –wetness; wilgotność: w co najmniej ~ 60% wszystkich obserwacji):

Zakres:
• trzciny
• torfowiska
• mokradła (na przykład słone bagna)

Okresowo wilgotne obszary (Temporary wet areas –wetness; wilgotność: 25- 60% wszystkich obserwacji):

Zakres:
• śluzy śródlądowe
• przerywane mokradła
• okresowo mokre pola uprawne
• okresowo mokre łąki

Wyłączenia:
• morza i oceany