HRL 2012

Warstwy wysokorozdzielcze - HRL


Ogólnoeuropejskie warstwy wysokorozdzielcze (High Resolution Layers - HRL) powstale w ramach programu Copernicus GIO Land Monitoring dostarczaja informacji o charakterystycznych formach pokrycia terenu, a takze sa komplementarne z  bazami CORINE Land Cover. Warstwy wysokorozdzielcze powstaly w wyniku automatycznej  klasyfikacji zdjec satelitarnych zarejestrowanych w okresie 2011-2012. Warstwy te zostaly przygotowane dla 39 panstw (EU27, 5 EEA MS i 7 panstw wspólpracujacych).

Przygotowanych zostalo 5 warstw wysokorozdzielczych w rozdzielczosci przestrzennej 20 x 20 m obrazujacych:

Instytut Geodezji i Kartografii, który pelni role jednego z krajowych centrów referencyjnych EIONET ds. pokrycia terenu (NRC Land Cover) byl odpowiedzialny za weryfikacje, ocene jakosci i poprawe pieciu warstw wysokorozdzielczych w rozdzielczosci 20x20 m dla Polski. Kazda z pieciu warstw podlegala nastepnie weryfikacji i integracji przez Europejska Agencje Srodowiska (EEA). Ocena dokladnosci kazdej z warstw w rozdzielczosci przestrzennej 100x100 m jest aktualnie prowadzona przez EEA.

Wiecej informacji o poszczególnych warstwach wysokorozdzielczych:

http://land.copernicus.eu/pan-european/high-resolution-layers/view

Dostepne do przegladania warstwy HRL w zakladce Mapy sa warstwami WMS udostepnianymi na stronie http://land.copernicus.eu/pan-european/high-resolution-layers.

Obszary nieprzepuszczalne (HR Imperviousness)
Zakres:
• osiedla mieszkaniowe
• obszary komunikacyjne (lotniska, porty, stacje kolejowe, parkingi)
• tereny przemyslowe i handlowe
• parki rozrywki (bez terenów zielonych)
• place budowy z widocznymi aktualnie pracami budowlanymi
• pojedyncze domy (gospodarstwa)
• inne powierzchnie nieprzepuszczalne bez przyleglych im terenów zielonych, np.: ogródki dzialkowe, cmentarze, tereny sportowe i  kempingi (z widoczna infrastruktura),
• drogi i koleje zwiazane z innymi obszarami nieprzepuszczalnymi
• umocnione brzegi zbiorników wodnych
Wylaczenia:
• kopalnie, kamieniolomy, miejsca wydobycia torfu
• wysypiska smieci
• place budowy bez widocznych aktualnych prac budowlanych
• zielone tereny sportowe
• odkryta gleba, tereny kamieniste, obszary slabo pokryte roslinnoscia
• piasek, piaskownie, zwirownie
• lodowce, snieg, woda

Tereny zadrzewione – zwarcie (HR Tree Density)
Zakres:
• skupiska drzewa lisciastych i iglastych
• sady, gaje oliwne, plantacje owocowe, obszary rolno-lesne, szkólki lesne, lasy w fazie regeneracji oraz w stanie zmian
• zadrzewione parki i ogrody
• skupiska drzew na obszarach miejskich
• elementy infrastruktury lesnej, infrastruktura wewnatrz lasu (drogi lesne, pasy przeciwpozarowe itp.) o szerokosci ponizej 20 m
• obszary szkód wewnatrz lasów (obszary lasów czesciowo spalonych, wiatrolomy, tereny uszkodzen spowodowanych przez szkodniki)
Wylaczenia:
• otwarte tereny w lasach (m.in.: drogi, polany, zreby zupelne, tereny lesne które ulegly powaznym uszkodzeniom – np. calkowitemu spaleniu) – gdy pokrycie lesne nie jest widoczne w rozdzielczosci 20 m
• zakrzaczenia
• kosówka

Typy lasów (Forest type):
• typy lasów – powierzchnie HRL Tree Cover Density powyzej 0,5 ha w podziale na lasy lisciaste i iglaste
• drzewa lisciaste w przewazajacym stopniu uzytkowane do celów rolniczych (wydzielone z klasy ‘sady’ CLC)
• drzewa na terenach miejskich – lisciaste i iglaste (wydzielone za pomoca HRL Imperviousness i CLC)

Trwale uzytki zielone (HR Permanent grassland)
Zakres:
• pastwiska i laki wykorzystywane do wypasu lub produkcji siana
• uprawne i pól-naturalne uzytki na obszarze lasów oraz tereny lasów w stanie zmian pokryte roslinnoscia
• murawy i pastwiska naturalne
• obszary trawiaste z niskim (10%) udzialem rozproszonych drzew i krzewów
• laki alpejskie z niskim udzialem skal i piargów
Wylaczenia:
• parki, zielen miejska terenów mieszkalnych i przemyslowych
• powierzchnie trawiaste na terenach sportowych  oraz rekreacyjnych
• zreby zupelne, mlode lasy
• obszary zakrzaczone
• powierzchnie pokryte wylacznie przez mchy i porosty
• torfowiska w stanie naturalnym i eksploatowane

Obszary podmokle (HR Wetlands)
Zakres:
• mokradla zwiazane ze stalymi zbiornikami wodnymi
• mokradla nie zwiazane ze stalymi zbiornikami wodnymi
• mokradla z pokrywa roslinnoscia (makrofity) lub bez pokrywy roslinnej
• torfowiska (o odpowiedzi spektralnej wskazujacej na czesciowa obecnosc wód powierzchniowych)
• solniska, saliny (przybrzezne i sródladowe), osuchy
Wylaczenia:
• tereny czasowo zalewane
• czasowe powierzchnie wodne powstale w wyniku roztopów sniegu lub ulewnych deszczów
• stale powierzchnie wodne (rzeki, jeziora, laguny, estuaria)
• stawy rybne
• pola ryzowe

Zbiorniki wodne (HR Water bodies)
Zakres:
• stale jeziora
• stawy
• rzeki
• kanaly stale wypelnione woda
• wody przybrzezne: laguny, estuaria
Wylaczenia:
• morza i oceany
• tereny czasowo zalewane
• zbiorniki retencyjne
• osadniki