Pobieranie

Bazy CORINE Land Cover 2012 udostępniane są na stronie geoportalu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Instytut Geodezji i Kartografii jest odpowiedzialny za udostępnianie warstw wysokorozdzielczych dla Polski. Aktualnie udostępniane są dwie warstwy:  obszary nieprzepuszczalne i tereny zadrzewione (zwarcie i typy lasów) w rozdzielczości przestrzennej 20x20 m. Warstwy te zostały poddane weryfikacji i integracji przez EEA, ale nie podlegały ocenie dokładności na poziomie EEA.

Warstwy trwałych użytków zielonych i obszarów podmokłych nie osiągnęły oczekiwanej dokładności 85% stąd nie są udostępniane.
Warstwa zbiorników wodnych jest w trakcie integracji do produktu ogólnoeuropejskiego.


Lista aktualnie udostępnianych produktów HRL dla Polski:

Nieprzepuszczalność / Imperviousness
Stopień nieprzepuszczalności 2012
(20m, 100m)
Stopień nieprzepuszczalności 1-100%
0: tereny przepuszczalne
1-100: stopień nieprzepuszczalności
254: piksele niesklasyfikowane (brak danych satelitarnych, chmury, cienie chmur, śnieg)
(pl_imd_ntl_z01_020m_full01_100_fin01.tif)
Tereny Zadrzewione
Zwarcie drzew / Tree Cover Density
(20m, 100m)
Stopień zwarcia koron 1-100%
0: brak drzew
1-100: stopień zwarcia koron
254: piksele niesklasyfikowane
(pl_tcd_ntl_z01_020m_fin02.tif)
Typy lasów / Forest type
(20m)

Drzewa liściaste i iglaste, minimalna powierzchnia 0.5 ha, zwartości koron >10% (wg. definicji FAO)
0: brak drzew
1: liściaste
2: iglaste
254: piksele niesklasyfikowane
(pl_fty_ntl_z01_020m_fin02.tif)

Warstwa dodatkowa wywierająca zadrzewienia na gruntach zagospodarowanych rolniczo np.: sady, plantacje drzew owocowych oraz na gruntach przeznaczonych na cele mieszkaniowe, rekreacyjne i in.
0: brak drzew
3: drzewa na gruntach zagospodarowanych rolniczo (maska z CLC2012 – klasa sady)
4: drzewa na gruntach przeznaczonych na cele mieszkaniowe (maska z HR Imperviousness)
5. drzewa na gruntach przeznaczonych na cele rekreacyjne (tereny zielone w miastach)
254: piksele niesklasyfikowane
(pl_fad_ntl_z01_020m_fin02.tif)