Zasady i warunki korzystania

Zasady i warunki korzystania z warstw wysokorozdzielczych (High Resolution Layers) oraz krajowych komponentów lokalnych

Instytut Geodezji i Kartografii (IGiK) zobowiązał się do rozpowszechniania danych w imieniu Europejskiej Agencji Środowiska w ramach Umowy szczegółowej nr 3436 / R0-Copernicus / EEA.56948 wykonywanej w zakresie umowy ramowej dotyczącej usług nr EOG / IDM / R0 / 16/009 / Poland.

Instytut Geodezji i Kartografii nie ponosi żadnej odpowiedzialności za udostępniane produkty i ich wykorzystanie.

Europejska Agencja Środowiska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje zawarte na tej stronie oraz jeśli zawarta informacja niekoniecznie odzwierciedlają oficjalną stanowisko EEA czy innych instytucji Unii Europejskiej.

Rozpowszechniane produkty udostępniane są przez IGIK nieodpłatnie wszystkim zainteresowanych (Wnioskowadcom), z zastrzeżeniem powstrzymania się przez Wnioskodawcę od wszelkich działań naruszających pełne korzystanie z praw własności i praw autorskich odnośnie produktów pobranych z IGIK.

W razie rozpowszechniania pobranych z IGIK produktów Wnioskodawca zobowiązany jest do zamieszczenia informacji:

„Produkcja (podać nazwę produktu) została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej, © Copernicus Program. Produkt został pobrany ze strony internetowej Instytutu Geodezji i Kartografii.”

Institute of Geodesy and Cartography has undertaken to distribute the data on behalf of EEA under Specific Contract No 3436/R0-Copernicus/EEA. 56948 implementing Framework service contract No EEA/IDM/R0/16/009/Poland. Institute of Geodesy and Cartography accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the content and use of these data.

The European Environment Agency accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information on this site and the information does not necessarily reflect the official opinion of the EEA or other European Communities bodies and institutions.

In case of distribution of products downloaded from IGIK, the User is obliged to include information:

"Data was produced with funding by the European Union. Copyright Copernicus Programme. Product was downloded from the website of the Institute of Geodesy and Cartography."

Do produktów podlegających rozpowszechnianiu należą:

Warstwy wysokorozdzielcze (HRL - High Resolution Layers):

  • Tereny nieprzepuszczalne (Imperviousness),
  • Tereny zadrzewione: zwarcie koron (Tree cover density),
  • Tereny zadrzewione: dominujący typ drzewostanu (Dominant leaf type),
  • Tereny z roślinnością trawiastą (Grasslands),
  • Zbiorniki wodne i tereny podmokłe (Wetness and Water).

Powyższe warstwy są udostępniane z formacie rastrowym (tif) i obejmują obszar całego. Każda warstwa zawiera dodatkowo metadane oraz informację o produkcie (w formacie dokumentu pfd).

Komponenty lokalne:

  • Urban Atlas 2012 w podziale na miasta,
  • Riparian zones (RZ) w granicach Polski, 
  • Natura2000 (N2K) w granicach Polski.