Mapy

CORINE LAND COVER:

Corine Land Cover 2012
Zmiany 2006-2012
Skorygowane CLC 2006

Warstwy HRL:

Tereny nieprzepuszczalne
Lasy
Trwałe użytki zielone
Tereny podmokłe
Zbiorniki wodne


POKAŻ LEGENDĘ

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
1 Tereny antropogeniczne 11 Zabudowa miejska 111 Zabudowa miejska zwarta
112 Zabudowa miejska luźna
12 Tereny przemysłowe, handlowe i komunikacyjne 121 Tereny przemysłowe lub handlowe
122 Tereny komunikacyjne i związane z komunikacją drogową i kolejową
123 Porty
124 Lotniska
13 Kopalnie, wyrobiska i budowy 131 Miejsca eksploatacji odkrywkowej
132 Zwałowiska i hałdy
133 Budowy
14 Miejskie tereny zielone i wypoczynkowe 141 Tereny zielone
142 Tereny sportowe i wypoczynkowe
2 Tereny rolne 21 Grunty orne 211 Grunty orne poza zasięgiem urządzeń nawadniających
22 Uprawy trwałe 222 Sady i plantacje
23 Łąki i pastwiska 231 Łąki, pastwiska
24 Obszary upraw mieszanych 242 Złożone systemy upraw i działek
243 Tereny zajęte głównie przez rolnictwo z dużym udziałem terenów naturalnych
3 Lasy i ekosystemy seminaturalne 31 Lasy 311 Lasy liściaste
312 Lasy iglaste
313 Lasy mieszane
32 Zespoły roślinności drzewiastej i krzewiastej 321 Murawy i pastwiska naturalne
322 Wrzosowiska i zakrzaczenia
324 Lasy i roślinność krzewiasta w stanie zmian
33 Tereny otwarte, pozbawione roślinności, lub z rzadkim pokryciem roślinnym 331 Plaże, wydmy, piaski
332 Odsłonięte skały
333 Roślinność rozproszona
334 Pogorzeliska
4 Obszary podmokłe 41 Śródlądowe obszary podmokłe 411 Bagna śródlądowe
412 Torfowiska
5 Obszary wodne 51 Wody śródlądowe 511 Cieki
512 Zbiorniki wodne
52 Wody morskie 521 Laguny
523 Morza i oceany