Projekt

 
 
 
 

 

O projekcie
CORINE Land Cover 2012 (CLC 2012) jest kontynuacją zrealizowanych przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) projektów CORINE Land Cover CLC1990, CLC2000 i CLC2006. Projekt CLC2012 był realizowany w ramach europejskiego programu Copernicus GIO Land Monitoring w latach 2011-2013. Podstawowym celem projektu było wykazanie kolejnych zmian pokrycia terenu jakie zaszły w latach 2006-2012. Polska uczestniczyła w realizacji wszystkich dotychczasowych projektów CORINE Land Cover. Zakres tematyczny Projektu, jak i szczegółowość zbieranych danych, został dostosowany przede wszystkim na potrzeby różnych organów Unii Europejskiej. Przyjęta w Projekcie nomenklatura form pokrycia terenu / użytkowania ziemi obejmuje wszystkie formy występujące na kontynencie europejskim. Projekt CLC2012 był realizowany przez Instytut Geodezji i Kartografii, w którym ulokowane jest jedno z Krajowych Centrów Referencyjnych Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (EIONET) ds. pokrycia terenu. Instytut Geodezji i Kartografii był odpowiedzialny za inwentaryzację zmian pokrycia terenu /użytkowania ziemi w okresie 2006-2012, opracowanie bazy danych CLC2012, a także za weryfikację i poprawę pięciu warstw wysokorozdzielczych (High Resolution Layers - HRL) obrazujących obszary nieprzepuszczalne, lasy (zwarcie koron i typy lasów), trwałe użytki zielone, zbiorniki wodne i tereny podmokłe. Prace nad projektem były koordynowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, w którym ulokowany jest Krajowy Punkt Kontaktowy ds. współpracy z EEA oraz Krajowe Centrum Referencyjne EIONET ds. pokrycia terenu. 


Założenia Techniczne
Klasy pokrycia terenu wyróżniane w projekcie CORINE Land Cover (CLC) są zorganizowane hierarchicznie w trzech poziomach. Pierwszy poziom obejmuje 5 głównych typów pokrycia: tereny antropogeniczne, obszary rolnicze, tereny leśne i seminaturalne, mokradła oraz wody. Na drugim poziomie zostało wyróżnionych 15 form pokrycia terenu, które można przedstawić na mapach w skalach od 1:500 000 do 1:1 000 000. Na poziomie trzecim wyróżniono 44 klasy. Ten poziom szczegółowości wydzieleń został zastosowany w opracowaniu baz danych pokrycie terenu we wszystkich krajach Europy. W Polsce spośród 44 klas pokrycia terenu na poziomie 3 występuje 31 klas.

W bazach danych CLC są przechowywane tylko dane powierzchniowe o minimalnej powierzchni 25 ha i szerokości co najmniej 100 m. Pokrycie terenu kartowane jest metodą wizualnej interpretacji zdjęć satelitarnych. W bazie zmian CLC-Change 2006-2012 zawarte są zmiany rzeczywiste o minimalnej powierzchni 5 ha i szerokości co najmniej 100 m widoczne na zdjęciach.
Do opracowania baz danych CLC2012 wykorzystano następujące zbiory danych:
- zdjęcia z satelitów SPOT4 i IRS z 2006 roku +/- 1 rok,
- zdjęcia z satelitów RapidEye i IRSP5 LISS z 2011 i 2012 roku,
- bazy danych CLC2006 i CLC-Change 2000-2006 udostępnione przez EEA (z buforem 1km od granicy kraju),
- bazę topograficzną BDOT10K w formie usługi WMS udostępnianą przez krajowy geoportal infrastruktury informacji przestrzennej (geoportal.gov.pl),
- ortofotomapy obszaru Polski,
- archiwalne i aktualne zdjęcia satelitarne przechowywane w Google Earth.

Baza danych CLC2012 została zapisane w systemie odniesień przestrzennych PL_EUREF89 /1992 (ETRS89 Poland, EPSG:2180) o następujących parametrach:
elipsoida: GRS80
dłuższa oś elipsoidy: 6378137 m
odwzorowanie: Transverse Mercator
jednostki: metry
południk środkowy: 19,0 E
współrzędne początku układu: x = 500 000 m, y = - 5 300 000 m
zmienność skali na południku osiowym: 0,9993

Metadane
Metadane dla polskiej części jednolitej bazy CORINE Land Cover 2012 określane są metadanymi na poziomie kraju. Stanowią informacje o głównych parametrach produktu. Metadane poziomu krajowego zostały opracowane dla bazy zmian CLC-Change 2006-2012, bazy CLC2012 oraz dla skorygowanego CLC2006. Metadane zostały utworzone zgodnie ze standardem EEA-MSGI, który jest standardem metadanych dla informacji geograficznej utworzonym przez EEA (European Environment Agency Metadata Standard for Geographic Information, EEA-MSGI). Standard ten jest zgodny z profilem normy ISO19115 informacja geograficzna – metadane i profilem metadanych opracowanym przez zespół ekspertów ds. metadanych INSPIRE.

Wyniki projektu CLC2012 na poziomie krajowym:
1. Geobaza CLC2012 zapisana w formacie .mdb zawierająca:
- Baza pokrycia terenu/użytkowania ziemi CLC2012 (CLC12_PL)
- Baza zmian pokrycia terenu/użytkowania ziemi CLC-Change 2006-2012 (CHA12_PL)
Skorygowana baza pokrycia terenu/ użytkowania ziemi CLC2006 (CLC06_PL).
2. Metadane dla CLC2012, CLC-Change 2006-2012 i skorygowanego CLC2006 (MC012_PL, MC0CH_PL i MCO06_PL) w formacie .xml.
3. Warstwy wysokorozdzielcze HRL
- Tereny nieprzepuszczalne,
- Lasy (stopień zwarcia koron i typy lasów),
- Trwałe użytki zielone,
- Obszary podmokłe (torfowiska),
- Zbiorniki wodne.

Dostępne do przeglądania warstwy HRL w zakładce ‘Mapy’ są warstwami WMS udostępnianymi na stronie http://land.copernicus.eu/pan-european/high-resolution-layers

Finansowanie
Projekt CLC2012 dla Polski był finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Instytutu Geodezji i Kartografii.