Projekt

O projekcie

Serwisy programu Copernicus koordynowane przez Europejską Agencję Środowiska dostarczają informacji o pokryciu terenu i użytkowaniu ziemi w skali europejskiej, krajowej i lokalnej.  W ramach komponentu pan-europejskiego dostępne są m.in. jednolite bazy pokrycia terenu CORINE Land Cover (CLC1990, CLC2000, CLC2006, CLC2012 i CLC2018) oraz warstwy wysokorozdzielcze (ang. High Resolution Layers - HRL) zawierające uszczegółowioną informację o charakterystycznych formach pokrycia terenu: tereny nieprzepuszczalne, tereny zadrzewione, tereny pokryte roślinnością trawiastą, zbiorniki wodne i obszary podmokłe. Produkty te są komplementarne z bazami Corine Land Cover. W ramach komponentu lokalnego udostępniane są: Urban Atlas, Riparian Zones i Natura 2000, które dostarczają szczegółowych informacji o pokryciu terenu i użytkowaniu ziemi na obszarach miejskich (Urban Atlas), wzdłuż koryt rzecznych (Riparian Zones) czy w wybranych obszarach Natura 2000 o charakterze łąkowym.

Instytut Geodezji i Kartografii, w którym ulokowane jest jedno z Krajowych Centrów Referencyjnych Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (EIONET) ds. pokrycia terenu jest odpowiedzialny za opracowanie baz pokrycia terenu Corine Land Cover, weryfikację warstw wysokorozdzielczych HRL2012 i HRL2015, weryfikację produktów lokalnych Urban Atlas, Riparian Zones i Natura 2000 oraz uszczegółowienie produktu Urban Atlas2012 poprzez dodanie informacji o użytkowaniu ziemi. Dodatkowo, Instytut Geodezji i Kartografii jest zobowiązany do rozpowszechniania warstw wysokorozdzielczych HRL2015 oraz produktów lokalnych o zasięgu krajowych. 

CLC HRL Local Components