Local Components

Urban Atlas

Urban Atlas

Przedstawia strefy funkcjonalne obszarów miejskich; zawiera szczegółowe dane o pokryciu terenu / użytkowaniu ziemi (LC/LU) opracowane dla najbardziej zaludnionych miast europejskich (większość miasta powyżej 50 000 mieszkańców). Urban Atlas opracowany w 2006 r. objął 301 europejskich miast, zaś w 2012 r. 695. Urban Atlas uwzględnia obiekty o minimalnej powierzchni 0,25 ha dla klas miejskich i 1 ha dla pozostałych klas. W klasyfikacji wyróżniono 17 klas miejskich (w tym 5 klas zabudowy o różnej gęstości) i 10 klas pozostałych, związanych z innymi formami pokrycia terenu. Dla wybranych miast opracowane zostały również szczegółowe bazy zmian dla okresu 2006-2012. Dodatkowo w 2018 r. Instytut Geodezji i Kartografii dokonał uszczegółowienia produktu Urban Atlas 2012 poprzez dodanie informacji o użytkowaniu ziemi. Jako dane referencyjne wykorzystano krajową bazę obiektów topograficznych BDOT10K.

Więcej informacji na stronie: https://land.copernicus.eu/local/urban-atlas

Riparian zonesRiperian Zones

Zawiera szczegółowe dane o pokryciu terenu / użytkowaniu ziemi, w obszarach nadrzecznych oraz informację o potencjalnych, obserwowalnych i aktualnych zasięgach terenów nadrzecznych. Analizą objęte zostały największe rzeki Europy (rzędy cieków w sieci drenażu zostały wyznaczone zgodnie z klasyfikacją Strahler>3). Zastosowana legenda LC/LU jest hierarchiczna, odpowiada czwartemu poziomowi legendy CLC (80 klas) i jest zgodna z koncepcją MAES (Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services). Riparian zones uwzględnia obiekty o minimalnej powierzchni 0,5 ha i minimalnej szerokości obiektu 10 m.

Więcej informacji na stronie: https://land.copernicus.eu/local/riparian-zones

NATURA2000 (N2K) Natura 2000

Zawiera szczegółowe dane o pokryciu terenu / użytkowaniu ziemi dla wybranych obszarów Natura2000 o charakterze łąkowym (siedliska 6210, 6240, 6250, 6510 i 6520) w buforze 2 km. Zastosowana legenda LC/LU jest hierarchiczna, odpowiada czwartemu poziomowi legendy CLC (80 klas) i jest zgodna z koncepcją MAES (Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services). W bazie N2K uwzględnione są obiekty o minimalnej powierzchni kartowania 0,5 ha i minimalnej szerokości 10 m. Klasyfikację wykonano metodą półautomatyczną na podstawie wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych (SPOT5/6 i Pleiades) pozyskanych w latach 2011-2014

Więcej informacji na stronie: https://land.copernicus.eu/local/natura

Szczegółowe informacje o produktach lokalnych na stronie: https://land.copernicus.eu/product-portfolio/overview