Dane przestrzenne

Dane Przestrzenne (ang. Spatial Data) są określane przez J. Gaździckiego (2010) jako dane dotyczące obiektów przestrzennych, w tym zjawisk i procesów, znajdujących się lub zachodzących w przyjętym układzie współrzędnych.

Dane przestrzenne dotyczą:

  1. właściwości geometrycznych obiektu przestrzennego, a zwłaszcza jego położenia względem przyjętego dwuwymiarowego lub trójwymiarowego układu współrzędnych,
  2. charakterystyki obiektu pod względem czasu, np. daty jego utworzenia,
  3. związków przestrzennych (topologicznych) danego obiektu z innymi obiektami przestrzennymi,
  4. wyróżnionych atrybutów opisowych obiektu przestrzennego, służących do jego identyfikacji oraz określających jego podstawowe właściwości.

Zgodnie z art. 3, pkt. 2 Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) "dane przestrzenne" oznaczają wszelkie dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio odniesione do określonego położenia lub obszaru geograficznego.