Informacja przestrzenna

Informacja przestrzenna (ang. Spatial Information, fr. Information géographique) jest definiowana w Leksykonie PTIP jako informacja uzyskiwana w drodze interpretacji danych przestrzennych. Informacja ta dotyczy obiektów takich jak fakty, zdarzenia, przedmioty, zjawiska, procesy i idee (ibid).

Obecny stan zaawansowania technologicznego pozwala na integrowanie i analizowanie danych lub / i informacji pochodzących z różnych źródeł. Aby jednak ich analiza miała sens oraz prowadziła do formułowania prawidłowych wniosków konieczna jest wiedza na temat danych, umiejętność oceny ich przydatności do określonych celów, rozbudowana wiedza geograficzna na temat praw rządzących środowiskiem i działalnością człowieka, wiedza kartograficzna, jak również wiedza w zakresie różnych dyscyplin szczegółowych. Wiedzą taką (oraz wieloletnim doświadczeniem w zakresie analiz przestrzennych) dysponuje interdyscyplinarny zespół Zakładu Systemów Informacji Przestrzennej i Katastru IGiK.

Dane przestrzenne pozyskiwane przez teledetekcję, fotogrametrię, geodezję, kartografię, służby prowadzące obserwacje i pomiary, monitoring, inwentaryzacje, badania statystyczne, wykorzystane do umiejętnie przeprowadzonych analiz przestrzennych pozwalają na generowanie informacji przestrzennych pozwalających na szybkie, powtarzalne oraz porównywalne ustalenie aktualnego stanu obiektów, zjawisk i procesów, ich przyczyn oraz przewidywalnego stanu w przyszłości. Tym samym stanowią one podstawę do podejmowania przez administrację publiczną wszelkich decyzji przestrzennych o fundamentalnym znaczeniu dla społeczeństwa i gospodarki narodowej.