Pleiades 1A / 1B

Satelita Pléiades 1A został wprowadzony na orbitę heliosynchroniczną o wysokości 694,9 km, nachyleniu 98, 2° i czasie obiegu 98,79 minut w dniu 17 grudnia 2011 r., zaś Pléiades 1B na analogiczną orbitę (lecz w odległości kątowej 180°) 2 grudnia 2012 r. Dzięki temu czas rewizyty tego samego obszaru wynosi 1 dzień. Każdy z tych satelitów jest wyposażony w jedno urządzenie obrazujące, na które składają się dwa teleskopy Korscha (o ogniskowej 12,9 m). Urządzenie obrazujące służy do rejestracji danych panchromatycznych o rozdzielczości terenowej 70 cm (resamplowanych do 50 cm) i wielospektralnych o rozdzielczości terenowej 2,8 m (resamplowanych do 2 m). Urządzenie obrazujące może dokonywać symultanicznej rejestracji danych przy wychyleniu wzdłuż osi orbity od 35° do 45°.

rozdzielczość terenowa: kanał panchromatyczny – 0,7 m w nadirze (0,5 m po resamplingu)
kanały wielospektralne – 2,8 m w nadirze (2 m po resamplingu)
rozdzielczość spektralna: P:   480-830 nm (panchromatyczny)
B1: 430-550 nm (niebieski)
B2: 490-610 nm (zielony)
B3: 600-695 nm (czerwony)
B4: 750-950 nm (bliska podczerwień)
wielkość sceny: 20 x 20 km w nadirze
rozdzielczość czasowa: 1 dzień
obrazowanie stereo: tak

Dane z tego satelity mogą być wykorzystywane do różnych zastosowań, m. in w zakresie:

  • Kartowania topograficznego: wykrywanie i identyfikacja obiektów opowierzchni poniżej 1m²;
  • Rolnictwa: kartowanie i monitoring gruntów rolnych, wykrywanie przymrozków, obszarów suszy, podtopień, szkód spowodowanych przez grad, zasiegu chorób roślin;
  • Zagospodarowania przestrzennego: lokalizacja i identyfikacja budynków, stanu zaawansowania budów, samowoli budowlanych;
  • Obrony: wywiad i planowanie taktyczne;
  • Obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego: prewencja, monitoring zagrożeń, zarządzanie w okresie kryzysu, ocena szkód;
  • Hydrologii: kartowanie zbiorników wodnych, cieków i ich zlewni, monitoring stref podmokłych;
  • Leśnictwie: kartowanie i monitoring wylesień, zalesień, obserwacja terenów zagrożonych chorobami lub gradacją szkodników;
  • Badań mórz i wybrzezy: rozpoznanie statków, zrzutów zanieczyszczeń, monitoring linii brzegowej;
  • Kartowania elementów infrastruktury techniczej (drogi, linie kolejowe, gazociągi, ropociągi, linie energetyczne).