Problematyka

Dane Przestrzenne (ang. Spatial Data) są określane przez J. Gaździckiego (2010) jako dane dotyczące obiektów przestrzennych, w tym zjawisk i procesów, znajdujących się lub zachodzących w przyjętym układzie współrzędnych. czytaj więcej

Informacja przestrzenna (ang. Spatial Information) jest definiowana w Leksykonie PTIP jako informacja uzyskiwana w drodze interpretacji danych przestrzennych. Informacja ta dotyczy obiektów takich jak fakty, zdarzenia, przedmioty, zjawiska, procesy i idee (ibid). czytaj więcej

Systemy Informacji Przestrzennej (ang. GIS - Geographic Information Systems) definiowane przez D.A. Nystroma (1986) jako systemy sprzętu i oprogramowania, przeznaczone do gromadzenia, przetwarzania, analizowania i prezentacji danych odniesionych przestrzennie. czytaj więcej

Kataster (od łacińskiego terminu capitastrum – rejestr podatku pogłównego) jest definiowany jako zestaw informacji i dokumentów prowadzonych przez administrację, wykorzystywanych dla potrzeb podatku od nieruchomości. czytaj więcej

 

Zakład Systemów Informacji Przestrzennej i Katastru IGiK nawiązuje do dorobku działającego w IGiK od roku 1962 Ośrodka Informatycznego, Zakładu Systemów Informacji Przestrzennej (1988 – 1997, 2002 - 2008) oraz Zakładu Katastru (1991 – 1996) i Zakładu Systemów Informacji Przestrzennej i Katastru (1997 – 2002).

Prace prowadzone przez zespół Zakładu obejmują badania podstawowe, badawczo – rozwojowe, stosowane oraz prawne w zakresie informacji przestrzennej i katastru.

W ramach pierwszej z grup są prowadzone badania dotyczące m. in.:

 • nowych rozwiązań w zakresie analiz przestrzennych,
 • możliwości i ograniczeń wykorzystania statycznych i dynamicznych zmiennych wizualnych oraz zmiennych dźwiękowych, metod prezentacji kartograficznej do przekazu informacji przestrzennej i czasoprzestrzennej za pomocą różnych typów urządzeń stacjonarnych i mobilnych dla użytkowników z różnych grup zawodowych, społecznych i wiekowych,
 • efektywności statycznego i dynamicznego przekazu kartograficznego,
 • metodyki projektowania animacji kartograficznych,
 • efektywności projektowania i realizacji wizualizacji kartograficznych,
 • teorii błędów projektowania wizualizacji kartograficznych.

Prace badawczo – rozwojowe obejmują m. in. zagadnienia:

 • analizy światowego dorobku w zakresie projektowania i realizacji systemów informacji przestrzennej, infrastruktur informacji przestrzennej szczebla narodowego, regionalnego i lokalnego, systemów katastralnych, baz danych topograficznych i tematycznych, baz danych katastralnych, geoportali (poziomu narodowego, regionalnego i lokalnego),
 • koncepcji, metodyki projektowania i realizacji: systemów informacji przestrzennych, infrastruktur informacji przestrzennej różnego szczebla, geoportali, baz danych topograficznych, tematycznych, katastralnych,
 • problemów integracji danych przestrzennych dostarczanych przez kartografię, teledetekcję, fotogrametrię z innymi danymi (m. in.: pomiarowymi, statystycznymi) w systemach informacji przestrzennej i infrastrukturach informacji przestrzennej różnego szczebla,
 • metodyki generowania danych i informacji przestrzennych na podstawie danych teledetekcyjnych,
 • efektywności generalizacji kartograficznej i wieloreprezentacji,
 • metodyki analiz przestrzennych,
 • metodyki oceny ryzyka generowania błędów w procesie projektowania wizualizacji,
 • funkcji katastru we współczesnym państwie,
 • integracji danych z różnych źródeł  w systemach katastralnych,
 • normalizacji i standaryzacji danych oraz informacji przestrzennych.

W Zakładzie są wykonywane prace stosowane dotyczące m. in.:

 • projektowania i realizacji:
  • systemów informacji przestrzennej,
  • lokalnych i regionalnych infrastruktur informacji przestrzennej,
  • baz danych,
  • systemów i baz metadanych,
  • prostych i złożonych animacji kartograficznych,
  • systemów analiz wieloczynnikowych,
  • geoportali i portali specjalistycznych,
  • specjalistycznych i eksperymentalnych wizualizacji kartograficznych,
  • atlasów numerycznych.
 • ekspertyz w zakresie krajowych i zagranicznych danych przestrzennych (w tym baz danych katastralnych), informacji przestrzennej, baz danych systemów informacji przestrzennej, baz metadanych, infrastruktur informacji przestrzennej, systemów udostępniania i wymiany danych przestrzennych, portali tematycznych i geoportali, atlasów numerycznych,
 • integracji danych przestrzennych z różnych źródeł.

Zakład prowadzi analizy krajowych oraz zagranicznych rozwiązań prawnych, dotyczących:

 • organizacji służb kartograficznych i geodezyjnych,
 • statusu zawodu kartografa, geodety, teledetekcjonisty,
 • międzynarodowych, narodowych, regionalnych i lokalnych infrastruktur informacji przestrzennej,
 • polityki w zakresie udostępniania danych przestrzennych i teledetekcyjnych,
 • normalizacji.

Zakład Systemów Informacji Przestrzennej i Katastru prowadzi również działalność w zakresie udostępniania danych satelitarnych. Instytut Geodezji i Kartografii udostępnia dane satelitarne od roku 1974, będąc tym samym jednym z najstarszych dystrybutorów w Europie.