SPOT - 6, SPOT - 7

Satelita SPOT - 6 (Satellite Probatoire d'Observation de la Terre lub Satellite Pour l'Observation de la Terre) został wprowadzony na orbitę heliosynchroniczną o wysokości 694,9 km, nachyleniu 98, 2° i czasie obiegu 98,79 minut w dniu 9 września 2013 r. W roku 2014 planowane jest umieszczenie na analogicznej orbicie (lecz w odległości kątowej 180°) satelity SPOT – 7 o takich samych  parametrach. Pozwoli to na skrócenie czasu rewizyty tego samego obszaru od 1-3 dni (w zależności od szerokości geograficznej) do 1 dnia. Satelity SPOT – 6 i SPOT - 7 są wyposażone w jedno urządzenie obrazujące, na które składają się dwa teleskopy Korscha (o ogniskowej 12,9 m), detektory panchromatyczne (28 000 komórek) oraz detektory multispektralne 4 x 7000 komórek). Urządzenie obrazujące służy do rejestracji danych panchromatycznych o rozdzielczości terenowej 1,5 m i wielospektralnych o rozdzielczości terenowej 6 m. Urządzenie obrazujące może dokonywać jednoczesnej rejestracji danych przy wychyleniu wzdłuż osi orbity od 35° do 45°.
 

rozdzielczość terenowa: kanał panchromatyczny – 1,5 m w nadirze 
kanały wielospektralne - 6 m w nadirze
rozdzielczość spektralna: P:   455-745 nm (panchromatyczny)
B1: 455-525 nm (niebieski)
B2: 530-590 nm (zielony)
B3: 625-695 nm (czerwony)
B4: 760-890 nm (bliska podczerwień)
wielkość sceny: 60 x 60 km w nadirze
rozdzielczość czasowa: 1 - 3 dni
obrazowanie stereo: tak


Dane z tego satelity mogą być wykorzystywane do różnych zastosowań, m. in w zakresie:

  • Kartowania topograficznego: wykrywanie i identyfikacja obiektów o powierzchni rzędu 1,5m²;
  • Rolnictwa: kartowanie i monitoring gruntów rolnych, wykrywanie przymrozków, obszarów suszy, podtopień, szkód spowodowanych przez grad, zasiegu chorób roślin;
  • Zagospodarowania przestrzennego: lokalizacja i identyfikacja budynków, stanu zaawansowania budów, samowoli budowlanych;
  • Obrony: wstępna analiza i planowanie taktyczne;
  • Obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego: prewencja, monitoring zagrożeń, zarządzanie w okresie kryzysu, ocena szkód;
  • Hydrologii: kartowanie zbiorników wodnych, cieków i ich zlewni, monitoring stref podmokłych;
  • Leśnictwie: kartowanie i monitoring wylesień, zalesień, obserwacja terenów zagrożonych chorobami lub gradacją szkodników;
  • Badań mórz i wybrzezy: rozpoznanie statków, zrzutów zanieczyszczeń, monitoring linii brzegowej;
  • Kartowania elementów infrastruktury techniczej (drogi, linie kolejowe, gazociągi, ropociągi, linie energetyczne).