BT GIS - System Informacji Geograficznej dla obszaru "Czarnego Trójkąta"

Projekt nr 94-1048 finansowany przez Komisję Europejską z funduszu PHARE (1994-1996), realizowany we współpracy z czeską firmą GISAT

"Czarnym Trójkątem" został nazwany obszar środkowo-europejskiego zagłębia węgla brunatnego położony w pasie przygranicznym trzech państw: Polski (Dolny Śląsk), Czech (północne Czechy) i Niemiec (południowa Saksonia). Obszar ten należy do najbardziej zanieczyszczonych terenów Europy Środkowej. Celem projektu BTGIS było utworzenie systemu informacji geograficznej wspomagającego proces podejmowania decyzji odnośnie do środowiska geograficznego, planowania przestrzennego i zrównoważonego rozwoju regionalnego, a w szczególności rozwiązywania problemów dotyczących zanieczyszczenia powietrza i wód.

Zaprojektowano i utworzono bazę danych geograficznych składającą się z następujących warstw tematycznych: użytkowanie terenu, numeryczny model rzeźby terenu, hydrografia, transport, stacje monitoringu powietrza, obszary chronione, podział administracyjny.

Następnie, na przykładzie trzech aplikacji pokazano funkcjonowanie systemu BT GIS. Po konsultacjach z użytkownikami oraz analizie dostępnych materiałów źródłowych zdecydowano się na wykonanie następujących aplikacji:

  • wykorzystania danych zgromadzonych w GIS do zasilania modelu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza
  • wykorzystania danych zgromadzonych w GIS do modelowania odpływu w zlewni (fragment zlewni Nysy Łużyckiej)
  • wyznaczenia obszarów krytycznych pod względem zagrożenia zanieczyszczeń wód źródłami niepunktowymi (zlewnia Ścinawki)