Seminarium Model globalnego systemu miast

Dodano: 09 maja 2022

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, również spoza Instytutu, na seminarium mgr inż. Katarzyny Goch pt.: "Model globalnego systemu miast". Seminarium odbędzie się 16 maja 2022 r. w Instytucie Geodezji i Kartografii o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej na 2 piętrze. W seminarium będzie można również wziąć udział online poprzez aplikację MS Teams. Link do seminarium znajduje się poniżej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab1f12ba0f9d1472aa3c85c9855d63981%40thread.tacv2/1652098937917?context=%7b%22Tid%22%3a%22efb0bc31-219f-4a76-8ee9-bd4d020fa65a%22%2c%22Oid%22%3a%224bec7e93-79f3-45cd-bdec-2ecb7e2e3413%22%7d

Systemy miejskie to dynamiczne i złożone środowiska, łączące w sobie wymiar społeczny, ekologiczny i technologiczny. Wraz z przyspieszającą urbanizacją, są one coraz bardziej podatne na globalne wyzwania związane ze zmianami, w tym demograficznymi i klimatycznymi. Niekorzystne i katastrofalne w skutkach zjawiska, takie jak powodzie, osuwiska lub niekontrolowane osadnictwo (slumsy), dotykają coraz większej populacji. Zagęszczenie ludzi, infrastruktury i usług, jak również globalny zasięg oddziaływania ośrodków miejskich, sprawiają, że gwałtowne zmiany w danym miejscu i czasie mają efekt kaskadowy, odbijający się na całym świecie. Z tego względu dogłębne zrozumienie funkcjonowania globalnego systemu miast oraz zmian w nim występujących ma zasadnicze znaczenie dla kształtowania przyszłych warunków życia w sposób racjonalny i zrównoważony, ale też „sprawiedliwy” w sensie ekonomii i spójności społecznej.

Przedstawiony projekt adresuje lukę badawczą pomiędzy złożonym charakterem globalnych systemów miejskich, a obecną praktyką modelowania rozwoju miast. Z jednej strony, pomimo eksterytorialnego charakteru systemów miejskich i znaczącego wpływu na zrównoważony rozwój całej planety, przykłady modeli rozwoju miast w skali globalnej są nieliczne oraz o niskiej rozdzielczości przestrzennej. Z drugiej strony, przykłady aplikacji uwzględniających niestacjonarny charakter złożonego środowiska miejskiego są ograniczone. Celem projektu jest więc opracowanie modelu rozwoju miast uwzględniającego oddolny oraz dynamiczny charakter złożonych systemów miejskich. Schemat modelowania oparty jest na koncepcji obliczeń równoległych: symulacja zostanie przeprowadzona oddzielnie dla każdej strefy siatki UTM, bazując na sieci osadniczej oraz pokryciu terenu w danej strefie oraz w strefach sąsiadujących (rys. 1). Projekt realizowany jest we współpracy ze Wspólnotowym Centrum Badawczym Komisji Europejskiej w Isprze.

W wyniku badań powstanie zharmonizowany zbiór danych o obszarach zabudowanych w skali globalnej w rozdzielczości 100 m z prognozą do 2100 r. Możliwości zastosowania takich danych w badaniach dotyczących miast są wielorakie: w analizach morfologii miast i rozmieszczenia ludności, zużycia energii, rolnictwa miejskiego, zmian klimatycznych, czy zarządzania ryzykiem. W świetle coraz częstszych globalnych i katastrofalnych wydarzeń, opracowana metoda wykrywania punktów zwrotnych może być wykorzystywana jako praktyczne narzędzie, wspierające decydentów w zrozumieniu i zarządzaniu gwałtownymi zmianami w środowisku miejskim.

W trakcie Seminarium zostaną zaprezentowane wyniki symulacji rozwoju miast w latach 1975–2018: Lagos (Nigeria), Mediolan (Włochy) i Pekin (Chińska Republika Ludowa).