Seminarium Modelowanie strumienia węgla nad Bagnami Biebrzańskimi z wykorzystaniem techniki kowariancji wirów

Dodano: 19 listopada 2020

Zapraszamy na seminarium online dr Katarzyny Misiury pt.: "Modelowanie strumienia węgla nad Bagnami Biebrzańskimi z wykorzystaniem techniki kowariancji wirów" - dr Katarzyna Misiura, prof. dr hab. K. Dąbrowska-Zielińska, dr J. Musiał, dr M. Bartold, mgr R. Gurdak, mgr inż. P. Grzybowski


Seminarium odbędzie się 23 listopada 2020 roku o godzinie 9:00 w aplikacji Teams Klik

Tematem seminarium będzie przedstawienie wyników analiz pomiarów terenowych dokonywanych przez zespół Centrum Teledetekcji na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego w ramach grantu NCN OPUS. Na badania składały się pomiary terenowe, w tym ciągłe pomiary na wieży metodą kowariancji wirów. Metoda ta jest obecnie najdokładniejszą techniką pomiaru strumienia oznaczanego gazu. Dzięki bardzo dokładnym pomiarom stężenia gazu oraz trzech składowych prędkości wiatru, wykonywanych z częstotliwością 20 Hz, w czasie funkcjonowania wieży uzyskano bardzo dokładne pomiary strumienia np. CO2, H2O, ciepła utajonego. Przeprowadzono analizy statystyczne zebranych danych oraz modelowania m.in. strumienia CO2. W trakcie seminarium zaprezentowane zostaną wyniki analiz, niektóre ze stworzonych modeli statystycznych oraz uzyskane na ich podstawie mapy odpowiednich parametrów.


Rys. Punkty pomiarowe badań in-situ na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego i jego otuliny (źródło: opracowanie własne)