Seminarium Rozpoznanie globalnych własności fluktuacji dekadowych pola magnetycznego Ziemi poprzez analizę harmoniczną jego zachowania czasowego opisanego rodziną modeli IGRF/DGRF w okresie 1900-2010

Dodano: 07 października 2019

28 października 2019 roku w Instytucie Geodezji i Kartografii odbędzie się seminarium dr hab. Lecha Krysińskiego pt.: „Rozpoznanie globalnych własności fluktuacji dekadowych pola magnetycznego Ziemi poprzez analizę harmoniczną jego zachowania czasowego opisanego rodziną modeli IGRF/DGRF w okresie 1900-2010”

Modele IGRF/DGRF stanowią opis kształtu pola i jego zmian w czasie, który ze względu na globalność i precyzję pozwala na wgląd we własności fluktuacji dekadowych. Zachowanie czasowe współczynników Gaussa zostało poddane adaptatywnej analizie harmonicznej, która umożliwia rozdzielenie ewolucji globalnego kształtu na powolny trend (okresy wielowiekowe) i kilka składowych o szybszej ewolucji dekadowej (okresy od 10 do 100 lat). Wyniki analizy pozwalają na scharakteryzowanie widma mocy zmienności czasowej pola w tym zakresie, na ocenę głębokości zalegania formalnych źródeł odpowiadających poszczególnym częściom pola oraz na sformułowanie poglądów dotyczących ich natury. W paśmie fluktuacji dekadowych można wyróżnić bowiem dwa mniejsze zakresy: pierwszy, długo-okresowy (25-100 lat) zdominowany przez pole pochodzenia jądrowego, o źródłach zalegających płytko (nie głębiej niż 200 km) pod powierzchnią graniczną jądro-płaszcz (CMB) oraz drugi, krótko-okresowy (10-25 lat), złożony po części z fluktuacji pochodzenia jądrowego, a po części mający pochodzenie zewnętrzne, mogące być wynikiem 22-letniej oscylacji solarnej oraz dużej zmienności metod i rozmieszczenia punktów pomiaru na powierzchni Ziemi w całym ponad stuletnim okresie obserwacji pola.

Rys. Całkowita aktywność dekadowa składowej Bz pola magnetycznego Ziemi (opracowanie własne)