Department profile

Zakład Fotogrametrii specjalizuje się w nowoczesnych opracowaniach fotogrametrycznych z wykorzystaniem danych pozyskiwanych z pułapu naziemnego, lotniczego i satelitarnego. Jakość opracowań fotogrametrycznych wspierana jest kompleksową wiedzą nabywaną w trakcie realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wysoki poziom świadczonych usług w zakresie badań naukowych oraz projektów komercyjnych potwierdzają wyniki uzyskiwane na rynku krajowym oraz międzynarodowym.

Główne kierunki badań i opracowań technologii dotyczą:

  • oceny niezawodności aerotriangulacji;
  • wykrywania błędów grubych w pomiarze środków rzutów;
  • określenia warunków stosowania pomiaru kątów w aerotriangulacji;
  • pomiaru treści 3D z wykorzystaniem metod pomiarów korelacyjnych;
  • modelowania przestrzeni 3D;
  • analizy możliwości łączenia danych obrazowych różnych systemów satelitarnych w blokowych opracowaniach ortofotomap, w szczególności mapy przestrzennej (3D);
  • kalibracji niemetrycznych naziemnych kamer cyfrowych;
  • inwentaryzacji obiektów 3D;
  • analizy możliwości wykorzystania mobilnych platform pomiarowych do wytwarzania i aktualizacji mapy przestrzennej (3D).

Nagrody i wyróżnienia