Terrain profiles

Baza danych zawiera profile terenowe pomierzone w terenie techniką GPS. Współrzędne punktów profili wyznaczono w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 1992. Wysokość normalną pomiaru odniesiono do układu wysokości Kronsztad 86.

Przebieg przykładowego profilu kontrolnego w terenie

Profile terenowe pomierzone zostały na potrzeby kontroli produktów fotogrametrycznych wykonanych w Instytucie Geodezji i Kartografii w latach 2003-2008.

Zbiór danych składa się z 336 profili terenowych. Dane zorganizowane są w pliki tekstowe zawierające zbiory współrzędnych x, y, z poszczególnych profili.  Profile terenowe przechowywane w bazie pokrywają swoim zakresem około 80% powierzchni Polski.

Średnia długość profilu wynosi 2km. Odstęp pomiędzy kolejnymi punktami w profilu wynosi średnio 2m. Dokładność wyznaczenia położenia dowolnego punktu profilu wynosi 5cm poziomo i 10cm wysokościowo.