Satellite Photogrammetry

Realizację tematów badawczych z zakresu fotogrametrii satelitarnej rozpoczęto w Zakładzie Fotogrametrii w latach siedemdziesiątych XX wieku. Badania te wspomagały zadania o charakterze technologicznym. W stosunkowo krótkim okresie czasu opracowana została technologia satelitarnej fotomapy i mapy topograficznej dla których źródłem informacji o terenie były rosyjskie wysokorozdzielcze zdjęcia satelitarne. W początkach lat dziewięćdziesiątych badania naukowe prowadzone w Zakładzie Fotogrametrii miały na celu stworzenie odpowiedniego warsztatu dla opracowania metodyki generowania średnioskalowych cyfrowych map obrazowych, w tym metodyki generowania numerycznego modelu terenu, z wykorzystaniem narzędzi fotogrametrii analitycznej oraz systemów przetwarzania obrazów cyfrowych. Z chwilą pojawienia się na rynku komercyjnym wysokorozdzielczych systemów satelitarnych badania ukierunkowane zostały na zagadnienia związane z korekcją geometryczną obrazów VHRS, zakresem ich wykorzystania w pomiarach wysokościowych oraz pozyskiwaniem ortoobrazów satelitarnych jako materiału źródłowego do wytwarzania map sytuacyjno- wysokościowych oraz map przestrzennych aglomeracji miejskich.

Określenie przydatności wysokorozdzielczych rosyjskich stereoskopowych obrazów satelitarnych dla opracowań ortofotomap cyfrowych

 
Projekt badawczy własny (4T 12E 007 28)
Finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Realizowany w latach 2005-2007
Kierownik projektu: dr inż. Ireneusz Ewiak
Read more >

Opracowanie metodyki orientacji bloku wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych pozyskanych z różnych sensorów

 
Projekt badawczy statutowy
Finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Realizowany w roku 2007
Kierownik projektu: dr inż. Ireneusz Ewiak
Read more >

Metodyka orientacji danych satelitarnych QuickBird Pan i XS

 
Projekt badawczy statutowy
Finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Realizowany w roku 2006
Kierownik projektu: dr inż. Ireneusz Ewiak
Read more >

Ocena przydatności nowych danych satelitarnych SPOT 5 Pan Stereo i QuickBird dla celów generowania NMT i ortofotomap cyfrowych

 
Projekt badawczy własny (4T 12E 011 26)
Finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Realizowany w latach 2004-2005
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Romuald Kaczyński
Read more >