Quality control of photogrammetric products

Zakład oferuje usługi kontroli jakości dla produktów fotogrametrycznych. Dotychczas wykonaliśmy w tym zakresie następujące prace:
  • W 2007 roku dokonano oceny jakości produktów wykonanych w ramach zamówienia na wykonanie mapy do celów projektowych metodą fotogrametryczną dla przygotowania projektu TEN-T 2004-PL-92601-S „Modernizacja linii kolejowej E 30 (III korytarz) na odcinku Kraków-Medyka-Granica państwa" na zlecenie Biura Geodezji Kolejowej PKP PLK S.A. w Warszawie.
  • W latach 2006-2007 kontrolowano ortofotomapy wykonane w ramach „ Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dotyczącego budowy drogi ekspresowej S-7. Zleceniodawca: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Gdańsk.
  • W latach 2003-2005 pełnieniono funkcję Generalnego Inspektora Nadzoru i Kontroli w kilku projektach LPIS wykonywanych na zlecenie ARiMR i GUGiK na terenie Polski oraz dla prac związanych z opracowaniem ortofotomapy cyfrowej ze zdjęć satelitarnych o bardzo wysokiej rozdzielczości przestrzennej. Sprawdzeniu w Zakładzie podlegała aerotriangulacja, ortofotomapa cyfrowa i NMT. Kontrolą objęto produkty fotogrametryczne opracowane na podstawie 50 tys. zdjęć.