Dr Anna Markowska

Od 2017 roku pracownik Instytutu Geodezji i Kartografii, na stanowisku adiunkta od 2019. Równocześnie ekspert w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. egzaminów gimnazjalnych i egzaminu ósmoklasisty w zakresu geografii. Wcześniej specjalista ds. badań i analiz w Instytucie Badań Edukacyjnych (geografia), asystent na wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW (Zakład Kartografii), dokumentalista w Instytucie Historii PAN (Pracowania Atlasu Historycznego), Specjalista GIS w WS Atkins (oceny oddziaływania na środowisko) oraz kartograf w wydawnictwie Carta Blanka. Absolwent Studium Doktoranckiego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW (2015, doktor Nauk o Ziemi 2018).

Posiada doświadczenie w analizach przestrzennych z wykorzystaniem danych przestrzennych (GIS) oraz satelitarnych. Opracowuje mapy statyczne, dynamiczne oraz geoportale. Posiada doświadczenie w analizach statystycznych oraz opracowaniu algorytmów analizy danych statystycznych i przestrzennych.

E-mail: anna.markowska@igik.edu.pl

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Anna-Markowska


Najnowsze projekty:

2022 – 2023 Zautomatyzowane opracowanie wybranej klasy anamorfoz powierzchniowych;

2022 – 2023 Common system and platform, based on Copernicus data and services, for Agricultural Agencies in Poland;

2021 – 2023 GAUSS – Generating Advenced Usage of Earth Observation for Smart Statictics;

2020 – 2022 Opracowanie projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (II aPGW) wraz z metodykami;

2020 – 2021 Wypracowanie metodyki oceny poprawności opracowania wybranych klas anamorfoz powierzchniowych, kierownik projektu;

2020 – 2021 Wypracowanie metodyki projektowania animowanych kartograficznych pomocy dydaktycznych dla wspierania nauczania geografii i historii w szkołach średnich, główny wykonawca

2019 – 2022 Cywilne mapy topograficzne krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Analiza i synteza założeń, sposobu harmonizacji informacji źródłowych, generowania opracowań na podstawie baz danych topograficznych oraz rozwiązywania głównych problemów metodycznych i semiotycznych, główny wykonawca (IGiK);

2019 – 2020 Modernizacja i aktualizacja Geoportalu OGNIWO. (Fundusz Badan Własnych, IGiK), kierownik projektu;


Publikacje:

Dukaczewski D., Markowska A., 2021 “Urban Policy Observatory Programme for Sustainable Cities and Communities Mapping in Poland”, Abstracts of the ICA, No. 3, DOI: 10.5194/ica-abs-3-72-2021

Dukaczewski D., Markowska A., 2020, “GEO AND UN - HABITAT programme ‘Earth observation toolkit for sustainable cities and communities’ and ‘Urban policy observatory’ project”, Annals of Geomatics, T. XVIII, No 3 (90), pp. 165-185 http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/article/view/1766

Markowska A., 2019, „Badanie użyteczności kartograficznych anamorfoz powierzchniowych w szkołach., Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa, s. 184 (plus załączniki CD), ISBN 978-83-60024-25-6.

Markowska A., 2019, „Using Area Cartograms in Teaching Geography in Secondary Schools”, Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 1, 240, https://doi.org/10.5194/ica-abs-1-240-2019.

Ostrowski W., Dukaczewski D., Markowska A., 2019, „Presentation of build-up areas on topographic maps of selected European countries”, Polish Cartographical Review, Vol. 51, , no. 1, DOI: 10.2478/pcr-2019-0001.

Korycka-Skorupa J., Nowacki T., Gołębiowska I., Markowska A., Kowalski P., Pasławski J., 2015, „Kartografia w praktyce. Prezentacja danych ilościowych”, Wydawnictwo UMCS, Lublin (rozdziały 7 i 8).

Markowska A., Korycka-Skorpa J., 2015, “An evaluation of GIS tools for generating area cartograms”., Polish Cartographical Review, Vol. 47, no. 1, s. 19−29. DOI: 10.1515/pcr-2015-0002.

Hałaczek J., Markowska A., Nowacki T., Opach T., Żmijewska J., 2014, „Kształtowanie umiejętności korzystania z map w gimnazjalnych podręcznikach do geografii”, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, 30 s.

Markowska A., 2014, „Inne spojrzenie na świat – kartograficzne anamorfozy powierzchniowe”, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, T. 50 nr 2, s. 41-52.

Markowska A., 2014, „Wykorzystanie aplikacji internetowych w badaniach kartograficznych z zakresu użyteczności kartograficznych anamorfoz powierzchniowych”. w:Kartografia w multimediach. Multimedia w kartografii, streszczenia, s. 68-69.

Markowska A., Lechowicz M., Grajkowski W., M. M. Chrzanowski, K. Spalik, J. Borgensztajn, E. B. Ostrowska, M. Musialik, 2014, „Błędne przekonania w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych”, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, T. 53, nr 4, s. 56-67.

Atlas gór świata, 2013, opracowanie zbiorowe (w tym Faliszewska A.), Wydawnictwo Turystyczne ExpressMap, Warszawa, Fragmenty dotyczące Azji Południowej i Południowo-Wschodniej - s.244-247, 250-253, 256-261.

Faliszewska A., 2013, „Zarys historii anamorfoz kartograficznych”, Z dziejów kartografii, T. XVII, s.309-325, Wydawnictwa IHN PAN.

Faliszewska A., 2012, „Badania czytelności kartograficznych anamorfoz powierzchni”, Polski Przegląd Kartograficzny, T. 44, nr 3, s. 225-238.

Mapy tematyczne do wersji angielskiej „Atlasu historycznego Polski”, redakcja i opracowanie map szczegółowych XVI wieku” wydanego przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 2013: Main Roads in the End of 16th Century 1:500 000 / State and Ecclesiastical Borders in the End of 16th Century 1:500 000 / Distribution of Land Ownership in the End of 16th Century 1:500 000 / Protestant Communities in Cracow and Sandomierz Voivodeships in the End of 16th Century 1:500 000.

Faliszewska A, 2012, „Mapy geologiczno-turystyczne parków narodowych”. Warszawa PIG, 2010, (rec), Polski Przegląd Kartograficzny , T 44, nr 2, s. 151-154).

Faliszewska A., 2012, „The atlas of the real world. Mapping the way we live”. Daniel Dorling, Mark Newman, Anna Barford. New York: Thames & Hudson, 2010 (rec.), Polski Przegląd Kartograficzny, Tom 44 nr 3).

Faliszewska A., 2012, „Zastosowanie anamorfoz kartograficznych do prezentacji zjawisk społeczno-gospodarczych”, Nowe trendy w naukach humanistycznych i społeczno-ekonomicznych, Tom I, s. 161-173.

Faliszewska A., Korycka-Skorupa J., 2010, „Kartodiagram anamorficzny Dorlinga”. Polski Przegląd Kartograficzny T. 42, nr 2, s. 113-127.