Komercjalizacja wyników B+R

Monitorowanie zakwitu alg w Odrze

Zakwit alg w Odrze. Opracowanie: Centrum Teledetekcji IGiK
Przygotowany przez zespół Centrum Teledetekcji nowy algorytm pozwala na automatyczne wykrywanie czasowo - przestrzennych zmian zakwitu wody nie tylko w rzece, ale również we wszelkich wodach powierzchniowych. Algorytm dostarcza nowe opracowania co 5 lub 10 dni w zależności od występowania zachmurzenia nad badanym obszarem. Zasada jego działania oparta jest na wykorzystaniu danych z misji Copernicus Sentinel-2 przy jednoczesnym wykrywaniu aktualnego zasięgu wód powierzchniowych oraz monitorowaniu zmian satelitarnego wskaźnika zawartości chlorofilu NDCI (ang. Normalized Difference Chlorophyll Index) w badanych obszarach.
czytaj więcej >

Wdrożenie koncepcji Smart Villages w woj. mazowieckim

Smart Village Mazowsze. Foto: Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa
Projekt ma pilotażowy charakter badawczo-rozwojowy, a jego realizacja ma przyczynić się do opracowania koncepcji Smart Villages dla regionu mazowieckiego i wzmocnienia współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i jednostkami naukowymi.
czytaj więcej >

Monitorowanie warunków wzrostu upraw - projekt z KOWR

Zboże. Foto: Adobe Stock
Głównym celem projektu była identyfikacja suszy rolniczej na terenie kraju poprzez monitoring warunków wzrostu upraw w okresie wegetacji oraz ocenę redukcji plonów w wyniku wystąpienia niekorzystnych warunków. Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do rozwiązania wyżej opisanych problemów poprzez zastosowanie metodyki identyfikacji warunków wzrostu roślin wykorzystującej satelitarny wskaźnik suszy DISS.
czytaj więcej >

Monitorowanie suszy rolniczej

W Centrum Teledetekcji IGiK został opracowany system monitorowania warunków wzrostu roślin uprawnych, określający kondycję roślin za pomocą wskaźnika bazującego na wykorzystaniu obrazów satelitarnych o rozdzielczości przestrzennej 1 km2 (NOAA AVHRR lub Terra MODIS).

czytaj więcej >

Prognoza plonów

W Centrum Teledetekcji opracowano modele dla prognozowania wysokości plonów upraw rolniczych. Na podstawie zdjęć satelitarnych NOAA.AVHRR możemy monitorować wzrost roślin i rozpoznawać obszary zagrożone dużą redukcją plonów. Wyniki publikujemy co dekadę w sezonie wegetacyjnym.

Główny Urząd Statystyczny w każdym roku dokonuje oszacowania plonów upraw. Stosowana metoda wizualnej oceny stanu upraw podczas wstępnego i końcowego szacunku wielkości plonów jest w dużej mierze subiektywna. Dodatkowo, proces terenowego zbierania danych i ich przetwarzania jest praco- i czasochłonny. Stąd też Centrum Teledetekcji IGiK podjął prace badawcze, aby określić przydatność metod teledetekcyjnych do określania warunków wzrostu roślin uprawnych i szacowania plonów. Celem tych prac jest utworzenie systemu prognozowania plonów.

czytaj więcej >

Geo4IRBM - monitoring deformacji terenu

GEO4IRBM Semarang. Opracowanie: IGiK
Celem projektu było szybkie opracowanie i dostarczenie określonych produktów i usług informacyjnych, które będą dalej wykorzystywane na potrzeby wsparcia zarządzania wybranymi zlewniami. Obszar badań w projekcie został wstępnie zdefiniowany jako zlewnie wybranych rzek w zachodniej części wyspy Jawa w Indonezji. W ramach projektu Geo4IRBM Instytut Geodezji i Kartografii był odpowiedzialny za opracowanie serwisu monitoringu deformacji.
czytaj więcej >

DefSAR - Zintegrowany system monitoringu deformacji podłoża gruntowego z wykorzystaniem interferometrii radarowej trwałych reflektorów

DefSAR to projekt badawczo-rozwojowy, mający na celu stworzenie dla Aglomeracji Warszawskiej zintegrowanego systemu monitoringu deformacji podłoża gruntowego wykorzystującego metodę satelitarnej interferometrii radarowej trwałych reflektorów (PSInSAR) zintegrowanej z metodami niwelacji precyzyjnej oraz pomiarami z permanentnych stacji GPS (GNSS).

Informacja pozyskana w wyniku działania proponowanego systemu monitoringu może być użyteczna zarówno dla administracji publicznej, jak również podmiotów prywatnych realizujących duże inwestycje budowlane i świadczące usługi ubezpieczeniowe.

czytaj więcej >

POLWET - teledetekcyjny system monitorowania obszarów bagiennych objętych Konwencją Ramsarską w Polsce

Projekt POLWET ma na celu zbudowanie Serwisu wspierającego monitorowanie i konserwację obszarów mokradeł objętych Konwencją Ramsar w Polsce oraz dzięki temu sprawniejsze zarządzanie tymi obszarami, z wykorzystanie danych satelitarnych, w tym najnowszych misji Sentinel, należących do Programu Obserwacji Ziemi COPERNICUS.
czytaj więcej >

Detekcja upraw na podstawie satelitarnych danych SAR

Rozpoznanie upraw Kościan. Opracowanie: IGiK
W ramach tematu realizowanego na zlecenie Głównego Urzędu Statystycznego opracowano metodykę klasyfikacji głównych typów upraw rolniczych na podstawie obrazów radarowych ENVISAT ASAR. Metodyka ta będzie miała zastosowanie do detekcji upraw z wykorzystaniem współczesnych danych radarowych pozyskiwanych od jesieni 2014 r przez satelitę ESA Sentinel-1. Prace badawcze były prowadzone z wykorzystaniem obrazów radarowych o różnych polaryzacjach (pionowej i poziomej), zarejestrowanych w kilku terminach okresu wegetacji. Celem pracy było opracowanie metody klasyfikacji głównych typów upraw: zbóż jarych, zbóż ozimych, kukurydzy, rzepaku i buraków z wykorzystaniem półautomatycznych metod analizy obrazu.
czytaj więcej >

GyroScan

GyroScan: Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca, w aspekcie rolnictwa precyzyjnego

Zasadniczym celem projektu jest opracowanie teledetekcyjnej, kompleksowej metody DSS - Decision Support System określania potrzeb zabiegów nawadniania, nawożenia oraz chemicznego zwalczania w kontekście wymagań i celów rolnictwa precyzyjnego. Równolegle metoda teledetekcyjna będzie zastosowana do: 1) oceny stanu zdegradowania łąk (miarą degradacji będzie stopień bioróżnorodności roślinności występującej na badanej łące), 2) oceny intensywności wymiany dwutlenku węgla i metanu pomiędzy powierzchnią czynną a atmosferą.

czytaj więcej >

ASAP - Advanced Sustainable Agricultural Production

Celem projektu ASAPAdvanced Sustainable Agricultural Production, jest zaprojektowanie i zbudowanie Serwisu dostarczającego szeroką gamę produktów dla sektora rolniczego na podstawie danych satelitarnych. Takie rozwiązanie pozwala znacznie oszczędzić czas i koszt opracowania produktów w stosunku do metod tradycyjnych, a ponadto pozwala na uzyskanie wyników w formacie mapowym obsługiwanym przez maszyny rolnicze. Serwis ASAP będzie narzędziem w pełni kompleksowym, dostarczającym produkty oraz fachowe wsparcie w zakresie produkcji roślinnej, od zasiewów aż po zbiory.

czytaj więcej >

Serwis SERENE

Serwis SERENE w formie map (prezentacja graficzna) i raportów (grafy, wykresy, tabele, diagramy) przedstawia liczne informacje i dane dotyczące takich elementów jak: lokalizacja i zasięg przestrzenny plantacji upraw energetycznych, obszary o potencjale do wykorzystania pod uprawy roślin energetycznych, potencjalna wysokość plonów, produkcji energetycznej oraz zysku.

Ponadto serwis oferuje aktualną, pozyskiwaną ze zdjęć satelitarnych, informację dotyczącą oceny kondycji upraw oraz prognozy plonów biomasy dla wybranych obszarów testowych, z ambicją by dostarczać tego typu produkt w skali całego kraju na zasadach komercyjnych.

czytaj więcej >