Monitorowanie suszy rolniczej

W Centrum Teledetekcji IGiK został opracowany system monitorowania warunków wzrostu roślin uprawnych, określający kondycję roślin za pomocą wskaźnika bazującego na wykorzystaniu obrazów satelitarnych o rozdzielczości przestrzennej 1 km2  (NOAA AVHRR lub Terra MODIS). Wskaźnik satelitarnej identyfikacji  suszy rolniczej DISS (ang. Drought Identification Satellite System) jest funkcją temperaturowego wskaźnika kondycji roślin (TCI – Temperature Condition Index) oraz wskaźnika meteorologicznego charakteryzującego warunki klimatyczne na obszarze Polski (HTC – Hydrothermal Coefficient). Wskaźnik suszy DISS jest generowany w kolejnych dekadach okresu wegetacji roślin uprawnych, od końca marca (Terra MODIS) lub pierwszej dekady maja (NOAA AVHRR). Wartości wskaźnika są podzielone na 5 zakresów, reprezentujących poszczególne poziomy uwilgotnienia: susza ekstremalna (kolor czerwony); susza (kolor pomarańczowy); uwilgotnienie przeciętne (kolor jasnozielony); uwilgotnienie dobre (kolor ciemnozielony) oraz uwilgotnienie wysokie (kolor ciemnoniebieski).

Archiwum:   2015   2016   2018   2019

Wykorzystując 21-letnią bazę wskaźników suszy rolniczej, wygenerowanych na podstawie zdjęć satelitarnych o rozdzielczości 1 km2, zostały opracowane mapy charakteryzujące trzy aspekty występowania suszy w Polsce:
-  udział okresu wegetacyjnego z suszą w wieloleciu
-  przeciętny czas trwania suszy rolniczej
-  występowanie suszy rolniczej  w poszczególnych częściach okresu wegetacji.

W wyniku zsumowania punktacji charakteryzującej wyżej wymienione aspekty występowania suszy została opracowania mapa określająca stopień zagrożenia występowaniem suszy rolniczej na obszarze Polski. Na mapie są przedstawione 4 klasy zagrożenia:
klasa I - obszary niezagrożone (kolor jasnozielony)
klasa II - obszary umiarkowanie zagrożone (kolor żółty)
klasa III - obszary bardzo zagrożone (kolor pomarańczowy)
klasa IV - obszary silnie zagrożone (kolor czerwony)

Centrum Teledetekcji wykorzystuje szereg typów danych o różnych rozdzielczościach przestrzennych do stworzenia Kompleksowego Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej dla zadeklarowanych obszarów, działek i jednostek administracyjnych. Dane te zostały przedstawione na powyższym diagramie. Informacja z map suszy rolniczej generowanych na podstawie niskorozdzielczych zdjęć satelitarnych może być porównana z informacją o kondycji roślin uprawnych, otrzymywanej na podstawie wysokorozdzielczych zdjęć satelitarnych. Poniższy przykład przedstawia porównanie kondycji kukurydzy w latach 2016 i 2018 (wyrażonej wielkością wskaźnika roślinności NDVI) i poziomu suszy rolniczej (wyrażonej wielkością wskaźnika suszy DISS).