Monitorowanie suszy rolniczej

W Centrum Teledetekcji IGiK został opracowany system monitorowania warunków wzrostu roślin uprawnych, określający kondycję roślin za pomocą wskaźnika bazującego na wykorzystaniu obrazów satelitarnych o rozdzielczości przestrzennej 1 km2  (NOAA AVHRR lub Terra MODIS). Wskaźnik satelitarnej identyfikacji  suszy rolniczej DISS (ang. Drought Identification Satellite System) jest funkcją temperaturowego wskaźnika kondycji roślin (TCI – Temperature Condition Index) oraz wskaźnika meteorologicznego charakteryzującego warunki klimatyczne na obszarze Polski (HTC – Hydrothermal Coefficient). Wskaźnik suszy DISS jest generowany w kolejnych dekadach okresu wegetacji roślin uprawnych, od końca marca (Terra MODIS) lub pierwszej dekady maja (NOAA AVHRR). Wartości wskaźnika są podzielone na 5 zakresów, reprezentujących poszczególne poziomy uwilgotnienia: susza ekstremalna (kolor czerwony); susza (kolor pomarańczowy); uwilgotnienie przeciętne (kolor jasnozielony); uwilgotnienie dobre (kolor ciemnozielony) oraz uwilgotnienie wysokie (kolor ciemnoniebieski).

Archiwum:   2015   2016   2018   2019


Centrum Teledetekcji wykorzystuje szereg typów danych o różnych rozdzielczościach przestrzennych do stworzenia Kompleksowego Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej dla zadeklarowanych obszarów, działek i jednostek administracyjnych. Dane te zostały przedstawione na powyższym diagramie. Informacja z map suszy rolniczej generowanych na podstawie niskorozdzielczych zdjęć satelitarnych może być porównana z informacją o kondycji roślin uprawnych, otrzymywanej na podstawie wysokorozdzielczych zdjęć satelitarnych. Poniższy przykład przedstawia porównanie kondycji kukurydzy w latach 2016 i 2018 (wyrażonej wielkością wskaźnika roślinności NDVI) i poziomu suszy rolniczej (wyrażonej wielkością wskaźnika suszy DISS).