Informacje ogólne

Instytut Geodezji i Kartografii został utworzony w 1945 r. Siedziba Instytutu mieści się w Warszawie, na Mokotowie, przy ulicy Z. Modzelewskiego 27 (dawna J. Kaczmarskiego).

Instytut posiada Obserwatorium Geodezyjno-Geofizyczne Borowa Góra zlokalizowane w Jadwisinie nad Zalewem Zegrzyńskim. Instytut posiada osobowość prawną; działa na podstawie przepisów o instytutach badawczych

Podstawowym zadaniem Instytutu jest prowadzenie prac naukowo-badawczych i aplikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii oraz dyscyplin pokrewnych na potrzeby nauki, praktyki geodezyjnej i kartograficznej dla celów administracji rządowej i samorządowej, bezpieczeństwa państwa, a także na potrzeby jednostek wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego.

Istotną częścią działalności Instytutu jest też prowadzenie badań i prac aplikacyjnych w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych, jak również nad zastosowaniem teledetekcji lotniczej i satelitarnej w rolnictwie, ochronie środowiska, gospodarce przestrzennej i statystyce publicznej. W realizacji prac badawczych i rozwojowych Instytut współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami krajowymi, zagranicznymi oraz międzynarodowymi.
Instytut wspiera proces implementacji infrastruktury informacji przestrzennej poprzez realizacje prac badawczych I rozwojowych w tym zakresie. Prace te są prowadzone zgodnie z Dyrektywą INSPIRE i krajowymi regulacjami prawnymi odnoszącymi się do tej strefy cyfryzacji państwa.

Link do Wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/Instytut_Geodezji_i_Kartografii