Centrum Geodezji i Geodynamiki

Prowadzone przez zespół Centrum prace badawczo-rozwojowe w zakresie geodezji i geodynamiki obejmują szeroko rozumianą problematykę geodezji wyższej, geodezji fizycznej, geodezji satelitarnej, astronomii geodezyjnej, geodynamiki, metrologii oraz teorii opracowania i przetwarzania danych geodezyjnych. Dotyczą one kompleksu zagadnień związanych z zakładaniem i modernizacją podstawowych osnów geodezyjnych, tj. osnowy trójwymiarowej i osnowy wysokościowej, osnowy grawimetrycznej oraz osnowy magnetycznej, a także zagadnienia integracji tych osnów. Prace badawcze prowadzone przez zespół Centrum z wykorzystaniem precyzyjnych pomiarów geodezyjnych znajdują zastosowanie w monitorowaniu obiektów inżynierskich.

Zmienność w czasie globalnych układów odniesienia oraz opisujących ich parametrów, ruchy tektoniczne o charakterze regionalnym i lokalnym oraz niestałość w czasie pola siły ciężkości, a w szczególności pola magnetycznego, wymagają prowadzenia permanentnych lub okresowych pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, grawimetrycznych i magnetycznych, ich opracowywania, a także doskonalenia technik obserwacyjnych i stosowanych modeli.

Istotną rolę w realizacji zadań powierzonych Centrum odgrywają prace prowadzone w ramach programów międzynarodowych z wykorzystaniem materiału obserwacyjnego gromadzonego w Obserwatorium Geodezyjno-Geofizycznym Borowa Góra. Wprowadzanie nowych technik pomiarowych, w szczególności technik satelitarnych wykorzystywanych do precyzyjnego wyznaczania pozycji i technik pomiaru przyspieszenia siły ciężkości oraz doskonalenie technologii pomiarowych, wymaga rozwiązania szeregu zagadnień natury teoretycznej oraz problemów o charakterze technicznym, np. wyznaczenie geoidy o wysokiej dokładności i rozdzielczości, unifikacja systemów odniesienia, standardyzacja opracowywania precyzyjnych obserwacji GPS i wiele innych.

Rocznik Astronomiczny

Rocznik As­tro­nomiczny jest opra­cowywany i wydawany nakładem In­sty­tutu Geodezji i Kar­tografii w Warszawie od 1946 roku, od 2002 roku również w wersji elektronicznej PDF, a od 2015 roku częściowo w wersji "on-line".

Rocznik jest podstawowym źród­łem danych wykorzystywanych w pomiarach astronomiczno-geo­de­zyj­nych; źródłem uzupełnianych na bieżąco informacji dotyczących najnowszych, przyjętych przez Międzynarodową Unię Astronomiczną oraz Międzynarodową Unię Geodezji i Geofizyki, systemów i układów odniesienia. Jest także źródłem wielu danych astronomicznych wykorzystywanych w dydaktyce astronomicznej i geodezyjnej oraz przez amatorów.

Czytaj więcej >