Wdrożenie koncepcji Smart Villages w woj. mazowieckim

Wdrożenie koncepcji Smart Villages w województwie mazowieckim

Okres realizacji projektu: 4. grudzień 2020 – 30. czerwiec 2023
Akronim projektu: Smart Villages
Finansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego


Konsorcjum realizujące projekt:
Politechnika Warszawska (lider projektu)
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa- PIB
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
Instytut Geodezji i Kartografii, Centrum Teledetekcji:
Prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, e-mail:katarzyna.dabrowska-zielinska@igik.edu.pl


Cel projektu:

Głównymi celami (zadaniami) projektu są:

 • opracowanie diagnozy stanu gospodarczego, społecznego i środowiska;
 • określenie specjalizacji regionalnych Mazowsza oraz opracowanie propozycji zmian profilu gospodarki w regionie;
 • opracowanie idei Smart Villages Mazowsza;
 • analiza walorów kulturowych, turystycznych i regionalnych obszarów wiejskich województwa mazowieckiego;
 • opracowanie koncepcji infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej wdrożenie idei Smart Villages;
 • przygotowanie założeń do testowania i weryfikacji społecznej koncepcji Smart Villages;
 • przygotowanie koncepcji i założeń aplikacji mobilnej Smart Villages;
 • opracowanie koncepcji założeń do Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich województwa mazowieckiego.

Projekt ma pilotażowy charakter badawczo-rozwojowy, a jego realizacja ma przyczynić się do opracowania koncepcji Smart Villages dla regionu mazowieckiego i wzmocnienia współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i jednostkami naukowymi.

Opis prac realizowanych w IGiK:

W ramach zadań wynikających z celów projektu Centrum Teledetekcji IGiK jest odpowiedzialne za wykonanie następujących prac:

 • opracowanie klasyfikacji głównych typów upraw dla reprezentatywnych powiatów na podstawie zdjęć satelitarnych;
 • wyznaczenie powierzchni terenów zielonych na obszarach wiejskich i określenie stosunku powierzchni terenów zielonych do obszarów nieprzepuszczalnych;
 • analiza zmian użytkowania gruntów na obszarach wiejskich w latach 2006-2018;
 • wyznaczenie obszarów nieużytków wiejskich w celu określenia obszarów nadających się do uprawy roślin energetycznych;
 • określenie zmian uwilgotnienia obszarów rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem terenów łąkowych pod kątem przywrócenia naturalnych cech środowiska;
 • określenie lokalizacji obszarów zagrożonych niedoborami wody z zastosowaniem wieloczasowych zdjęć satelitarnych. Wyznaczenie obszarów o powtarzających się niedoborach wody dla rolnictwa;
 • opracowanie koncepcji wykrywania „Wysp Ciepła” – obszary o powtarzającej się wysokiej temperaturze powierzchni;
 • opracowanie propozycji lokalizacji drzew obniżających wpływ wysokich temperatur;
 • opracowanie baz danych na podstawie badań związanych z monitorowaniem warunków wodnych służących do walidacji wyników klasyfikacji terenu;
 • opracowanie rozwiązań dla monitorowania jakości powietrza, gleby oraz tzw. Agrofagów (przy wykorzystaniu danych z Sentinel 5);
 • opracowanie koncepcji ochrony gleby i wód, w tym działania na rzecz ograniczenia skutków suszy;
 • analiza możliwości waloryzacji obszarów cennych środowiskowo na podstawie zdjęć satelitarnych i danych przestrzennych GIS;
 • opracowanie projektu infrastruktury dla produktów części badawczej;
 • przeprowadzenie spotkań informacyjno-instruktażowych z zakresu zadań realizowanych przez Instytut Geodezji i Kartografii;
 • koncepcja, założenia techniczne oraz opis funkcjonalności aplikacji mobilnej dotyczącej jakości gleby i mobilnego centrum diagnostyki gleby i upraw rolnych, monitoringu jakości kluczowych parametrów środowiska i upraw.