GyroScan

GyroScan: Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca, w aspekcie rolnictwa precyzyjnego

Zasadniczym celem projektu jest opracowanie teledetekcyjnej, kompleksowej metody DSS - Decision Support System określania potrzeb zabiegów nawadniania, nawożenia oraz chemicznego zwalczania w kontekście wymagań i celów rolnictwa precyzyjnego. Równolegle metoda teledetekcyjna będzie zastosowana do: 1) oceny stanu zdegradowania łąk (miarą degradacji będzie stopień bioróżnorodności roślinności występującej na badanej łące), 2) oceny intensywności wymiany dwutlenku węgla i metanu pomiędzy powierzchnią czynną a atmosferą.

Ponieważ systemy pozyskiwania danych oparte będą o analizę widma hiperspektralnego pokrywy roślinnej i gleby oraz analizę dwutlenku węgla i metanu w domenie spektroskopii optycznej CRDS z pokładu ultralekkiego statku powietrznego – wiatrakowca, to niezaprzeczalnymi atutami projektu są:

1) znaczne ograniczenie kosztów pozyskiwania danych o stanie pola/łąki – eksploatacja wiatrakowca jest znacznie tańsza niż samolotów, a jednocześnie unika się ograniczeń i niedogodności związanych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (dronów),

2) dane pozyskane z powietrza są znacznie bardziej reprezentatywne (ponieważ uzyskuje się obraz całej powierzchni, a nie wybranych punktów – jak w badaniach naziemnych); jednocześnie eliminowane są kosztowne i czasochłonne badania gleby i roślin,

3) skalibrowany i zwalidowany system pozwoli na uzyskanie wszystkich zalet precyzyjnego rolnictwa (tj. dostosowanie dawek środków chemicznych do realnych potrzeb konkretnych lokalizacji na polu, a poprzez to zmniejszenie ilości stosowanej „chemii”. To z kolei skutkuje znaczną redukcją kosztów oraz wymierną korzyścią dla środowiska naturalnego),

4) szybka i tania ocena stanu zdegradowania łąk pozwoli na podejmowanie racjonalnych decyzji dotyczących mi.in. melioracji i przeznaczenia tych ważnych gospodarczo i przyrodniczo obszarów,

5) opracowanie teledetekcyjnej metody oceny wymiany dwutlenku węgla i metanu (badania podstawowe) pozwoli na szybsze, tańsze i łatwiejsze pozyskiwanie danych do bilansu gazów cieplarnianych.

Niezależnie od firm i instytucji bezpośrednio zaangażowanych w projekt należy wskazać szerokie grono podmiotów potencjalnie zainteresowanych wynikami projektu (wyrazem tego mogą być listy popierające projekt przekazane przez niektóre z tych podmiotów):

• producenci rolni (produkcja roślinna) – szczególnie CI, którzy posiadają gospodarstwa wielkoobszarowe. Możliwość taniego pozyskiwania danych, do coraz popularniejszego rolnictwa precyzyjnego, tej grupie zawodowej przyniesie największe korzyści.

• właściciele i/lub podmioty zarządzające łąkami na terenach zagrożonych – znaczące zainteresowanie wynikami projektu.

• grupa firm produkcyjnych (producenci wiatrakowców i systemów hiperspektralnych)

• firmy usługowe (podmioty świadczące usługi urządzeniami wykorzystywanymi w projekcie).

• samorządy (na wszystkich poziomach), • ośrodki doradztwa rolniczego, instytucje naukowe

• podmioty związane z ochroną środowiska (państwowe, organizacje pozarządowe, inspekcje, itp.).