Monitorowanie warunków wzrostu upraw - projekt z KOWR

Wykorzystanie teledetekcji satelitarnej do monitorowania warunków wzrostu upraw, w tym identyfikacji suszy rolniczej jak również do oceny redukcji plonów upraw w wyniku wystąpienia niekorzystnych warunków wzrostu w 2020 r.

Projekt finansowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Kierownik projektu: prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska
email: katarzyna.dabrowska-zielinska@igik.edu.pl

Zespół autorski: mgr Karol Paradowski, dr inż. Zbigniew Bochenek, dr Maciej Bartold, mgr inż. Magdalena Łągiewska, mgr Alicja Malińska, mgr Radosław Gurdak

Okres realizacji projektu: 07.2020 – 09.2020

Cele projektu:

Głównym celem projektu była identyfikacja suszy rolniczej na terenie kraju poprzez monitoring warunków wzrostu upraw w okresie wegetacji oraz ocenę redukcji plonów w wyniku wystąpienia niekorzystnych warunków.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do rozwiązania wyżej opisanych problemów poprzez zastosowanie metodyki identyfikacji warunków wzrostu roślin wykorzystującej satelitarny wskaźnik suszy DISS, co z kolei umożliwiło określenie:

  • okresów w sezonie wegetacyjnym 2020 roku o procentowo największym występowaniu warunków suszowych;
  • regionów Polski – województw i gmin o najwyższym procentowy udziale obszarów zagrożonych suszą rolniczą.

Natomiast zastosowanie metodyki określania redukcji plonów upraw umożliwiło określenie:

  • typu redukcji – niska, umiarkowana i wysoka dla 5 typów upraw –  zbóż ozimych, zbóż jarych, rzepaku, roślin okopowych i kukurydzy;
  • regionów Polski – województw i gmin o najwyższym procentowym udziale obszarów z umiarkowaną i wysoką redukcją plonów.

Dążenie do osiągnięcia celu głównego było realizowane w ramach projektu poprzez następujące działania:

  • opracowanie i przekazanie metodyki opracowania map warunków wzrostu upraw oraz map oceny redukcji plonów upraw oraz Szczegółowego Harmonogramu Prac;

  • przygotowanie i przekazanie danych wejściowych do opracowania map warunków wzrostu upraw (bazy danych);
  • opracowanie i przekazanie katalogu map warunków wzrostu upraw oraz redukcji plonów upraw.

Mapy realizowane w ramach projektu „Wykorzystanie teledetekcji satelitarnej do monitorowania warunków wzrostu upraw, w tym identyfikacji suszy rolniczej jak również do oceny redukcji plonów upraw w wyniku wystąpienia niekorzystnych warunków wzrostu w 2020 r.” dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.