Satelitarny system monitorowania suszy rolniczej

W Centrum Teledetekcji IGiK został opracowany system monitorowania warunków wzrostu roślin uprawnych, określający kondycję roślin za pomocą wskaźnika bazującego na wykorzystaniu obrazów satelitarnych Terra MODIS o rozdzielczości przestrzennej 1 km2. Wskaźnik satelitarnej identyfikacji suszy rolniczej DISS (ang. Drought Identification Satellite System) jest funkcją temperaturowego wskaźnika kondycji roślin (TCI – Temperature Condition Index) oraz wskaźnika meteorologicznego charakteryzującego warunki klimatyczne na obszarze Polski (HTC – Hydrothermal Coefficient). Wskaźnik suszy DISS jest generowany od końca marca w kolejnych okresach 8. dni w sezonie wegetacyjnym roślin uprawnych. Wartości wskaźnika są podzielone na 5 zakresów, reprezentujących poszczególne poziomy uwilgotnienia: susza ekstremalna (kolor czerwony); susza (kolor pomarańczowy); uwilgotnienie przeciętne (kolor jasnozielony); uwilgotnienie dobre (kolor ciemnozielony) oraz uwilgotnienie wysokie (kolor ciemnoniebieski).

Serwis mapowy Susza rolnicza 2021 jest dostępny pod adresem:
http://www.igik.edu.pl/pl/a/Susza-rolnicza-2021-serwis-mapowy


Archiwum: 2015 . 2016 . 2018 . 2019 . 2020


Centrum Teledetekcji wykorzystuje szereg typów danych o różnych rozdzielczościach przestrzennych do stworzenia Kompleksowego Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej dla zadeklarowanych obszarów, działek i jednostek administracyjnych. Dane te zostały przedstawione na powyższym diagramie. Informacja z map suszy rolniczej generowanych na podstawie niskorozdzielczych zdjęć satelitarnych może być porównana z informacją o kondycji roślin uprawnych, otrzymywanej na podstawie wysokorozdzielczych zdjęć satelitarnych. Poniższy przykład przedstawia porównanie kondycji kukurydzy w latach 2016 i 2018 i poziomu suszy rolniczej.