Geo4IRBM - monitoring deformacji terenu

Geo4IRBM - Geoinformational Support for Integrated River Basins Management

Projekt Geo4IRBM był realizowany w konsorcjum trzech instytucji (GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o. (lider), Topologic Consulting, Instytut Geodezji i Kartografii (Centrum Teledetekcji) i finansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) w ramach Polish Industry Incentive Scheme.

Celem projektu było szybkie opracowanie i dostarczenie określonych produktów i usług informacyjnych, które będą dalej wykorzystywane na potrzeby wsparcia zarządzania wybranymi zlewniami. Obszar badań w projekcie został wstępnie zdefiniowany jako zlewnie wybranych rzek w zachodniej części wyspy Jawa w Indonezji.

Cele projektu zostały określone we współpracy z oddziałem Azjatyckiego Banku Rozwoju w Dżakarcie i odzwierciedlają wymagania końcowego użytokownika wyników projektu.

Cele projektu Geo4IRBM obejmują cztery obszary badawcze:

  • Opracowanie map użytkowania gruntów i upraw
  • Monitoring wód powierzchniowych
  • Monitoring deformacji terenu
  • Ocena oddziaływania na środowisko

W ramach projektu Geo4IRBM Instytut Geodezji i Kartografii był odpowiedzialny za opracowanie serwisu monitoringu deformacji. Serwis monitoringu deformacji powierzchni ma na celu identyfikację i monitorowanie deformacji wywołanych różnymi czynnikami, takimi jak geologia, hydrologia czy osuwiska. Ponieważ tradycyjna interferometria różnicowa ma wiele ograniczeń spowodowanych głównie przez czasową dekorelację sygnału radarowego, zwłaszcza na obszarach roślinnych i tłumieniem sygnału w atmosferze, w ramach projektu zastosowano wieloczasowe techniki interferometryczne (MTInSAR) bazujące na połączonych zbiorach punktów będących trwałymi reflektorami (Persistent Scatterers) i odbiciami rozproszonymi (Distributed Scatterers).


Poster prezentujący wyniki uzyskane przez Centrum Teledetekcji IGiK w projekcie Geo4IRBM