Dr Dariusz Ziółkowski

Dr Dariusz Ziółkowski - absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, (specjalność Teledetekcja i Geoinformatyka). W 2001 roku za swoją pracę magisterską pod tytułem: „Analiza przydatności danych teledetekcyjnych do badań glacjologicznych na obszarze Spitsbergenu” zdobył drugą nagrodę w XVII Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich z Zakresu Geografii organizowanym przez Polskie Towarzystwo Geograficzne. W 2006 roku uzyskał tytuł Doktora Nauk o Ziemi na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego praca doktorska dotyczyła środowiskowych uwarunkowań efektywności interferometrii radarowej w badaniach ruchów masowych w terenach górskich. W latach 2007 – 2011 pracował w Katedrze Geoinformatyki i Teledetekcji WGiSR UW na stanowisku adiunkta. Zajmował się zagadnieniami przetwarzania i interpretacji obrazów radarowych, w tym interferometrii radarowej.

Od września 2011 pracuje na stanowisku adiunkta w Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii (dawniej Zakład Teledetekcji) . Pracował w tym, czasie m.in. przy projektach międzynarodowych realizowanych w ramach 7 Programu Ramowego - Geoland 2 oraz projektach Europejskiej Agencji Środowiska - CORINE Land Cover 2012 (wcześniej w latach 2003/2004 także przy projekcie CORINE Land Cover 2000). Obecnie specjalizuje się głównie w przetwarzaniu analizie i interpretacji obrazów radarowych z wykorzystaniem nowoczesnych metod polarymetrii i interferometrii radarowej. Od 1 czerwca 2014 roku pełni funkcję kierownika Laboratorium Badań Radarowych w Centrum Teledetekcji IGiK.

Obecnie bierze udział w następujących projektach badawczych

WICLAP - Ecosystem stress from the combined effects of winter climate change and air pollution - how do the impacts differ between biomes? – Projekt realizowany w konsorcjum międzynarodowym w ramach Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej (NCBR) – zarządzanie projektem

Zastosowanie zdjęć satelitarnych w zakresach mikrofalowych do badań biomasy lasów oraz obszarów łąkowych – zadanie statutowe IGiK – kierownik zadania

LAN1574: Analysis of forest structure based on high-resolution TSX data – projekt z Niemieckiej Agencji Kosmicznej (DLR) – kierownik projektu

PI1264: The synergy of interferometric and polarimeric methods for forest biomass assessment using ALOS-2 images – projekt z Japońskiej Agencji Kosmicznej (JAXA) – kierownik projektu

DefSAR - Zintegrowany system monitoringu deformacji podłoża gruntowego z wykorzystaniem interferometrii radarowej trwałych reflektorów – Projekt realizowany w konsorcjum naukowo-przemysłowym w ramach II Konkursu Programu Badań Stosowanych (NCBR)

E-mail: dariusz.ziolkowski@igik.edu.pl


Ostatnie publikacje i wystąpienia konferencyjne:

  • Ziolkowski D, Malek I, Budzynska M. 2013. Dual-Polarimetric signatures of vegetation – a case study Biebrza. Geoinformation Issues Vol. 5, No 1 (5), 29–41/2013

  • Ziolkowski D., Malinska A. 2013. Spatial variability of rape yields reduction due to the winter warming and frost events – case study Poland. Proceedings of 33th EARSeL Symposium Towards Horizon 2020: Earth Observation and Social Perspectives Matera (Italy), 3 - 6 June 2013 Editors: Rosa Lasaponara, Nicola Masini, Marilisa Biscione, CNR, Italy; pp 625-634)

  • Ziolkowski D., Turlej K., Bochenek Z. 2013. Indicators of environmental diversity derived from remote sensing based land cover maps – spatial and thematic aspects, [In:] Kunz M. & Nienartowicz A. (Eds.), Remote sensing and geographical information system for environmental studies, Ecological Questions 17: 113-129.

  • Ziolkowski D., Bochenek Z., Hoscilo A. 2013. The relationship between backscattering coefficient and products of interferometric processing of TerraSAR-X stripmap images in forests of different type and ages. 5th TerraSAR-X / 4th TanDEM-X Science Team Meeting, 10-14 June 2013, German Aerospace Center (DLR).

  • Dabrowska-Zielinska K., Budzynska M., Małek I., Tomaszewska M., Gatkowska M., Napiorkowska M., Ziolkowski D. 2013. Modeling of Vegetation parameters from microwave data. 5th TerraSAR-X / 4th TanDEM-X Science Team Meeting, 10-14 June 2013, German Aerospace Center (DLR).

  • Ziolkowski D., Dabrowska-Zielinska K., Malek I., Tomaszewska M., Budzynska M. 2013. Soil and vegetation parameters derived from different Envisat and ALOS products - Single Look Complex and Precision Images. ESA Living Planet Symposium, 9-13 September 2013, Edinburgh, UK.

  • Dabrowska-Zielinska K, Budzynska M., Ziolkowski D., Gatkowska M., Tomaszewska M., Turlej K., Malek I. 2013. Performance of microwave data for assessment of Biomass, Soil Moisture and Carbon Balance for Wetlands. ESA Living Planet Symposium, 9-13 September 2013, Edinburgh, UK.

  • Bochenek Z., Ziolkowski D., Bjerke J.W., Tømmervik H., Vikhamar-Schuler D., Zagajewski B., Klos A. 2013. Wpływ zimowych zmian klimatu i zanieczyszczeń powietrza na stan naturalnych ekosystemów w strefie umiarkowanej i arktycznej. [w:] „Systemy Informacji Geograficznej w zarządzaniu obszarami chronionymi – od teorii do praktyki” monografia pod red. Mieczysława Kunza i Andrzeja Nienartowicza,Tuchola – Toruń, 2013. ss. 7 – 15 (rozdział w monografii).