Dr hab. Dariusz Dukaczewski, prof. IGiK

dr hab. Dariusz Dukaczewski – adiunkt w Zakładzie Systemów Informacji Przestrzennej i Katastru, prowadzi działalność naukową związaną z rozwojem systemów informacji przestrzennej, infrastruktur informacji przestrzennej, zaawansowanych animacji kartograficznych, baz danych (topograficznych i tematycznych), geoportali, teledetekcją, metodyką kartograficzną (m. in. w zakresie projektowania i zwiększania efektywności przekazu map animowanych) oraz analizą europejskich systemów prawnych w zakresie informacji przestrzennej, kartografii, teledetekcji i geodezji. Jest m. in. autorem metody encyjno-kartotropicznej projektowania kartograficznych animacji czasowo-przestrzennych, metody encyjno-polistaimicznej projektowania złożonych animacji kartograficznych, proceduralnej metody projektowania legend kartogramów i kartodiagramów animowanych, przeznaczonych do wizualizacji komputerowej oraz za pomocą e-papieru. Od roku 2004 odpowiada również za sprzedaż danych satelitarnych w IGiK.

Jest absolwentem (1987) Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność Kartografia). W roku 1994 otrzymał DESS (ès sciences) w zakresie teledetekcji na Uniwersytecie Paryskim (Paris VI). W roku 2000 uzyskał stopień doktora Nauk o Ziemi w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. S. Leszczyckiego. W latach 1987-1988 pracował w Pracowni Fotointerpretacji Geograficznej WGiSR Uniwersytetu Warszawskiego, następnie w latach 1988 – 1992 był doktorantem w IGiPZ PAN. Od roku 1992 pracuje w Instytucie Geografii i Kartografii. W latach 1993 – 1994 jako stypendysta Rządu Francuskiego odbył staż w Centrum Badań Kosmicznych / Zgrupowaniu na rzecz Rozwoju Teledetekcji Satelitarnej (CNES - Centre Nationale d’Etudes Spatiales / GDTA – Groupement pour le Développement de la Télédétection Aérospatiale) w Tuluzie oraz w Interdyscyplinarnym Centrum Badań nad Środowiskiem Naturalnym oraz Zagospodarowaniem Rolniczym (Centre Interdisciplinaire de Recherches sur les Milieux Naturels et l‘Aménagement Rural) Narodowego Centrum Badań Naukowych (CNRS – URA 366) w Tuluzie, gdzie prowadził badania nad optymalizacją automatycznego kartowania zmian leśnego i rolniczego użytkowania ziemi na podstawie danych satelitarnych oraz klasyfikacjami opartymi o reguły logiki rozmytej. Brał udział w licznych projektach międzynarodowych - m.in.: Baza danych LPIS systemu IACS dla Republiki Litwy, CORINE Land Cover 1990 (Polska poziom III, Poziom IV, Francja poziom IV), CORINE Land Cover „Odra 1974”, CORINE Land Cover „Odra XIX w., CORINE CLC 2000, CORINE CLC 2006, GIO Land Monitoring (CORINE CLC 2012, HRL-High Resolution Layers), MARS, Baltic Sea GIS, BTGIS (Black Triangle GIS), INSPIRE oraz krajowych – m. in. poświęconych projektowaniu wojewódzkich i regionalnych systemów informacji przestrzennych, elementów infrastruktury ogólnokrajowej, systemowi oceny i monitoringu obszarów o wysokich walorach przyrodniczych (HNV-High Natural Values). Kierownik projektów naukowych dotyczących generalizacji; monitoringu: baz danych topograficznych w Europie, wojewódzkich systemów informacji przestrzennej, krajowych infrastruktur informacji przestrzennej (NSDI), geoportali narodowych i regionalnych w Europie; metod projektowania kartograficznych animacji czasowo-przestrzennych, metod projektowania złożonych animacji kartograficznych, proceduralnych metod projektowania legend kartogramów i kartodiagramów animowanych (przeznaczonych do wizualizacji komputerowej oraz za pomocą e-papieru). Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, sekretarz Oddziału Teledetekcji i Geoinformatyki PTG, sekretarz Oddziału Kartograficznego PTG, członek Stowarzyszenia Kartografów Polskich, sekretarz Komitetu Narodowego do spraw Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej, członek-korespondent komisji Maps & Internet Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej, członek AGILE, recenzent GAČR (Grantová agentura České republiky), Wykładowca Europejskiej Akademii Architektury (EUROARCH) – Europejskiego Centrum Architektury, Informacji i Technologii Komunikacji, Przewodniczący ActiFrance.

Wybór publikacji z ostatnich 10 lat

 • Dukaczewski, D., 2004, Prezentacja dynamiki zjawisk za pomocą zmiennych statycznych i dynamicznych stosowanych w elektronicznych animacjach kartograficznych, Prace IGiK, vol. L, z. 108, str. 97 – 144;
 • Dukaczewski, D., 2005, Elektroniczna mapa animowana Gór Izerskich, Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 37, nr. 1, str. 23 – 36;
 • Dukaczewski, D., 2005, Porównanie pojemności informacyjnej danych satelitarnych Ikonos oraz zdjęć lotniczych 1: 26 000. Ujęcie jakościowe. Techmex, Warszawa, 229 str.;
 • Dukaczewski, D., 2005, Entities – cartotropic method of selection of static and dynamic variables for temporal cartographic animations, Proceedings of the XXII rd. ACI/ICA International Cartographic Conference 2005, A Coruña, 9 - 16 July 2005, Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y Teledetección – SECFT; Instituto Geográfico Nacional, 10 str.;
 • Dukaczewski, D., 2006, Entities – Cartotrophic Method of Selection of Static and Dynamic Variables for Cartographic Animations, Proceedings of the 1st. ACI/ICA International Conference on Cartography and GIS, Borovets, 25 - 28 January 2006, International Cartographic Association / Association Cartographique Intérnationale; UACG - University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy; Bulgarian Academy of Sciences, 10 s;
 • Bielecka, E., Dukaczewski, D., 2006, Problemy redakcji mapy dazymetrycznej gęstości zaludnienia. Ocena porównawcza odbioru kartogramu dazymetrycznego wykonanego różnymi metodami, XV Szkoła Kartograficzna Książ, Książ, 25 – 27. 04. 2006 r., Główne problemy współczesnej kartografii 2006, Świat techniki w kartografii, [red.] W. Pawlak, W. Spallek, Uniwersytet Wrocławski Pracownia Atlasu Górnego Śląska, Zakład Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wrocław;
 • Dukaczewski, D., 2006, Method of Selection of Static and Dynamic Variables for Complex Temporal Cartographic Animations, Proceedings of the GIS Odyssey 2006 Conference “GIS Applications and Development, Šibenik 4 – 8 August 2006, GIS Forum Croatian GIS Association, State Geodetic Administration, Hydrographic Institute of Republic of Croatia, Institute of Oceanography and Fisheries, str. 30 – 38;
 • Dukaczewski, D., Bielecka, E., 2006, Comparison of the Thematic Scope of Polish TBD and Selected EU Topographic Databases, II Zawodowa Konferencja SKP „Zawód Kartografa”, “Kartografia w nowej ekonomicznej i politycznej sytuacji we wschodniej i centralnej Europie. Problemy prawne i organizacyjne” / The 2 nd Professional Conference APC ‘Profession of Cartographer’, ‘East and Central Europe Experience in Cartography of New Economy and Political Systems. Legal and Organizational Problems’, Wrocław – Polanica-Zdrój, 23 – 25.11.2006, 10 str.;
 • Dukaczewski, D., Bielecka, E., Bac-Bronowicz, J., 2007, Topographic Databases of 10 000 in EU Countries.Comparison of the Thematic Scope - Issues for the TBD, Proceedings of the XXIII International Cartographic Conference ACI/ICA 2007, Moscow, 4 - 10 August 2007, Roskart, 10 str.;
 • Dukaczewski, D., 2007, Method of Choice of Variables and Cartographic Presentation Methods for Complex Cartographic Animations, Proceedings of the XXIII International Cartographic Conference ACI/ICA 2007, Moscow, 4 - 10 August 2007, Roskart, 10 str.;
 • Bielecka, E., Dukaczewski, D., Bac-Bronowicz, J., 2007, Porównanie zakresu tematycznego baz danych topograficznych w wybranych krajach europejskich z TBD, Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 39, nr 2, str. 123 – 136, vol. 39, nr 3, str. 229 – 239;
 • Bielecka, E., Dukaczewski, D., Bac-Bronowicz, J., 2007, Zakres informacyjny baz danych topograficznych w Europie, Acta Scientiarum Polonorum Geodesia et Descriptio Terrarum, vol. 6, nr 2, str. 41 – 50;
 • Dukaczewski, D., Bielecka, E., Bac-Bronowicz, J., 2007, Thematic scope, multirepresentation, data exchange of the 1: 10 000 European Topographic Databases, Proceedings of the GIS Odyssey 2007 Conference ‘Richness and Diversity of GIS’, Šibenik 2 – 7 September 2006, GIS Forum Croatian GIS Association, State Geodetic Administration, Hydrographic Institute of Republic of Croatia, Institute of Oceanography and Fisheries, str. 29 – 36;
 • Dukaczewski, D., 2007, Wojewódzkie portale informacji przestrzennej, Roczniki Geomatyki, vol. V, z. 3, str. 37 – 56;
 • Dukaczewski D., Bielecka, E., Bac-Bronowicz, J., 2007, Comparison of the Thematic Scope of Polish and Selected EU Topographic Databases, Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU), Vol. 10, Issue 2 10(2) #23 29 Jun 2007;
 • Dukaczewski, D., 2008: Innovative application of GIS methods and satellite photos for general inventory and protection of Carpathian forests, INTERREG III B CADSES Programme Carpathian Project, UNEP, s.83;
 • Dukaczewski, D., 2008: Metody projektowania prostych i złożonych czasowych animacji kartograficznych, Roczniki Geomatyki, vol. VI, z. 6, s. 25-46 ;
 • Dukaczewski, D., 2008: Possibilities and limitations of satellite data application into the building of topographic and key thematic databases in EU member states, Annals of Geomatics, Vol. VI, nr. 1, s. 55-72;
 • Dukaczewski, D., 2008: Rozwiązania prawne i organizacyjne narodowych infrastruktur informacji przestrzennej w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Roczniki Geomatyki, vol. VI, z. 6, s. 47-66;
 • Dukaczewski, D., 2008: Urban mapping in Poland 1650 – 1800 [w:] Matthew Edney [red.] The History of Cartography, vol. IV Cartography in the European Enlightenment, The University of Chicago Press.
 • Baranowski, M., Bielecka, E., Dukaczewski, D., 2009, Methods of Portrayal Spatial Data Used in Official Geoinformation Services in Poland – Comparative Study, Proceedings of ICA Symposium on Cartography for Central and Eastern Europe, Wien, 16 – 17 February 2009;
 • Dukaczewski, D., Bielecka, E., 2009, Analiza porównawcza krajowych geoportali w Europie, Roczniki Geomatyki, vol. VII, z 6 (36), s. 35 – 60;
 • Dukaczewski, D., Bielecka, E.,2009: Aspekty prawne korzystania z danych przestrzennych w Polsce, [w:] E. Bielecka (ed.) Modelowanie pojęciowe w projektowaniu i implementacji systemów geoinformacyjnych, IGiK, Warszawa, s. 148-158.
 • Dukaczewski, D., Bielecka, E., 2009, Nowe teledetekcyjne misje satelitarne i możliwości wykorzystania ich wyników do zasilania baz danych przestrzennych, Roczniki Geomatyki, vol. VII, z 5 (35), s. 41 – 54;
 • Dukaczewski, D., Bielecka, E., 2009, Podstawy prawne dostępu do danych przestrzennych w Polsce, Roczniki Geomatyki, vol. VII, z 4 (34), s. 25 – 36;
 • Bielecka, E., Dukaczewski, D., 2009, Web Mapping Errors and Their Typology, Proceedings of the 24th. International Cartographic Conference ACI/ICA 2009, The World’s Geo-Spatial Solutions, Santiago de Chile, 15th to 21st. of November 2009, Instituto Geogràfico Militar, 12 str.;
 • Dukaczewski, D., 2009, Methods of Designing of Simple and Complex Animated Choropleth Maps and Cartodiagrams, Proceedings of the 24th. International Cartographic Conference ACI/ICA 2009, The World’s Geo-Spatial Solutions, Santiago de Chile, 15th to 21st. of November 2009, Instituto Geogràfico Militar, 12 str.;
 • Dukaczewski, D., Bielecka, E., 2009, Potencjał informacyjny nowych misji satelitarnych w zakresie badań środowiska, Teledetekcja Środowiska, vol. 41, s. 23 - 35;
 • Baranowski, M., Bielecka, E., Dukaczewski, D., 2010, Methods of Portraying Spatial Data Used in Official Geoinformation Services in Poland – A Comparative Study, [w:] G. Gartner, F. Ortag (eds.) Cartography in Central and Eastern Europe, Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Springer – Verlag, Berlin – Heidelberg, s 41 – 62;
 • Bielecka, E., Zwirowicz, A., Dukaczewski, D., 2010, Network services for spatial data in European geo-portals and their compliance with ISO and OGC standards, Krakow 2010 INSPIRE Conference, INSPIRE as a Framework for Cooperation, 23 – 27 June 2010, Kraków;
 • Dukaczewski, D, 2010, Metody projektowania animowanych kartogramów i kartodiagramów przeznaczonych do wizualizacji informacji przestrzennej za pośrednictwem geoportali, Roczniki Geomatyki, vol. VIII, z. 6 (42), str. 51-62 ;
 • Bielecka, E., Dukaczewski, D., Baranowski, M., 2010, Polish land use and land cover maps, Proceedings of ICA 5th. International Workshop on Digital Approaches in Cartographic Heritage, Wien, 22 – 24 February 2010, 26 str.;
 • Dukaczewski, D., Bielecka, E., 2010, Geoportals – The Gateway to National Geoinformation Resources. European Case Study, Proceedings of the GIS Odyssey 2010 Conference ‘Richness and Diversity of GIS’, Brijuni, 2 – 8 September 2010, GIS Forum Croatian GIS Association, State Geodetic Administration, Hydrographic Institute of Republic of Croatia, Institute of Oceanography and Fisheries, str. 16;
 • Dukaczewski, D., 2011, Przepisy wykonawcze do ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej, [w:] Bielecka, B., 2011 (ed.) INSPIRE i krajowa infrastruktura informacji przestrzennej. Podstawy teoretyczne i aspekty prawne. Skrypt dla uczestników szkolenia eksperckiego, IGiK, Warszawa, 2011, s. 437 – 477;
 • Dukaczewski, D., 2011, Przepisy wykonawcze do ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej, [w:] Bielecka, B., 2011 (ed.) INSPIRE i krajowa infrastruktura informacji przestrzennej. Podstawy teoretyczne i aspekty prawne. Skrypt dla uczestników szkolenia podstawowego, IGiK, Warszawa, 2011, s. 365 – 385;
 • Dukaczewski, D., 2011, Procedural Methods of Designing of Legends for Animated Choropleth Maps and Cartodiagrams (Diagrammatic Maps), Proceedings of the 25th. International Cartographic Conference ACI/ICA 2011, Enlightened View on Cartography and GIS, Paris, 4th to 8st. of July 2011, IGN – Institut   Geographique National, 17 str.;
 • Dukaczewski, D., Ciołkosz-Styk, A., Sochacki, M., 2012, Geoportale regionalne wybranych krajów Europy – studium porównawcze, Roczniki Geomatyki, vol. X, z. 4 (54), s. 77 - 93;
 • Dukaczewski, D., 2013, Rozwój baz danych topograficznych na świecie [w:] R. Olszewski, D. Gotlib [red.], Rola Bazy Danych Obiektów Topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce, str. 22 – 28;
 • Dukaczewski, D., 2013, Porównanie BDOT10k z europejskimi bazami danych topograficznych  [w:] R. Olszewski, D. Gotlib [red.], Rola Bazy Danych Obiektów Topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce, str. 99 – 107;
 • Dukaczewski, D., Ciołkosz-Styk, A., Sochacki, M., 2013, Regional geoportals of first-level administrative units of European Union and European Economic Area countries – Comparative Study, Proceedings of the 26th. International Cartographic Conference ACI/ICA 2013, From Pole to Pole, Dresden, 25 – 30 August 2013, Deutsche Gesellschaft für Kartographie e.V., Technische Universität Dresden, 14 str.
 • Dukaczewski, D., 2014, Designing simple and complex animated maps for users from different age groups, employing the appropriate selection of static and dynamic visual & sound variables [w:] T. Bandrova, M. Konečný, S. Zlatanova (eds.) Thematic Cartography for the Society, Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Springer – Verlag, Berlin – Heidelberg, s. 47 – 60, http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-08180-9 , ISBN: 978-3-319-08179-3 (Print) 978-3-319-08180-9 (Online);
 • Dukaczewski, D., 2015, Legislative Aspects of the Implementation of the INSPIRE Directive In Poland: The Case of Biodiversity Spatial Data and Services [w:] M. Nowak [red.] Scientific, Technological and Legal Background of Creating Integrated Biotic Databases, Wydawnictwo UAM, s. 21 - 35.;
 • Dukaczewski, D., Ciołkosz-Styk, A., 2015, Narodowe i regionalne geoportale krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Kierunki rozwoju w latach 2010 – 2015, Przegląd Geodezyjny, vol. LXXXVII, nr 9, s. 2 – 9, DOI:10.15199/50.2015.9.2.;
 • Dukaczewski, D., 2015, Modification of Procedural Methods of Designing of Simple and Complex Animated Maps for Users from Different Age Groups dedicated to Electronic Paper Visualization Devices, Proceedings of the 27th. International Cartographic Conference ACI/ICA 2015, Maps Connecting the World, Rio de Janeiro, 23 – 28 August 2015, SBC - Sociedade Brasileira de Cartografia Geodésia, Fotogrametria e Sensoriamento Remoto, 14 s.;
 • Dukaczewski, D., Karwel, K., Paradysz, H., Kulikowski, Z, 2015, Wykorzystanie danych teledetekcyjnych do poszukiwania miejsc wskazujących na obecność jam grobowych ofiar zbrodni totalitarnych, Międzynarodowa konferencja naukowa „Poszukiwanie i identyfikacja ofiar zbrodni systemów totalitarnych. Doświadczenia polskie w kontekście europejskim” – Białystok, 25–26 czerwca 2015, 28 s.;
 • Dukaczewski, D., 2016, Designing Static and Animated Maps for Users from Different Age Groups Dedicated to Electronic Paper Visualization Devices, Proceedings of the 6th ACI/ICA International Conference on Cartography and GIS, 13-17 June 2016, Albena, Bulgarian Cartographic Association, Temenoujka Bandrova, Milan Konecny [ed.], vol. 1, s 378 – 385, ISSN: 1314-0604, http://iccgis2016.cartography-gis.com/6iccgis-2016-proceedings/ DOI: 10.13140/RG.2.2.33019.92964 Filename: ICCGIS2016_PROCEEDINGS.pdf; IDS Number: BF9OJ;
 • Dukaczewski, D., Karwel, K., Paradysz, H., Kulikowski, Z, 2017, Wykorzystanie danych przestrzennych do poszukiwania miejsc wskazujących na obecność jam grobowych ofiar Obławy Augustowskiej, Roczniki Geomatyki, vol. XV, z. 1 (76), 63-78 s.;