Problematyka

Kartografia jest dziedziną nauki zajmującą się zasadami tworzenia, opracowania i edytowania map, których istotą jest przedstawianie przestrzeni geograficznej na płaszczyźnie a także możliwościami korzystania z ich treści.
Współczesna definicja kartografii jest określana jako przekazywanie informacji za pomocą map, które stanowią graficzny model aspektów przestrzennych (M. J. Kraak, F. Ormeling, 1999).
Inne definicje kartografii:

  1. "Kartografia jest nauką o przedstawianiu i badaniu rozmieszczenia przestrzennego oraz wzajemnych powiązań zjawisk przyrodniczych i społecznych (i ich zmian w czasie) za pomocą specjalnych modeli obrazowo-znakowych - przedstawień kartograficznych" (Konstantin A. Saliszczew, 1984).
  2. "Kartografia jest nauką metodyczną o modelowaniu i obrazowaniu czasoprzestrzennych struktur informacyjnych w postaci map opisujących wielowymiarową rzeczywistość (ziemską, kosmiczną), która stanowi domenę celowych działań człowieka: przedmiot ustawicznego poznania i zaspokajania potrzeb." (Andrzej Makowski, 2005).
  3. "Kartografia jest sztuką, nauką i techniką wykonywania map wraz z ich badaniem jako dokumentów naukowych i dzieł sztuki. W tym kontekście za mapy można uważać różnego typu mapy, plany, przekroje, blokdiagramy, modele trójwymiarowe oraz globusy przedstawiające Ziemię lub ciała niebieskie w dowolnej skali" (Artur H. Robinson, 1988).
  4. "Kartografia to nauka, sztuka i technologia sporządzania map oraz ich badanie jako dokumentów nauki i dzieł sztuki" (Brytyjskie Towarzystwo Kartograficzne, 1964)

 

PROBLEMATYKĄ TĄ W Instytucie Geodezji i Kartografii zajmuje się ZAKŁAD KARTOGRAFII