Publikacje 2005

  • Drachal J., 2005: Remote sensing data applied to realistic terrain depiction on tourist maps. proceedings of XXII ICC, A Coruna 2005 r., CD:htmpdforalTEMA19session 3
  • Mościcka A., 2005: Wykorzystanie informacji zapisanych w układzie pól odniesienia przestrzennego do sporządzania wektorowych map tematycznych. Prace IGiK, t. LI, z. 109, Warszawa
  • Wrochna A., 2005: Zasady doboru treści mapy podkładowej do prezentacji kartograficznych opracowań tematycznych. Prace Instytutu Geodezji i Kartografii, tom LI, z. 109, str. 79-101, Warszawa
  • Wrochna A., Ostrowski J., Mościcka A., 2005: Analiza zmienności i zróżnicowania pokrywy glebowej prezentowanej na mapach komputerowych w różnych skalach. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Politechnika Lwowska, Lwów (Ukraina)