Badania uwilgotnienia obszarów bagiennych - ASAR i MERIS

Kierownik projektu: dr inż. Maria Gruszczyńska (Budzyńska)
Czas trwania: 27.03.2003 - 26.03.2005

Ocena przydatności zdjęć wykonywanych przez nową generację radiometrów obrazowych ASAR I MERIS do badania uwilgotnienia obszarów bagiennych

Celem pracy była analiza możliwości stosowania zdjęć ENVISAT ASAR i MERIS do szacowania uwilgotnienia obszarów bagiennych. W projekcie skoncentrowano badania na obszarze zlokalizowanym w Kotlinie Biebrzańskiej. Poddano analizie zdjęcia ASAR zarejestrowane pod różnymi kątami i polaryzacjami fali radarowej w celu wybrania optymalnej do tego celu konfiguracji. Przeanalizowano wielospektralne zdjęcia MERIS oraz wybrano te zakresy, które najlepiej charakteryzują powierzchnię roślinną wyrażoną poprzez wskaźnik roślinny EVI, skorelowany ze wskaźnikiem LAI. W wyniku realizacji projektu opracowano metodę szacowania wilgotności gleby z wykorzystaniem danych satelitarnych ENVISAT otrzymanych w optycznym i mikrofalowym zakresie widma elektromagnetycznego. Zakres optyczny (MERIS) został wykorzystany do sklasyfikowania roślinności badanego obszaru oraz do obliczenia wskaźnika LAI, który odzwierciedla szorstkość badanej powierzchni roślinnej. Z danych mikrofalowych ENVISAT ASAR IS2 HH obliczono współczynnik wstecznego rozpraszania, który odzwierciedla uwilgotnienie badanego obiektu, a następnie wyprowadzono algorytmy służące do wyznaczania wilgotności gleby dla poszczególnych zbiorowisk roślinnych i zróżnicowanych wewnątrz nich wartościach LAI. Algorytmy te posłużyły do wykonania map wilgotności gleby. Porównanie informacji zawartych na tych mapach pozwala na uchwycenie zmian uwilgotnienia obszarów bagiennych w ciągu sezonu wegetacyjnego, jak również w poszczególnych latach objętych badaniami.