Techniki teledetekcyjne w szacowaniu bilansu emisji dwutlenku węgla

Koordynator projektu: prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska
Numer projektu: 98101
Okres trwania projektu: 1.06.2011 – 30.06.2013

Zastosowanie teledetekcji satelitarnej do oceny wpływu biomasy i wilgotności gleby na wielkość bilansu węgla w różnych ekosystemach

Celem projektu ESA PECS CARBON jest określenie zmian przepływu strumienia węgla w zależności od sposobu użytkowania terenu, wielkości i zmienności biomasy, wilgotności gleby i zmieniających się warunków meteorologicznych. W szczególności przedmiotem badań był wpływ zmian pokrycia terenu na pochłanianie dwutlenku i jego emisję do atmosfery.  W projekcie były wykorzystywane dane pozyskiwane z różnych satelitów teledetekcyjnych. Zakres tematyczny projektu pokrywał się z bieżącą polityką Ministerstwa Środowiska, związaną z ochroną bioróżnorodności  w kontekście zmian klimatu i bilansu węgla w atmosferze.

W ramach realizacji projektu były podjęte następujące zadania:

  • Kartowanie pokrycia terenu / użytkowania ziemi ze szczególnym uwzględnieniem zmian obszarów leśnych, roślin bioenergetycznych i terenów podmokłych
  • Pomiary wilgotności gleby na róznych obszarach roślinnych z wykorzystaniem radiometru w paśmie L oraz pomiary TDR w celu weryfikacji danych ASAR i PALSAR
  • Pomiary zmian przepływów strumienia węgla dla obszarów o różnej pokrywie roślinnej.

Dane satelitarne były wykorzystywane w modelu szacowania bilansu węgla. Dane niezbędne do działania tego modelu, takie jak wilgotność gleby były wyznaczane z pomiarów ASAR. Informacje o biomasie i wysokości roślin były pozyskiwane z danych mikrofalowych typu ALOS PALSAR.  Biomasa była szacowana z wykorzystaniem danych TerraSAR-X i danych optycznych zbieranych przez instrumenty VEGETATION, MERIS, AATSR zainstalowane na pokładach satelitów SPOT i ENVISAT. Informacja o zawartości CO2 i CH4 otrzymywana za pomocą instrumentu Envisat-Sciamachy była również bardzo istotna dla oceny bilansu węgla i weryfikacji informacji uzyskiwanych z innych instrumentów satelitarnych i danych naziemnych.

Projekt przyczynił się do udoskonalenia informacji potrzebnych do wdrażania dyrektyw europejskich, m.in. Air Pollution Directive 96/61/EC.

Projekt wpisuje się w nurt następujących projektów ESA:

  • GMES Service Element Land - Core Information Services
  • GLOBECARBON and GLOBWETLAND
  • BIOMASS Mission
  • PROtocol Monitoring for the GMES Service Element; EOEP-2; PROMOTE GMES

Jak również jest kontynuacją dotychczas realizowanych w Instytucie Geodezji i Kartografii projektów ESA:
AO PI 3742 - ALOS ADEN; 3677 ALOS ADEN; CAT-1 1427; CoI AO 122 i INTAS 06-1000028-9182.