GAUSS - Zaawansowane wykorzystanie Obserwacji Ziemi do inteligentnych statystyk

Generating Advanced Usage of Earth Observation for Smart Statistics

Okres realizacji projektu: wrzesień 2021 – kwiecień 2023
Akronim projektu: GAUSS
Finansowanie: Europejska Agencja Kosmiczna

Konsorcjum realizujące projekt:
Obserwatorium Narodowe w Atenach (lider projektu)
Fiński Instytut Meteorologiczny
Evenflow
Instytut Geodezji i Kartografii, Centrum Teledetekcji:
Dr inż. Ewa Panek-Chwastyk, e-mail: ewa.panek-chwastyk@igik.edu.pl


Cel projektu:

Celem projektu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania danych satelitarnych w statystyce publicznej w zakresie monitorowania jakości środowiska przyrodniczego poprzez wyznaczenie wskaźników: jakości powietrza, zasobów wodnych, pokrywy śnieżnej oraz zasięgu i kondycji terenów zielonych w poszczególnych jednostkach administracyjnych. Dzięki ścisłej współpracy konsorcjum z Głównym Urzędem Statystycznym, możliwe jest przedstawienie perspektyw wykorzystania danych satelitarnych do dalszego rozwoju krajowej statystyki w aspektach wykraczających poza zakres tego projektu.

Opis prac:

Projekt GAUSS ma na celu opracowanie metodyki wykorzystania danych satelitarnych w stworzeniu nowych wskaźników jakości środowiska przyrodniczego, które mają wpływ na dobrostan człowieka. Narodowe Obserwatorium w Atenach, wykorzystując zobrazowania Sentinel-5P, Copernicus Atmospheric Monitoring Service (CAMS) oraz dane z czujników lokalnych (AQ) opracowuje metodykę pozyskiwania parametrów wskazujących na zanieczyszczenia atmosferyczne na poziomie lokalnych jednostek administracyjnych. Fiński Instytut Meteorologii, wykorzystując dane z programu Copernicus wskaże możliwość monitorowania pokrywy śnieżnej oraz oceny suszy hydrologicznej.

Instytut Geodezji i Kartografii, na podstawie danych satelitarnych (Sentinel-2), produktów pochodzących z programu Copernicus oraz reanaliz klimatycznych przygotowuje procedurę oceny jakości oraz zasięgu terenów zielonych na poziomie lokalnych jednostek, co jest kluczowym elementem w ocenie dobrostanu jednostki w danej gminie. Ponadto, Instytut przeprowadzi próbę fuzji modeli dotyczących jakości powietrza, suszy hydrologicznej oraz pokrywy śnieżnej.

Jednym z istotnych rezultatów projektu jest opracowanie zaleceń dotyczących wdrażania danych satelitarnych do statystyki publicznej. Uwzględniają one nie tylko kwestie techniczne, ale również bariery operacyjne i regulacyjne w stosowaniu produktów satelitarnych w statystykach lokalnych.

Podsumowując, projekt GAUSS wskaże możliwości operacyjnego wdrażania wykorzystania danych satelitarnych do wzbogacenia baz danych europejskich jednostek statystycznych (Eurostat) wskaźnikami umożliwiającymi monitorowanie stanu środowiska przyrodniczego.

Oficjalna strona projektu GAUSS dostępna pod adresem https://eo4smartstats.com/


Publikacje i prezentacje:

  • Panek E., Gerasopoulos E., Dąbrowska-Zielińska K., Arslan A.N., 2022, Projekt GAUSS - generowanie inteligentnych statystyk dotyczących jakości środowiska przyrodniczego na terenie gmin w Polsce, XXV Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji, Sekcja Teledetekcji Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, 28 - 30 listopada, Warszawa.
  • Panek E., 2022, Generowanie zaawansowanego wykorzystania obserwacji Ziemi do inteligentnych statystyk - Pojekt ESA - GAUSS, Forum Obserwacji Ziemi, 8 - 9 listopada 2022, Warszawa. PREZENTACJA
  • Panek E., Gerasopoulos E., Dąbrowska-Zielińska K., Arslan A.N., Speyer O., Harwood P., Burzykowska A., 2022, Projekt GAUSS: Generowanie zaawansowanego wykorzystania obserwacji Ziemi do inteligentnych statystyk, XXII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, 26 - 28 września 2022, Kraków.
  • Panek E., 2022, Intensywność produkcji biomasy na terenach łąkowych na podstawie danych fenologicznych z produktów Serwisu Copernicus HR-VPP CLMS, Seminarium pt. Badania satelitarne oraz in-situ na obszarze mokradeł (w tym obszar Biebrzy) do modelowania wymiany Ekosystemu Netto-NEE, 6 września 2022, Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza.
  • Panek E., 2022, Detekcja oraz ocena jakości terenów zielonych na terenie gmin w Polsce, Seminarium pt. Badania satelitarne oraz in-situ na obszarze mokradeł (w tym obszar Biebrzy) do modelowania wymiany Ekosystemu Netto-NEE, 6 września 2022, Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza.
  • Gerasopoulos E., Speyer O., Athanasopoulou E., Arslan A.N., Dąbrowska-Zielińska K., Panek E., Harwood P., Burzykowska A., 2022, GAUSS: Generating Advanced Usage of Earth Observation for Smart Statistics, Living Planet Symposium, 23 - 27 May 2022, Bonn, Germany.
  • Panek E., Gerasopoulos E., Dąbrowska-Zielińska K., Arslan A.N, Speyer O., Harwood P., Burzykowska A., 2022, Projekt GAUSS: Generowanie zaawansowanego wykorzystania obserwacji Ziemi do inteligentnych statystyk, III Kongres Statystyki Polskiej, 26 - 28 kwietnia 2022, Kraków.