GEOLAND - serwis monitorowania powierzchni Ziemi

Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image

 

Podprojekt - Observatory Food Security & Crop Monitoring (OFM)

Celem podprojektu było opracowanie metod i narzędzi dla przyszłego serwisu monitorowania upraw w ramach inicjatywy GMES, służącego do dostarczania bieżącej informacji o plonach i obszarach upraw w skali kraju lub regionu, jako podstawy do szacowania wielkości produkcji rolniczej.

Praca w  ramach podprojektu polegała na porównaniu różnych metod tworzenia wskaźników plonów, bazujących na danych teledetekcyjnych, modelowaniu oraz podejściu hybrydowym. Wskaźniki plonów w formie wskaźników roślinności i modelowanej wielkości biomasy wykorzystano do szacowania plonów upraw w skali regionalnej. Jakość poszczególnych metod była określana w sposób porównawczy przez zespół z Ośrodka Joint Research Centre, Ispra, Włochy.  Wynikiem tej analizy było stwierdzenie, że precyzja określania plonów upraw za pomocą różnych metod była uzależniona od regionu i roku wykonywania szacunku plonów.

Instytut Geodezji i Kartografii aktywnie uczestniczył w tworzeniu metod bazujących na wskaźnikach teledetekcyjnych, pochodzących z danych satelitarnych NOAA AVHRR i SPOT VEGETATION. Prace prowadzono dla obszarów 3 krajów: Polski, Belgii i Hiszpanii. W trakcie prac przebadano kilka wskaźników teledetekcyjnych: Wskaźnik Stanu Roślinności – VCI, Wskaźnik Temperatury – TCI, Zakumulowany Wskaźnik Roślinności – ANDVI. Wskaźniki te skorelowano z plonami zbóż i pszenicy ozimej w kolejnych dekadach okresu wegetacyjnego w celu określenia optymalnego okresu dla szacowania plonów upraw.

W drugim etapie prac opracowana metodyka została wykorzystana dla utworzenia technologii przetwarzania danych satelitarnych MODIS i SPOT VEGETATION w celu szacowania plonów pszenicy i kukurydzy na obszarze północnych Chin.

 

Podprojekt - Core Service Generic Land Cover (CSL)

Realizacja podprojektu została podzielona na kilka etapów prac:

  1. Zebranie informacji na temat potrzeb europejskich użytkowników map pokrycia terenu oraz określenie stanu rozwoju technologii sporządzania map na podstawie zdjęć satelitarnych
  2. Analiza potrzeb i wymagań użytkowników w zakresie stosowania map pokrycia terenu oraz wstępna specyfikacja techniczna dotycząca zakresu treści tych map
  3. Przedstawienie koncepcji mapy użytkowania ziemi i jej przedyskutowanie z odbiorcami końcowymi w celu określenia standardowego produktu w skali europejskiej
  4. Opracowanie prototypowych map pokrycia terenu w skali 1:100 000 dla 5 obszarów testowych na obszarze Europy
  5. Przedstawienie prototypowych produktów w postaci map pokrycia terenu końcowym użytkownikom
  6. Ocena produktów prototypowych przez użytkowników w celu udoskonalenia technologii sporządzania map pokrycia terenu dla potrzeb krajów europejskich.

Instytut Geodezji i Kartografii uczestniczył w trzech pierwszych etapach prac. W pierwszym etapie została przeprowadzona szeroko zakrojona akcja zbierania informacji na temat potrzeb użytkowników map pokrycia terenu w Polsce. Zebrane materiały w formie ankiet zostały przekazane do koordynatora podtematu w celu ich dalszej analizy. Po etapie określania potrzeb użytkowników zostały  sformułowane założenia techniczne dotyczące mapy pokrycia terenu, które następnie poddano weryfikacji. W finalnym etapie opracowano mapy pokrycia terenu / użytkowania ziemi dla 4 obszarów testowych (Niemcy, Szwecja, Francja, Austria) i dokonano ich oceny przez użytkowników w celu utworzenia optymalnej specyfikacji dla kartowania pokrycia terenu w skali europejskiej.